Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska

Verzia 1.1

 

English

 

Hlavní editori
Karol Marhold František Hindák

 

Predkladaný Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska je prvý pokus o komplexný zoznam doteraz evidovaných zástupcov slovenskej flóry. Cieľom editorov a autorov bolo vytvoriť dielo ako jednotnú pomôcku pre tých, ktorí pracujú s rastlinami nielen v oblasti systematickej botaniky a taxonómie, ale aj vo fytocenológii, ochrane prírody, krajinnej ekológii a v ďalších botanických a biologických disciplínach. Do zoznamu sme zaradili okrem správnych mien rastlín aj synonymá použité v našej staršej odbornej literatúre, prípadne v literatúre okolitých krajín, čo umožňuje aj nešpecialistom ľahšie sa orientovať v nomenklatúre. Zoznam je zároveň aj najnovšou verziou červeného zoznamu flóry Slovenska a prehľadom slovenských názvov nižších a vyšších rastlín. Kým pre sinice a riasy, lišajníky a machorasty sa už publikovali jednotlivé čiastkové zoznamy, v prípade húb ide o prvý takýto súpis.

 

Úvod Prehľadávanie

 

Editori
Sinice a riasy František Hindák
Huby Kamila Bacigálová (Mikroskopické huby)
Pavel Lizoň (Makroskopické huby)
Lichenizované huby (lišajníky) Ivan Pišút
Machorasty Anna Kubinská
Papraďorasty a semenné rastliny Karol Marhold

 

Autorský kolektív
Sinice a riasy
František Hindák, Alica Hindáková
Huby

Mikroskopické huby(Myxomycota, Chytridiomycota, Oomycota, Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, Deuteromycota): Kamila Bacigálová, Alexandra Šimonovičová, ďalej spolupracoval Pavel Lizoň

Makroskopické huby (Ascomycota, Basidiomycota): Pavel Lizoň, Anton Janitor, Slavomír Adamčík; ďalej spolupracovali: Jan Gáper (Basidiomycota) a Stanislav Glejdura (Ascomycota)

Lichenizované huby (lišajníky)
Ivan Pišút, Anna Guttová, Anna Lackovičová, Eva Lisická
Machorasty
Anna Kubinská, Katarína Janovicová
Papraďorasty a semenné rastliny
Karol Marhold, Kornélia Goliašová, Zuzana Hegedüšová, Iva Hodálová, Viera Jurkovičová, Eva Kmeťová, Roman Letz, Eleonóra Michalková, Patrik Mráz, Magdaléna Peniašteková, Helena Šípošová, Ondrej Ťavoda; ďalej spolupracovali: Viera Feráková, Štefan Maglocký (kategórie ohrozenosti), Ján Kliment (endemizmus), Dana Bernátová (Poa, Sorbus), Jiří Danihelka (Achillea), Vít Grulich (Cyperaceae excl. Bolboschoenus), Walter Gutermann (Ranunculus auricomus agg.), Josef Holub (Rubus), Elvira Hörandl (Ranunculus auricomus agg.), Lubomír Hrouda (Gagea, Helianthemum, Ornithogalum, Primulaceae), Zdenka Hroudová (Bolboschoenus), Jindřich Chrtek, jr. (Hieracium, Pilosella), Zdeněk Kaplan (Potamogeton), Jan Kirschner (Luzula, Taraxacum), Judita Kochjarová (Primulaceae, Tephroseris), Miloslav Kovanda (Campanula), František Krahulec (Allium), Jozef Májovský (Poa, Sorbus), Pavol Mártonfi (Hypericaceae, Thymus, Violaceae), Pavol Mereďa (Epipactis), Karol Mičieta (Juncus), Ota Šída (Erigeron), Jan Štěpánek (Knautia, Taraxacum), Pavel Tomšovic (Rorippa), Bohumil Trávníček (Rubus, Scilla), Jaroslav Vlčko (Orchidaceae), Jiří Zázvorka (Orobanchaceae)
Autor CD verzie
Róbert Bachorec
Autor www stránky a prehľadávania
Michal Laclavik (nova verzia v php)
Jaroslav Brandis (povodna verzia v asp)