Projektová činnosť

Medzinárodné

Hľadanie genetických markerov pre rozlíšenie druhov v rámci Russula podrodu Polychromidia
Looking for suitable genetic markers for species recognison in Russula subgenus Polychromidia
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2017
Úloha Clavariaceae (huby) v travinných ekosytémoch
Role of Clavariaceae (fungi) in grassland ecosystems
Program: Bilaterálne – iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania:

Národné

Distribučný potenciál rôznych trofických skupín húb v Európe
Distribution potential of different fungal trophic groups in Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 – 30.6.2020
Rod Camarophyllopsis v strednej Európe a S. Amerike
The genus Camarophyllopsis in Europe and North America
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.
Anotácia: Camarophyllopsis je vo všeobecnosti málo známy rod bazídiových húb bez komerčného a konzumného využitia. V súčasnosti je známych 10 druhov opísaných z územia Európy, 8 z územia severnej Ameriky (USA) a 9 z iných častí sveta. V strednej Európe sa bežnejšie uvádzajú len C. atropuncta, C. foetensa C. shulzeri; na porovnanie, zo Slovenska bol dosiaľ publikovaný len C. foetens. Podľa našich predbežných terénnych exkurzií sa však aj na našom území vyskytujú ďalšie druhy; celkovo sme ich dosiaľ určili (nepublikovali) šesť. Dôvodom nedostatočného poznania tejto skupiny húb môže byť jednak neznalosť (neprebádanosť) ich životného prostredia (vo všeobecnosti tieto huby preferujú travinno-bylinné porasty a listnaté lesy), ako aj absencia kritických taxonomických štúdií monografického charakteru. Cieľom navrhovaného projektu je preto pripraviť modernú príručku na určovanie zástupcov rodu Camarophyllopsis (so zameraním na taxóny vyskytujúce sa v oblasti Európy a severnej Ameriky). Ďalším cieľom projektu je potvrdiť či vyvrátiť transatlantický charakter rozšírenia niektorých druhov. Z územia Európy sa udáva aj výskyt dvoch severoamerických druhov a naopak v severnej Amerike dvoch európskych druhov, pričom identifikácie týchto druhov sú založené len na porovnaní s publikovanými opismi a nie na porovnaní morfologických znakov alebo na molekulárnych štúdiách. To si vyžaduje autentické terénne pozorovania, podrobné opisy makro- a mikromorfologických znakov plodníc vrátane ich vyobrazenia (fotografie, perokresby). V prípade sporných identifikácií sa využijú molekulárne znaky (analýzy ITS-nucLSU a časti RPB2 génu). Nevyhnutnou súčasťou bude aj štúdium typového materiálu a aplikácia pravidiel medzinárodného kódu botanickej nomenklatúry.
Doba trvania: 1.1.2014 – 31.12.2017