Publikačná činnosť

Vantarová, Katarína

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • OČKA, Stanislav – ŠKOVIROVÁ, Katarína – HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Rudbeckia laciniata v podhorí Lúčanskej Malej Fatry pri Martine = Rudbeckia laciniata in the foothill of Lúčanská Malá Fatra Mts near Martin. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2020, roč. 42, č. 1, s. 15-39. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • VALACHOVIČ, MilanHEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína. Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1973 – nové spoločenstvo pre Slovensko = Piceo abietis-Sorbetum aucupariae Oberdorfer 1973 – a new community for Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2020, roč. 42, č. 1, s. 71-74. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB