Publikačná činnosť

Hodálová, Iva

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • MÁJEKOVÁ, Jana – LETZ, Dominik Roman – MEREĎA, Pavol, ml. – ZALIBEROVÁ, Mária – HODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2019 v Bratislave, v mestských častiach Rača a Vajnory = Results of the Floristic mini-course held in 2019 in Bratislava boroughs of Rača and Vajnory. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2020, roč. 42, č. 1, s. 75-92. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB