Oddelenie nižších rastlín

Cieľom výskumnej práce Oddelenia nižších rastlín je poznanie diverzity, variability, ekologických nárokov a rozšírenia rias, cyanobaktérií, lichenizovaných húb (lišajníkov), nelichenizovaných húb a machorastov v karpatsko-panónskej oblasti, prednostne v poloprirodzených, prirodzených a extrémnych biotopoch. Riešime taxonomické a vývojové vzťahy vybraných rodov cyanobaktérií a rias, lišajníkov (rod napúchavec Leptogium, rod Peccania, rod solenopsóra Solenopsora) a húb (rody vrtidlovka Ascocoryne, plávka Russula, pajazýček Geoglossum, grmanník Taphrina). Výsledky výskumu aplikujeme pre hodnotenie kvality životného prostredia (napr. index čistoty ovzdušia, index ekologickej kontinuity území, monitoring kvality vôd). Oddelenie má k dispozícii Algologické laboratórium na predbežnú mikroskopickú identifikáciu a na prípravu kultúr cyanobaktérií a rias, Analytické a izolačné mykologické laboratórium na základné analýzy a predprípravu materiálu na extrakciu nukleových kyselín a Kultivačné a očkovacie mykologické laboratórium. Materiál lišajníkov, nelichenizovaných húb a machorastov nazbieraný na štúdium uchovávame v Herbárovej zbierke Botanického ústavu (SAV). Vybraní zástupcovia cyanobaktérií a rias sa uchovávajú v Algologickej zbierke kultúr. Výsledky základného výskumu publikujeme v domácich a zahraničných časopisoch a postupne monograficky spracúvame v rámci edície „Flóra Slovenska“.

Vedúci oddelenia: Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
Zástupca vedúceho oddelenia: Mgr. Petra Mikušová, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
Bacigálová, Kamila RNDr., CSc.
samostatná vedecká pracovníčka
kamila.bacigalova@savba.sk 02/ 5942 6143
Bérešová, Anna Mgr., PhD.
Riaditeľka
anna.beresova@savba.sk 02/ 5942 6112
Hindáková, Alica Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
alica.hindakova@savba.sk 02/ 5942 6138
Košuthová, Alica Mgr., PhD.
vedecký pracovník
alica.kosuthova@savba.sk 02/ 5942 6149
Kozárová, Gabriela
odborný pracovník
gabriela.kozarova@savba.sk 02/ 5942 6136
Križanová, Jana
technická pracovníčka
jana.krizanova@savba.sk 02/ 5942 6136
Kučera, Viktor Mgr., PhD.
vedecký pracovník
viktor.kucera@savba.sk 02/ 5942 6139
Lackovičová, Anna RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
anna.lackovicova@savba.sk 02/ 5942 6107
Lizoň, Pavel RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
pavel.lizon@savba.sk 02/ 5942 6148
Mikušová, Petra Mgr., PhD.
vedecký pracovník
petra.mikusova@savba.sk 02/ 5942 6142
Petrýdesová, Jana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
jana.petrydesova@savba.sk 02/ 5942 6126