Publikačná činnosť

Valachovič, Milan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • JAMRICHOVÁ, E.** – BOBEK, Přemysl – ŠOLCOVÁ, Anna – TKÁČ, Peter – HÉDL, Radim – VALACHOVIČ, Milan. Lowland pine forests in the northwestern Pannonian Basin: between natural vegetation and modern plantations. In Regional Environmental Change, 2019, vol. 19, no. 8, p. 2395-2409. (2018: 3.149 – IF, Q2 – JCR, 1.220 – SJR, Q2 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 1436-3798. Typ: ADCA
  • TZONEV, Rossen – VALACHOVIČ, Milan – GANEVA, Anna – GUTTOVÁ, Anna – POPGEORGIEV, Georgi – GUSSEV, Chavdar – FAČKOVCOVÁ, Zuzana. Low-altitudinal siliceous and base-rich screes: new habitats to Bulgaria from the Habitats Directive. In Phytologia Balcanica, 2019, vol. 25, no. 3, p. 287-294. Dostupné na internete: <http://www.bio.bas.bg/~phytolbalcan/PDF/25_3/PhytolBalcan_25-3_07_Tzonev_&_al.pdf>. Typ: ADEB
  • VALACHOVIČ, Milan – HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1973 – nové spoločenstvo pre Slovensko = Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1973 – a new community for Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2020, roč. 42, č. 1, s. 71-74. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB