Projects

National

Diverzita a klasifikácia európskej travinno-bylinnej vegetácie
Diversity and classification of European grassland vegetation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janišová Monika PhD.
Duration: 1.1.2015 – 31.12.2018