Projektová činnosť

Národné

Aktivácia, regulácia a kontrola bunkových mechanizmov v suspenznej kultúre a intaktných rastlinách tabaku elicitovaných mykotoxínmi húb rodu Fusarium
Activation, regulation and control of cellular mechanisms in suspension culture and intact tobacco plants elicited with mycotoxins of genus Fusarium
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Repka Vladimír CSc.
Anotácia: Z pohľadu potravinovej bezpečnosti sa pozornosť sústredila predovšetkým na štúdium vplyvov mykotoxínov na biologickú aktivitu buniek teplokrvných živočíchov. V poslednom období sa začína skúmať vplyv mykotoxínov aj na rastliny, a to najmä na agronomicky zaujímavé. Cieľom projektu je fyziologická, biochemická a molekulová analýza bazálnych mechanizmov buniek rastliny tabaku exponovaných rôznym typom fuzariotoxínov. Budeme sledovať anatomicko-morfologické zmeny elicitovaných buniek, úlohu reaktívnych foriem kyslíka (ROS) v procese percepcie a farmakologickej modulácie odpovede buniek na elicitáciu mykotoxínmi. Zameriame sa na komparatívnu analýzu signálnych a regulačných kaskád zahrnutých v odpovedi buniek na rôzne fuzariotoxíny. Zároveň budeme sledovať expresiu génov a proteínov, ako aj aktivitu enzýmov zodpovedných za aktiváciu, reguláciu a kontrolu odpovede rastlinnej bunky na elicitáciu mykotoxínmi, čo prinesie nové poznatky v oblasti pochopenia principiálnych mechanizmov vo vzťahu rastlina-biotický stres.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020
ROLOFSYTS – Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy
Functional analysis of synaptotagmins in responses of plants to environmental stresses
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jásik Ján CSc.
Anotácia: Výnos poľnohospodárskych plodín je vo veľkej miere závislý od ich tolerancie na vplyvy okolitého prostredia, vrátane zasolenia. V minulosti sme ukázali, že synaptotagmín 1 (AtSYT1) najviac exprimovaný arábovkový ortológ dobre známych senzorov vápnika v živočíšnych neurónoch je zapojený do odpovede na abiotické stresy. Všeobecným cieľom tohto projektu je odhaliť mechanizmy, ktorými AtSYTs regulujú reakcie na zasolenie a ďalšie stresy. Chceme charakterizovať expresiu AtSYTs génov, popísať fenotyp AtSYTs mutantov, študovať subcelulárnu lokalizáciu AtSYTs proteínov a podrobnejšie vnútrobunkovú dynamiku AtSYT1 proteínu. Navyše vykonáme funkčnú analýzu interakcie, ktorú sme objavili pomocou kvasinkového dvoj hybridného testu, a ktorá spája AtSYT1 s MAP kinázovou kaskádou. Výsledky štúdií prispejú k celkovému pochopeniu otázky, ako je membránový transport zapojený do stresových reakcií.
Doba trvania: 1.6.2017 – 30.6.2021
Transkripčná, posttranskripčná a posttranslačná regulácia génu IRT1, rozhodujúceho transportéra železa v koreni rastlín
Transcriptional, post-transcriptional and post-translational regulation of IRT1 gene, a key transporter of iron in plant roots
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. RNDr. Jásik Ján CSc.
Anotácia: Pomocou transgénnych a mutantných línií v kombinácii so súčasnými genetickými, molekulárno-biologickými, histochemickými, imunologickými, fluorometrickými, chemicko-analytickými a mikroskopickými metódami chceme charakterizovať či, a ako sa prítomnosť alebo absencia železa a iných kovových prvkov prenášaných IRT1 proteínom prejaví na aktivite IRT1 promótora, procese zostrihu RNA, lokalizácii, obmene a vnútrobunkovej dynamike IRT1 proteínových foriem v koreňoch modelového organizmu arábkovky Thalovej (Arabidopsis thaliana). Výskum mnohoúrovňovej regulácie IRT1 génu a súčasné monitorovanie obsahu a distribúcie železa a iných kovových prvkov v rastlinách prinesú cenné informácie pre biotechnologické aplikácie za účelom obohatenia rastlín železom a/alebo obmedzenia absorpcie potenciálne toxických kovových prvkov. Poznatky sa môžu využiť v poľnohospodárskej šľachtiteľskej praxi na získanie výnosnejších rastlín a tolerantnejších odrôd k ekologickým záťažiam ktoré sú spôsobené ťažkými kovmi.
Doba trvania: 1.1.2017 – 31.12.2020