Projektová činnosť

Národné

SiliToxi – Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Vaculík Marek PhD.
Anotácia: Znečistenie arzénom (As) a antimónom (Sb) je významným environmentálnym problémom nielen iba v niektorých vysokoindustrializovaných krajinách sveta, ale aj u nás doma na Slovensku, najmä vďaka banskému a energetickému priemyslu. Miesta kontaminované týmito prvkami nájdeme naprieč celým Slovenskom, počnúc od Malých Karpát, regiónu hornej Nitry, Liptova, až po okolie Košíc na východe krajiny. As a Sb patria medzi toxické a nebezpečné prvky pre živé organizmy. Napriek intenzívnemu výskumu v posledných rokoch stále nie je dostatočne preskúmané pôsobenie a fytotoxicita As a Sb, ale najmä interakcia toxických (As, Sb) a prospešných (Si) polokovov v rastlinách navzájom, čo je hlavnou témou výskumu predloženého projektu. Preto cieľom projektu je získať komplexnú charakterizáciu účinkov Si na toxicitu jednotlivých toxických prvkov a ich kombinácií na molekulárno-biologickej, biochemickej, anatomicko-morfologickej a fyziologickej úrovni, pričom ako modelové objekty slúžia dôležité poľnohospodárske plodiny
Doba trvania: 1.8.2018 – 30.6.2022
Vplyv kremíka a kyseliny salicylovej na fyziologické a biochemické procesy rastlín kukurice vystavených stresu z antimónu (Sb) a niklu (Ni)
Effect of silicon and salicylic acid on physiological and metabolical processes in maize plants stressed by antimony (Sb) and nickel (Ni)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Anotácia: Znečisteniu životného prostredia ťažkými kovmi sa venuje zvýšená pozornosť niekoľko posledných desaťročí.Jedným z potenciálnych kontaminantov životného prostredia je antimón, ktorý sa vo väčšom množstve dostáva do životného prostredia antropogénnou činnosťou. Nikel je považovaný za esenciálny prvok, ktorý je však vo vyššej koncentrácii toxický pre väčšinu rastlín. Do pôdy sa dostáva z čistiarenských kalov, priemyselného odpadu a atmosférického spádu. V predkladanom projekte budeme sledovať odpovede testovaných rastlín (kukurica siata) na úrovni produkčnej (biomasa), biochemickej (tvorba reaktívnych foriem kyslíka a aktivita antioxidačných enzýmov) a fyziologickej (poškodenie membrán, zmena obsahu a expresie proteínov) na stresové podmienky (Sb a Ni). Ďalej sa zameriame na kvantifikáciu potenciálnych amelioračných účinkov exogénne aplikovaného kremíka a/alebo kyseliny salicylovej, o ktorých je z literatúry známe, že vo vhodných koncentráciách zlepšujú rast rastlín.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
Využitie kremíka pri potlačení invázie fytopatogénnych húb do koreňov rastlín
Silicon-mediated inhibition of fungal phytopathogen invasion into the plant roots
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Luxová Miroslava CSc.
Anotácia: Cirok dvojfarebný je celosvetovo piatou najviac kultivovanou obilninou s potravinárskym a technickým využitím. Kvantitu a kvalitu produkovanej biomasy výrazne ovplyvňujú hubové ochorenia. Cieľom projektu je zistiť, či aplikácia kremíka dokáže zvýšiť obranyschopnosť koreňov ciroku voči fytopatogénnej hube, či už špecifickou depozíciou kremičitanových agregátov alebo cez zmenu metabolizmu koreňov rastlín. Po selekcii vhodných genotypov hostiteľa a patogéna sa budú zisťovať invázne vlastnosti huby, produkcia biomasy hostiteľa, tvorba reaktívnych foriem kyslíka, antioxidačných enzýmov, ich aktivít, obsah a lokalizácia kremíka v hostiteľovi a kvantifikovať potenciálne amelioračné účinky kremíka. Očakávané prospešné účinky kremíka pri potlačení negatívnych vplyvov pri interakciách rastlinný hostiteľ – fytopatogénna huba budú využiteľné v poľnohospodárskej praxi pri ochrane tejto kultúrnej plodiny pred napadnutím fytopatogénom pomocou aplikácie kremíka
Doba trvania: 1.1.2016 – 31.12.2019