Projektová činnosť

Národné

Aktivácia, regulácia a kontrola bunkových mechanizmov v suspenznej kultúre a intaktných rastlinách tabaku elicitovaných mykotoxínmi húb rodu Fusarium
Activation, regulation and control of cellular mechanisms in suspension culture and intact tobacco plants elicited with mycotoxins of genus Fusarium
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Repka Vladimír CSc.
Anotácia: Z pohľadu potravinovej bezpečnosti sa pozornosť sústredila predovšetkým na štúdium vplyvov mykotoxínov na biologickú aktivitu buniek teplokrvných živočíchov. V poslednom období sa začína skúmať vplyv mykotoxínov aj na rastliny, a to najmä na agronomicky zaujímavé. Cieľom projektu je fyziologická, biochemická a molekulová analýza bazálnych mechanizmov buniek rastliny tabaku exponovaných rôznym typom fuzariotoxínov. Budeme sledovať anatomicko-morfologické zmeny elicitovaných buniek, úlohu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v procese percepcie a farmakologickej modulácie odpovede buniek na elicitáciu mykotoxínmi. Zameriame sa na komparatívnu analýzu signálnych a regulačných kaskád zahrnutých v odpovedi buniek na rôzne fuzariotoxíny. Zároveň budeme sledovať expresiu génov a proteínov, ako aj aktivitu enzýmov zodpovedných za aktiváciu, reguláciu a kontrolu odpovede rastlinnej bunky na elicitáciu mykotoxínmi, čo prinesie nové poznatky v oblasti pochopenia principiálnych mechanizmov vo vzťahu rastlina-biotický stres.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020