Oddelenie fyziológie rastlín

Cieľom výskumnej práce Oddelenia fyziológie rastlín je štúdium morfogenézy koreňových buniek a fyziologických a štruktúrnych odpovedí rastlín na stresové podmienky prostredia a následné poznávanie mechanizmov procesov vývinu rastlinných buniek a mechanizmov ich adaptácie na nepriaznivé podmienky s dôrazom na abiotický stres. Použitím mikroskopických, cytochemických a imunofluorescenčných techník študujeme úlohu cytoskeletálnych zložiek a niektorých regulačných látok (napr. MAP kinázy) v týchto procesoch. Ako experimentálne rastliny slúžia druhy Zea mays, Vicia sativa, Medicago sativa a Arabidopsis thaliana. Pri štúdiu odpovedí rastlín na stresové podmienky sa zameriavame na fyziologické funkcie koreňa u rôznych kultivarov jačmeňa (Hordeum vulgare), kukurice (Zea mays) a repky (Brassica napus) pri nadbytku toxických kovov (napr. hliník, kadmium), nedostatku vody a zvýšenej salinite, s dôrazom na časovú a priestorovú lokalizáciu odpovede rastlín. Študujeme aj fyziologické vlastnosti viacerých hubových patogénov (napr. zástupcovia rodov Fusarium, Alternaria, Penicillium a Aspergillus) a úlohy ich metabolitov v patogenéze rastlín. Oddelenie má k dispozícii nasledovné laboratóriá – abiotického stresu, fyziológie rastlín, elektrofyziológie, bunkovej biológie a svetelnej a elektrónovej mikroskopie. Spolupracujeme s pracoviskami na Univerzite v Bone, Univerzite v Bristole, Univerzite vo Viedni, Univerzite v Barcelone, s Centrom pre biologický výskum (CIB) v Madride, a ISPA /CNR Bari.

Vedúci oddelenia: RNDr. Ivana Fialová, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Bočová, Beáta Ing.

odborný pracovník
beata.bocova@savba.sk 02/ 5942 6113
Fiala, Roderik Mgr., PhD.

vedecký pracovník
roderik.fiala@savba.sk 02/ 5942 6131
Fialová, Ivana RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
i.fialova@savba.sk 02/ 5942 6118
Huttová, Jana Ing.

odborný pracovník
jana.huttova@savba.sk 02/ 5942 6119
Jásik, Ján Doc. RNDr., DrSc.

jan.jasik@savba.sk 02/ 5942 6135
Jašková, Katarína Mgr.

odborný pracovník
k.jaskova@savba.sk 02/ 5942 6118
Kusá, Zuzana Mgr.

interná doktorandka
kusa.zuzana@savba.sk
Lešková, Alexandra Mgr., PhD.

alexandra.leskova@savba.sk 02/ 5942 6131
Liptáková, Ľubica Mgr., PhD.

vedecký pracovník
lubica.liptakova@savba.sk 02/ 5942 6119
Luxová, Miroslava RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
miroslava.luxova@savba.sk 02/ 5942 6115
Mravíková, Irena

technický pracovník
mravikova16@gmail.com 02/ 5942 6117
Repka, Vladimír RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
vladimir.repka@savba.sk 02/ 5942 6134
Tamás, Ladislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
ladislav.tamas@savba.sk 02/ 5942 6116
Vaculík, Marek RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Vaculíková, Miroslava Mgr.

interný doktorand
miroslava.vaculikova@savba.sk 02/ 5942 6121
Valentovičová, Katarína Mgr., PhD.

odborný pracovník
katarina.valentovicova@savba.sk 02/ 5942 6121
Zelinová, Veronika Mgr., PhD.

vedecký pracovník
veronika.zelinova@savba.sk 02/ 5942 6121