Publikačná činnosť

Čiamporová – Zaťovičová, Zuzana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • KODADA, Ján** – JÄCH, Manfred A. – FREITAG, Hendrik – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – GOFFOVÁ, K. – SELNEKOVIČ, Dávid – ČIAMPOR, Fedor, ml.. Ancyronyx clisteri, a new spider riffle beetle species from Borneo, redescription of A. sarawacensis Jäch including a description of the larva and new distribution data for A. procerus Jäch using DNA barcodes (Coleoptera, Elmidae). In Zookeys, 2020, vol. 912, p. 25-64. (2019: 1.137 – IF, Q3 – JCR, 0.599 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1313-2989. Typ: ADCA