Oddelenie nižších rastlín

Cieľom výskumnej práce Oddelenia nižších rastlín je poznanie diverzity, variability, ekologických nárokov a rozšírenia rias, cyanobaktérií, lichenizovaných húb (lišajníkov), nelichenizovaných húb a machorastov v karpatsko-panónskej oblasti, prednostne v poloprirodzených, prirodzených a extrémnych biotopoch. Riešime taxonomické a vývojové vzťahy vybraných rodov cyanobaktérií a rias, lišajníkov (rod napúchavec Leptogium, rod Peccania, rod solenopsóra Solenopsora) a húb (rody vrtidlovka Ascocoryne, plávka Russula, pajazýček Geoglossum, grmanník Taphrina). Výsledky výskumu aplikujeme pre hodnotenie kvality životného prostredia (napr. index čistoty ovzdušia, index ekologickej kontinuity území, monitoring kvality vôd). Oddelenie má k dispozícii Algologické laboratórium na predbežnú mikroskopickú identifikáciu a na prípravu kultúr cyanobaktérií a rias, Analytické a izolačné mykologické laboratórium na základné analýzy a predprípravu materiálu na extrakciu nukleových kyselín a Kultivačné a očkovacie mykologické laboratórium. Materiál lišajníkov, nelichenizovaných húb a machorastov nazbieraný na štúdium uchovávame v Herbárovej zbierke Botanického ústavu (SAV). Vybraní zástupcovia cyanobaktérií a rias sa uchovávajú v Algologickej zbierke kultúr. Výsledky základného výskumu publikujeme v domácich a zahraničných časopisoch a postupne monograficky spracúvame v rámci edície „Flóra Slovenska“.

Vedúci oddelenia: Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
Zástupca vedúceho oddelenia: Mgr. Petra Mikušová, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
Bérešová, Anna Mgr., PhD.

Riaditeľka
anna.beresova@savba.sk 02/ 5942 6112
Caboň, Miroslav Mgr., PhD.

vedecký pracovník IIb
miroslav.cabon@savba.sk 02/ 5942 6108
Fačkovcová, Zuzana Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka IIb
zuzana.fackovcova@savba.sk 02/ 5942 6149
Hindáková, Alica Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
alica.hindakova@savba.sk 02/ 5942 6138
Kozárová, Gabriela

odborný pracovník
gabriela.kozarova@savba.sk 02/ 5942 6136
Kučera, Viktor Mgr., PhD.

vedecký pracovník
viktor.kucera@savba.sk 02/ 5942 6139
Mikušová, Petra Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
petra.mikusova@savba.sk 02/ 5942 6142
Zámocká, Barbora Mgr.

interná doktorandka
barbora.zamocka@savba.sk