Projektová činnosť

Národné

Interakcie oxidu dusnatého, fytohormónov a aktívnych foriem kyslíka v odpovedi koreňa jačmeňa na ťažké kovy
Nitric oxide, phytohormones and reactive oxygen species interactions in barley root responses to heavy metals
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tamás Ladislav PhD.
Anotácia: Prežitie suchozemských rastlín závisí od vysoko koordinovaných signalizačných mechanizmov, ktorými prispôsobujú svoju morfológiu a metabolizmus stále sa meniacemu prostrediu. Je dobre známy fakt, že hormóny a aktívne formy kyslíka (AFK) hrajú kľúčovú úlohu v regulácii stresových odpovedí rastlín. V posledných rokoch sa pri viacerých druhoch rastlín potvrdilo, že za rôznych stresových podmienok je signálna dráha oxidu dusnatého (NO) zahrnutá do modulácie AFK a hormonálnej rovnováhy. Komponenty v rámci jednej signálnej dráhy, ako aj medzi rôznymi dráhami medzi sebou intenzívne interagujú a integrujú vnútorné ontogenetické a vonkajšie signály do morfogénnych a metabolických odpovedí, aby sa maximalizovali šance na prežitie aj v extrémnych podmienkach. Za účelom lepšieho pochopenia úlohy NO v interakcii hormónov a AFK cieľom predkladaného projektu je analýza potenciálnych súvislostí medzi NO, AFK a hormónmi v regulácii odpovedí indukovaných ťažkými kovmi v koreňových apexoch jačmeňa.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019