Projektová činnosť

Národné

Interakcia rastlín a mikroorganizmov v odpovediach na toxické alebo potenciálne toxické kovy, polokovy a kremík
Plant-microbial interaction in the light of responses to toxic orpotentially toxic metals, metalloids and silicon
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vaculík Marek PhD.
Anotácia: Cieľom tohto projektu je vyplniť chýbajúcu medzeru v našom poznaní interakcie mikroorganizmov a kremíka v takých rastlinách, ktoré rastú v stresových podmienkach v prítomnosti vybraných toxických alebo potenciálne toxických kovov a polokovov.
Doba trvania: 1.1.2019 – 31.12.2020
Vplyv kremíka a kyseliny salicylovej na fyziologické a biochemické procesy rastlín kukurice vystavených stresu z antimónu (Sb) a niklu (Ni)
Effect of silicon and salicylic acid on physiological and metabolical processes in maize plants stressed by antimony (Sb) and nickel (Ni)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Anotácia: Znečisteniu životného prostredia ťažkými kovmi sa venuje zvýšená pozornosť niekoľko posledných desaťročí.Jedným z potenciálnych kontaminantov životného prostredia je antimón, ktorý sa vo väčšom množstve dostáva do životného prostredia antropogénnou činnosťou. Nikel je považovaný za esenciálny prvok, ktorý je však vo vyššej koncentrácii toxický pre väčšinu rastlín. Do pôdy sa dostáva z čistiarenských kalov, priemyselného odpadu a atmosférického spádu. V predkladanom projekte budeme sledovať odpovede testovaných rastlín (kukurica siata) na úrovni produkčnej (biomasa), biochemickej (tvorba reaktívnych foriem kyslíka a aktivita antioxidačných enzýmov) a fyziologickej (poškodenie membrán, zmena obsahu a expresie proteínov) na stresové podmienky (Sb a Ni). Ďalej sa zameriame na kvantifikáciu potenciálnych amelioračných účinkov exogénne aplikovaného kremíka a/alebo kyseliny salicylovej, o ktorých je z literatúry známe, že vo vhodných koncentráciách zlepšujú rast rastlín.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020