Projektová činnosť

Národné

Diverzita a disperzia v metapopuláciách a metaspoločenstvách malých vodných biotopov
Diversity and dispersal in metapopulations and metacommunities of small aquatic biotopes
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čiamporová – Zaťovičová Zuzana PhD.
Anotácia: Projekt je zameraný na výskum nedostatočne poznaných ekosystémov malých vodných biotopov, mimoriadne významných z pohľadu biodiverzity. Logicky nadväzuje na predchádzajúce projekty riešiteľov. Podstatne rozšíri existujúci súbor dát o spoločenstvách prirodzených malých vodných biotopov nížin a horských oblastí a vygeneruje nové dáta z antropogénne narušených biotopov, doplnené o robustné environmentálne údaje. Modelovými organizmami budú makrofyty, mäkkýše, zooplanktón a vodný hmyz pre ich indikačnú hodnotu, odlišné ekologické nároky a funkcie v trofických vzťahoch. Hlavným cieľom je spoznanie zákonitostí biologickej diverzity malých vodných biotopov, s dôrazom na 1) porovnanie dôležitosti rôznych typov biotopov pre zachovanie biodiverzity, 2) posúdenie významu disperzie a vlastností habitatu pre štruktúru metaspoločenstiev a 3) posúdenie miery konektivity v rámci metapopulácií modelových druhov. Naplnenie cieľov prispeje k efektívnej ochrane malých vodných ekosystémov – dôležitého prvku životného prostredia.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Vplyv krajiny a regulácií na spoločenstvá bentosu tečúcich vôd.
Impact of regulations of the country and the communities benthos flowing water
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Illýová Marta PhD.
Anotácia: Predmetom projektu je zistiť vývoj vplyvu abiotických a biotických faktorov v pôvodných a degradáciou ovplyvnených tokoch riečnej krajiny. Ako modelové objekty výskumu boli navrhnuté pôvodné horské a podhorské toky, ako aj toky postihnuté veternou kalamitou a odlesnením. Zameriame sa na stanovenie mikrohabitatových preferencií vybraných taxónov. Ako aj vyhodnotenie dlhodobého vývoja veľkých slovenských riek a ich ovplyvnenie reguláciami na úrovni druhov a ich ekologických charakteristík (riečne kontinuum a diskontinuum). Chceme skúmať účinky hydroklímy na teplotný režimu toku a teplotnú preferenciu vodných organizmov. Zameriame sa na hierarchicky rôzne spektrum vodných organizmov – fytobentos, mikrozoobentos, makrozoobentos a ryby. Ďalej na vybrané izotopy chemických prvkov v hydrobiontoch a ich potrave, v rôznom geologickom a ekologickom prostredí, ekologické metriky, indexy tokov riečnej nivy, druhové charakteristiky afylogenetické vzťahy makrozoobentosu.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019