Publikačná činnosť

Čiamporová, Milada

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • FIALA, Roderik – REPKA, Vladimír – PAVLOVKIN, Ján – ČIAMPOROVÁ, Milada. Cadmium-induced ros production in four Arabidopsis species differing in heavy metal tolerance = Vplyv kadmia na tvorbu ros u štyroch druhov Arabidopsis odlišujúcich sa toleranciou ťažkých kovov. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017 : sborník recenzovaných vědeckých prací. Editor František Hnilička ; recenzenti Jan Novák, Jana Šlégrová. – Praha ; Zvolen : Česká zemědelská univerzita v Praze : Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, 2017, s. 124-128. ISBN 978-80-213-2767-2, 978-80-89408-27-6.(Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2017). Typ: AFC