Oddelenie taxonómie vyšších rastlín

Oddelenie taxonómie vyšších rastlín študuje cievnaté rastliny prirodzených biotopov prevažne na území Európy, ich diverzitu a mikroevolúciu. Rieši výskumné úlohy cieľom ktorých je floristicko-chorologická inventarizácia a taxonomická revízia karpatsko-panónskeho regiónu, s dôrazom na zástupcov čeľadí aktuálne spracovávaných pre mnohozväzkové dielo „Flóra Slovenska“ (Smernice pre spracúvanie FS). Výskum je tiež orientovaný na štúdium taxonomických a nomenklatorických problémov, fylogenézy, evolučných procesov a speciácie u vybraných systematických skupín, aktuálne sú to rody Alyssum (tarica), Cardamine (žerušnica), Cyanus (nevädza), Cyclamen (cyklámen), Picris (horčík), Pilosella (chlpánik), Senecio (starček) a Viola (fialka). Ďalším významným cieľom taxonomického výskumu oddelenia je tvorba a vývin databáz Botanického informačného systému. Pracuje sa na sprístupnení novej Databázy flóry Slovenska, ktorá obsahuje literárne a herbárové dáta rozšírenia cievnatých rastlín. Dôležitou súčasťou práce je aplikovaný výskum, pracovníci oddelenia využívajú znalosti pri implementovaní európskej environmentálnej legislatívy, najmä Smernice o biotopoch 92/43/EHS v súvislosti s budovaním sústavy Natura 2000. Oddelenie má k dispozícii Laboratórium molekulárnej systematiky, ktoré umožnuje riešenie fylogenetických, taxonomických a fylogeografických otázok pri študovaných skupinách rastlín, Karyologické laboratórium a Laboratórium prietokovej cytometrie, kde sa dá rýchlo a presne stanoviť počet chromozómov, ploidia alebo veľkosť genómu študovaných rastlín. Rastlinný materiál nazbieraný na štúdium sa uchováva v Herbárovej zbierke Botanického ústavu (SAV).

Vedúci oddelenia: Ing. Jaromír Kučera, PhD.
Zástupca vedúceho oddelenia: RNDr. Pavol Mereďa, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Bročková, Denisa

technická pracovníčka
denisa.brockova@savba.sk 02/ 5942 6144
Gbúrová Štubňová, Eliška Mgr.

vedecký pracovník
eliska.stubnova@savba.sk 02/ 5942 6170
Goliašová, Kornélia RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
kornelia.goliasova@savba.sk 02/ 5942 6155
Hodálová, Iva RNDr. , CSc.

samostatný vedecký pracovník
iva.hodalova@savba.sk 02/ 5942 6163
Kempa, Matúš Mgr., PhD.

odborný pracovník
matus.kempa@savba.sk 02/ 5942 6145
Komárová, Zlata

technický pracovník
aurakom@pobox.sk 02/ 5942 6165
Kráľovičová, Eva Ing.

IAPT Managing Secretary
eva.senkova@savba.sk 02/ 5942 6151
Kučera, Jaromír Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6162
Letz, Dominik Roman RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
dominik-roman.letz@savba.sk 02/ 5942 6146
Marhold, Karol prof. RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník; člen vedeckej rady
karol.marhold@savba.sk 02/ 5942 6128
Melichárková, Andrea Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
andrea.melicharkova@savba.sk 02/ 5942 6153
Mereďa, Pavol RNDr., PhD.

vedecký pracovník
pavol.mereda@savba.sk 02/ 5942 6164
Miháliková, Tatiana Mgr.

odborný pracovník
tatiana.mihalikova@savba.sk 02/ 5942 6147
Michalková, Eleonóra RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
eleonora.michalkova@savba.sk 02/ 5942 6158
Polakovičová, Viera

technický pracovník
viera.polakovicova@savba.sk 02/ 5942 6157
Pribulová, Katarína Mgr.

odborná pracovníčka
katarina.kupkova@savba.sk 02/ 5942 6144
Senko, Dušan RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
dusan.senko@savba.sk 02/ 5942 6151
Senková Baldaufová, Katarína Mgr.

odborný pracovník
Skokanová, Katarína RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
katarina.skokanova@savba.sk 0903 922 398
Slovák, Marek Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
marek.slovak@savba.sk 02/ 5942 6161
Smatanová, Janka Mgr.

odborná pracovníčka
janka.smatanova@gmail.com
Šingliarová, Barbora RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovnílk
barbora.singliarova@savba.sk 0905 577 899
Šlenker, Marek Mgr.

interný doktorand
marek.slenker@savba.sk
Španiel, Stanislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
stanislav.spaniel@savba.sk 02/ 5942 6160
Ťavoda, Ondrej RNDr.

odborný pracovník
ondrej.tavoda@savba.sk 02/ 5942 6156
Zozomová, Judita Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
judita.zozomova@savba.sk 02/ 5942 6159