Projektová činnosť

Národné

Vegetácia jelšových lesov – úloha zonálnych a stanovištných gradientov v azonálnej vegetácii
Alder forest vegetation – the role of zonal and micro-site gradients in azonal vegetation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Anotácia: Jelšové lesy sa v celej šírke svojho areálu vyznačujú kvalitatívne pestrým podrastom, ktorý charakterizuje vyššia stálosť a pokryvnosť druhov rôznych ekologických skupín. Na pozadí syntaxonomického vyhodnotenia vegetácie jelšových lesov Západných Karpát si predkladaný projekt dáva za cieľ skúmať pôsobenie environmentálnych faktorov vo vzťahu k druhovému zloženiu a druhovej bohatosti rastlín. Štúdium priestorového rozšírenia a synekológie, doplnenie vegetačných a environmentálnych údajov spolu s analýzou zastúpenia ohrozených, vzácnych, fytogeograficky významných a nepôvodných taxónov rastlín prinesie nové poznatky o recentnom zložení a stave spoločenstiev.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017