Projektová činnosť

Národné

Cyanobaktérie a sprievodné riasy pri tvorbe recentných sladkovodných stromatolitov
Cyanobacteria and accompanying algae in formation of recent freshwater stromatolites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hindáková Alica PhD.
Anotácia: Hlavným vedeckým cieľom projektu je štúdium biodiverzity dominantných cyanobaktérií tvoriacich recentné stromatolity na Slovensku. Na základe predchádzajúcich štúdií vieme, že tieto špecifické kalcifikované kolónie pozostávajú predovšetkým z cyanobaktérií rodu Rivularia (R. haematites), ďalej Calothrix, Scytonema, Stigonema a tiež aj iných oscilatoriálnych druhov. Materiál priebežne odoberáme z recentných (živých) travertínových lokalít na Slovensku. Molekulárne analýzy vzoriek mikroorganizmov a subkultúr upresnia doterajšie taxonomické zaradenie založené na morfologických znakoch. Získané molekulárne dáta sa budú dať porovnať s dátami v rôznych európskych databázach. Našu pozornosť upriamime aj na sprievodné cyanobaktérie (napr. rodov Chroococcus, Merismopedia, Leptolyngbya, Heteroleibleinia, Nostoc) a riasy (rozsievky, chlorokokálne a vláknité zelené riasy) recentných stromatolitov. Materiál fixujeme formaldehydom, spolu s mikrofotografiami a trvalými preparátmi budú slúžiť na determináciu, dokumentáciu a na porovnávacie účely. Získané výsledky budeme priebežne prezentovať na domácich a zahraničných sympóziach, konferenciách a publikovať vo vedeckých časopisoch. Lokality s výskytom recentných sladkovodných stromatolitov patria medzi ohrozené biotopy, sú veľmi citlivé na eutrofizáciu a ľudské činnosti, preto ich ochrana je vysoko aktuálna.
Doba trvania: 1.1.2015 – 31.12.2018
Odkrývanie procesov zodpovedných za súčasný geografický areál symbiotických organizmov s Mediteránnym rozšírením
Unraveling processes responsible for the contemporary geographic range of symbiotic organisms with Mediterranean distribution
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bérešová Anna PhD.
Anotácia: Lichenizácia je jednou z najúspešnejších výživových stratégií v ríši húb, ktorá umožňuje lišajníkom (lichenizovaným hubám) prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam prostredia. Cieľom projektu je zistiť, či symbiotické interakcie a ich prípadné zmeny hrajú úlohu pri formovaní distribučného areálu lišajníkov. Zameriame sa na modelové taxóny s mediteránnym rozšírením. Naším cieľom je zistiť, či rozmanitosť photobiontov zodpovedá genetickej rozmanitosti mykobionta naprieč distribučnými areálmi. Predpokladáme a budeme hľadať dôkazy javu, že zmena fotobionta je hnacím motorom pre zvyšovanie ekologickej plasticity niektorých druhov lišajníkov.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020