Projektová činnosť

Národné

Skríning a transformácia dát z modelových centier biodiverzity pre pochopenie ekologických a fylogenetických vzťahov vybraných vzácnych a ohrozených druhov húb
Screening and transformation of data of model centers of biodiversity for understanding of ecological and phylogenetical relationships of rare and endangered species of fungi
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučera Viktor PhD.
Anotácia: Huby patria medzi druhovo najbohatšie skupiny organizmov (odhad 1,5 mil. druhov) a sú tiež ohrozené ľudskými aktivitami. S ústupom druhov alebo šírením druhov sú spojene aj zmeny biodiverzity a väčšia zraniteľnosť biologických systémov. Pretože poznanie biodiverzity, rozšírenia a taxonómie vzácnych a ohrozených druhov húb môže významnou mierou prispieť k správnemu manažmentu krajiny, cieľovou skupinou sú vzácne a ohrozené huby definované v Červenom zozname. Materiál získaný v modelových centrách biodiverzity bude spracovaný morfometrickými i molekulárnymi metódami. Spoločný výskum umožní zdieľať prístrojové vybavenie partnerských inštitúcii a výchovu mladých vedeckých pracovníkov v metódach terénnej a analytickej práce. Získané výsledky budú uverejnené vo vedeckých periodikách a na konferenciách a využijú sa aj pre zlepšenie manažmentu biotopov a ako podklady pre selekciu "Významných mykologických území".
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018