Publikačná činnosť

Galgóci, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • KORMUŤÁK, Andrej – GALGÓCI, Martin – SUKENIKOVÁ, Denisa – BOLEČEK, P. – LIBANTOVÁ, Jana – GÖMÖRY, Dušan. Maternal inheritance of chloroplast DNA in Pinus mugo Turra: a case study of Pinus mugo x Pinus sylvestris crossing. In Plant Systematics and Evolution, 2018, vol. 304, no.1, p. 71-76. (1.452 – IF2017). ISSN 0378-2697. Typ: ADCA
  • KORMUŤÁK, Andrej – GALGÓCI, Martin. Variabilita izoperoxidázového zloženia borovice horskej, borovice lesnej a ich hybridných jedincov v priebehu vegetačného obdobia = Isoperoxidase variation in mountain dwarf pine, scots pine and in their hybrid individuals during vegetation period. In Dreviny vo verejnej zeleni 2018 : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej pri príležitosti nedožitých 75. narodenín doc. Ing. Gabriely Juhásovej, CSc. v Nitre 7. júna 2018 [elektronický zdroj]. Zostavili Marek Barta, Emília Ondrušková, grafická úprava Jozef Pažitný, Marek Barta ; recenzenti Katarína Adamčíková, Helena Ivanová. – Zvolen : Ústav ekológie lesa SAV, 2018, s. 109 -112. ISBN 978-80-89408-30-6.(Dreviny vo verejnej zeleni 2018 : Vedecká konferencia konaná pri príležitosti nedožitých 75. narodenín doc. Ing. Gabriely Juhásovej, CSc.). Typ: AFD
  • KORMUŤÁK, Andrej – GALGÓCI, Martin. Reproductive isolation between some Mediterranean and Northamerican species of firs: Cytological evidence. In NON – NATIVE TREE SPECIES for EUROPEAN FORESTS : COST Action FP1403 NNEXT – International Conference, 12-14 September 2018. – Vienna, 2018, p. 74. Typ: AFG