Publikačná činnosť

Čiamporová – Zaťovičová, Zuzana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • BALLAYOVÁ, Natália – ČIAMPOR, Fedor, ml. – GOFFOVÁ, K. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Rozšírenie a populačno-genetická štruktúra zástupcov rodu Heterotrissocladius (Chironomidae) v tatranských plesách. In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 7. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
  • ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – KODADA, Ján. A new species of Neblinagena Spangler from Kukenan tepui and DNA barcoding of Neblinagena and related genera (Coleoptera: Elmidae). In ZOOTAXA, 2017, vol. 4286, no. 2, p. 176-186. (0.972 – IF2016). ISSN 1175-5334. Typ: ADCA
  • ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. DNA barkóding vodnej fauny: prečo, načo a ako je to u nás na Slovensku. In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 9. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
  • ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – LINSKÝ, Marek. Diversity of South American Riffle Beetles (Coleoptera: Elmidae) Explored Using DNA Barcodes. In Abstract Book. 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017, 2.7. – 7.7. 2017/ Olomouc, CZ. – Olomouc, 2017, s. 205.(10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017). Typ: AFK
  • ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. Alpine lakes and ponds – a promising source of high genetic diversity in metapopulations of aquatic insects. In Inland Waters, 2017, vol. 7, no. 1, p. 109-117. (1.987 – IF2016). ISSN 2044-2041. Typ: ADCA
  • ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ŠÍPOŠOVÁ, Darina – BOZÁŇOVÁ, Jana – MACKO, Patrik – ČIAMPOR, Fedor, ml. DNA Barcoding of Aquatic Macroinvertebrate Fauna of Slovakia – First Insight. In Abstract Book. 10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017, 2.7. – 7.7. 2017/ Olomouc, CZ. – Olomouc, 2017, s. 397.(10 Symposium for European Freshwater Sciences 2017). Typ: AFK
  • Zborník abstraktov. 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica. Editor Zuzana Čiamporová-Zaťovičová. In Limnologický spravodajca, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 2-19. ISSN 1337-2971. Typ: FAI
  • MAMOS, Tomasz – COPILAŞ-CIOCIANU, Denis – WATTIER, Remi – ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – PETRUSEK, Adam – GRABOWSKI, Michael. DNA barcode reference library of gammarids from the Carpathian biodiversity and endemism hotspot. In DNAqua-Net Kick-Off Conference. Digital Abstract Book (EU COST Action CA15219) [elektronický zdroj]. – Essen, 2017. Požaduje sa Adobe Reader. Dostupné na internete: <http://dnaqua.net/wp-content/uploads/2017/03/AbstractBook_DNAqua-Net_Conference.pdf>(DNAqua-Net Kick-Off Conference). Typ: GHG
  • ŠÍPOŠOVÁ, Darina – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. Development of microsatellite loci for two Agabus diving beetle species from the pooled DNA and testing their utility in mountain lake populations. In Limnologica : Ecology and management of inland waters, 2017, vol. 67, p. 7-19. (1.427 – IF2016). ISSN 0075-9511. Typ: ADCA
  • ŠÍPOŠOVÁ, Darina – ČIAMPOR, Fedor, ml. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Porovnanie populácií potápnikov Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767) a Agabus guttatus Paykull, 1798 v plesách Tatier s využitím mikrosatelitových markerov. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori M. Galamboš, V. Džugalová, A. Ševčovičová, A. Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017, s. 698-703. ISBN 978-80-223-4310-7. Typ: AFD