Publikácie

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ADAMČÍK, Slavomír – JANČOVIČOVÁ, Soňa – BUYCK, Bart. The Russulas described by Charles Horton Peck. In Cryptogamie, Mycologie, 2018, vol. 39, no. 1, p. 3-108. (2.000 – IF2017). ISSN 0181-1584. Typ: ADCA
 • ADAMČÍK, Slavomír – DIMA, Bálint – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – HARRIES, David – LÆSSØE, Thomas – MOREAU, Pierre-Arthur – JANČOVIČOVÁ, Soňa. European Hodophilus (Clavariaceae, Agaricales) species with yellow stipe. In Mycological Progress, 2018, vol. 17, no. 9, p. 1097-1111. (1.914 – IF2017). ISSN 1617-416X. Typ: ADCA
 • ADAMČÍK, Slavomír – PASTIRČÁKOVÁ, Katarína – SENKO, DušanFAČKOVCOVÁ, ZuzanaCABOŇ, Miroslav – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – JANČOVIČOVÁ, Soňa – SVITOK, Marek – MIKUŠOVÁ, PetraHINDÁKOVÁ, AlicaGUTTOVÁ, Anna. Distribution limits of fungi with various trophic strategies in Europe. In Mycological Discoveries for a Better World : 11th International Mycological Congress : Abstract Book [elektronický zdroj]. – 2018, p. 320-321. Dostupné na internete: <http://ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/pdf/IMC-2018-Abstract-Book-071618.pdf>(11th International Mycological Congress : Mycological Discoveries for a Better World). Typ: AFG
 • ADAMČÍK, Slavomír. How to describe Russulaceae im field? In TEDEBRAND, Jan-Olof. International Russulales Workshop. Borgsjö, Sweden, August 26th – September 1st 2018. Excursionguide. – Borgsjö : Sundsvalls Mykologiska Sällskap, 2018, s. 45-49.(International Russulales Workshop). Typ: BEE
 • BARANČOK, Peter – BARANČOKOVÁ, Mária – CHASNÍKOVÁ, Silvia – KALIVODA, Henrik – KANKA, Róbert – KMEŤOVÁ, Martina – PALAJ, Andrej – ŠIBÍKOVÁ, Mária – VLACHOVIČOVÁ, Miriam. Rýchlostná cesta R1 : Úsek Slovenská Ľupča – Korytnica, hranica kraja = Primerané posúdenie vplyvov na územia Natura 2000 [Speed route R1: Section of the road Slovenská Ľupča – Korytnica, border of the region. Appropriate impact assessment on the territories of the Natura 2000]. Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2018. 222 s. Typ: AGI
 • BAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaMÁJEKOVÁ, JanaMEDVECKÁ, JanaPETRÁŠOVÁ, MáriaŠKODOVÁ, IvetaZALIBEROVÁ, MáriaJAROLÍMEK, Ivan. Twin plots – appropriate method to assess the impact of alien tree on understory? In Hacquetia, 2018, vol. 17, no. 2, p. 163-169. ISSN 1581-4661. Typ: ADMB
 • BAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaMÁJEKOVÁ, JanaMEDVECKÁ, JanaPETRÁŠOVÁ, MáriaŠKODOVÁ, IvetaZALIBEROVÁ, MáriaJAROLÍMEK, Ivan. How the replacement of different types of native forests by black locust (Robinia pseudoacacia) plantations affects species diversity of understory vegetation? In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 90. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
 • BERNÁTOVÁ, Dana – KLIMENT, Ján – HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 84. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • BITTNEROVÁ, Silvia – UJHÁZY, Karol – HEGEDÜŠOVÁ, KatarínaŠKODOVÁ, Iveta – UJHÁZYOVÁ, Mariana – JANIŠOVÁ, Monika. Soil seed bank and above-ground vegetation changes during grassland succession: Is space-for-time substitution an alternative to re-sampling? In Tuexenia, 2018, vol. 38, p. 347-370. (1.125 – IF2017). ISSN 0722-494X. Typ: ADCA
 • BLANÁR, Drahoš – HRIVNÁK, Richard. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 99-101. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • BOTKOVÁ, KatarínaBAZALOVÁ, DenisaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaJAROLÍMEK, IvanMÁJEKOVÁ, JanaMEDVECKÁ, JanaŠIBÍK, JozefŠKODOVÁ, IvetaZALIBEROVÁ, MáriaPETRÁŠOVÁ, Mária. The non-native Pinus nigra forests in Central Europe and their effect on the environment and the diversity of undergrowth. In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 94. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
 • BOZÁŇOVÁ, Jana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – MAMOS, Tomasz – GRABOWSKI, Michael – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Genetická diverzita vodných bezstavovcov západných Karpát = Genetic diversity of aquatic invertebrates in the Western Carpathians. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 31.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • BOZÁŇOVÁ, Jana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – MAMOS, Tomasz – GRABOWSKI, Michael – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Genetic diversity of aquatic invertebrates in the Western Carpathians. In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 27.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFG
 • BOZÁŇOVÁ, Jana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – MAMOS, Tomasz – GRABOWSKI, Michael – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Genetická diverzita fauny vyvieračiek a potokov Západných Karpát z "pohľadu" vodných chrobákov. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 18. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • BUBÍKOVÁ, KateřinaHRIVNÁK, Richard. Comparative Macrophyte Diversity of Waterbodies in the Central European landscape. In Wetlands, 2018, vol. 38, no. 3, p. 451-459. (1.811 – IF2017). ISSN 0277-5212. Typ: ADCA
 • BUBÍKOVÁ, KateřinaHRIVNÁK, Richard. Artificial ponds in Central Europe do not fall behind the natural ponds in terms of macrophyte diversity. In Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, 2018, vol. 419, art. no. 8. (1.525 – IF2017). ISSN 1961-9502. Typ: ADCA
 • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Relationships of macrophyte species richness and environment in different water body types in the Central European region. In Annales de Limnologie – International Journal of Limnology, 2018, vol. 54, art. no. 35, p. 1-7. (0.889 – IF2017). ISSN 0003-4088. Typ: ADCA
 • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Můžeme umělé stojaté vody považovat za vhodný náhradní biotop pro vodní rostliny? In Vodárenská biologie 2018. Sborník konference Vodárenská biologie 2018, 6. a 7. února 2018, Praha. Editori Jana Říhová Ambrožová, Alena Pecinová ; recenzenti Jana Říhová Ambrožová, Pavlína Čiháková. – Chrudim : Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., 2018, s. 135-140. ISBN 978-80-88238-06-5. Typ: AFC
 • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Význam umělých stojatých vod pro diverzitu makrofytů = The role of artificial ponds for macrophyte diversity. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 32.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Role of artificial ponds for maintaining macrophyte diversity. In Book of Abstracts. Danube – A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services. The 42nd IAD Conference 2018, Smolenice, Slovakia 2-6 July 2018. – Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 13. ISBN 978-80-89548-07-1.(The 42nd IAD Conference 2018). Typ: AFL
 • BUČEKOVÁ, Marcela – BURIOVÁ, Monika – PEKÁRIK, Ladislav – MAJTÁN, Viktor – MAJTÁN, Juraj. Phytochemicals-mediated production of hydrogen peroxide is crucial for high antibacterial activity of honeydew honey. In Scientific Reports, 2018, vol. 8, art. no. 9061. (4.122 – IF2017). (2018 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ: ADCA
 • CABOŇ, Miroslav – JANČOVIČOVÁ, Soňa – TRENDEL, Jean M. – MOREAU, Pierre-Arthur – HAMPE, Felix – KOLAŘÍK, Miroslav – VERBEKEN, Annemieke – ADAMČÍK, Slavomír. Blum versus Romagnesi: testing possible synonymies of some European russulas (Russulaceae, Basidiomycota). In Plant Systematics and Evolution, 2018, vol. 304, no. 6, p. 747-756. (1.452 – IF2017). ISSN 0378-2697. Typ: ADCA
 • CETLOVÁ, VeronikaŠLENKER, Marek. Taxonómia a fylogenetické štúdie druhov rodu Odontarrhena C.A.Mey. ex Ledeb. (Brassicaceae). In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 75-79. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • CETLOVÁ, VeronikaŠLENKER, MarekMELICHÁRKOVÁ, AndreaZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, JuditaMARHOLD, KarolŠPANIEL, Stanislav. Taxa of the genus Odontarrhena (Brassicaceae) in Balkan – taxonomy and phylogenetic relationships. In Botany 2018. Abstracts. July 21 – 25, 2018, Rochester, Minnesota. – Rochester, Minnesota : AFS, ASPT, BSA, CBA, IAPT, SHC, 2018, s. 409.(Botany 2018). Typ: AFK
 • CETLOVÁ, VeronikaZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, JuditaMELICHÁRKOVÁ, AndreaMARHOLD, KarolŠPANIEL, Stanislav. Phylogenetic relationships of annual species of the genus Alyssum. In 7BBC Book of abstracts. 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia. – Belgrade, Serbia : Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2018, s. 61-62. ISSN 1821-2158. In Botanica Serbica, 2018, vol. 42, supplement 1(7th Balkan Botanical Congress). Typ: AFK
 • CROUS, P.W. – WINGFIELD, M.J. – BURGESS, T.I. – HARDY, G.E.St.J. – GENE, J. – GUARRO, Joan – BASEIA, I.G. – GARCIA, D. – GUSMAO, L.F.P. – SOUZA-MOTTA, C.M. – THANGAVEL, R. – ADAMČÍK, Slavomír – BARILI, A. – BARNES, C.W. – BEZERRA, J.D.P. – BORDALLO, J.J. – CANO-LIRA, J.F. – OLIVEIRA, R.J.V. – ERCOLE, Enrico – HUBKA, V. – ITTURIETA-GONZALEZ, I. – KUBÁTOVÁ, A. – MARTIN, M.P. – MOREAU, Pierre-Arthur – MORTE, A. – ORDONEZ, M.E. – RODRIGUEZ, A. – STCHIGEL, A.M. – VIZZINI, Alfredo – ABDOLLAHZADEH, J. – ABREU, V.P. – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – ALBUQUERQUE, G.M.R. – ALEXANDROVA, A.V. – DUARTE, E. Alvarez – ARMSTRONG-CHO, C. – BANNIZA, S. – BARBOSA, R.N. – BELLANGER, J.M. – BEZERRA, J.L. – CABRAL, T.S. – CABOŇ, Miroslav – CAICEDO, E. – CANTILLO, T. – CARNEGIE, A.J. – CARMO, LT – CASTANEDA-RUIZ, R.F. – CLEMENT, C.R. – CMOKOVÁ, Adela – CONCEICAO, L.B. – CRUZ, R.H.S.F. – DAMM, U. – DA SILVA, B.D.B. – DA SILVA, R.M.F. – SANTIAGO, A.L.C.M. de A. – DE SOUZA, C.A.F. – DENIEL, F. – DIMA, Bálint – DONG, G. – EDWARDS, J. – FELIX, C.R. – FOURNIER, F. – GIBERTONI, T.B. – HOSAKA, K. – ITURRIAGA, T. – JADAN, M. – JANY, J.L. – JURJEVIC, Z. – KOLAŘÍK, Miroslav – KUSAN, I. – LANDELL, M.F. – CORDEIRO, T.R.L. – LIMA, D.X. – LOIZIDES, M. – LUO, S. – MACHADO, Alexandre R. – MADRID, H. – MAGALHAES, O.M.C. – MARINHO, P. – MATOTEC, N. – MESIC, A. – MILLER, Andrew N. – MOROZOVA, O.V. – NEVES, R.P. – NONAKA, K. – NOVÁKOVÁ, A. – OBERLIES, N.H. – OLIVEIRA-FILHO, J.R.C. – OLIVEIRA, T.G.L. – PAPP, V. – PEREIRA, Olinto L. – PERRONE, G. – PETERSON, S.W. – PHAM, T.H.G. – RAJA, H.A. – RAUDABAUGH, D.B. – REHULKA, J. – RODRIGUEZ-ANDRADE, E. – SABA, M. – SCHAUFLEROVÁ, A. – SHIVAS, R.G. – SIMONINI, G. – SIQUEIRA, J.P.Z. – SOUSA, J.O. – STAJSIC, V. – SVETASHEVA, T. – TAN, Y.P. – TKALCEC, Z. – ULLAH, S. – VALENTE, P. – VALENZUELA-LOPEZ, N. – ABRINBANA, M. – MARQUES, D. A. Viana – WONG, P.T.W. – DE LIMA, V. Xavier – GROENEWALD, J.Z. Fungal Planet description sheets: 716-784. In Persoonia, 2018, vol. 40, p. 240-393. (8.182 – IF2017). ISSN 0031-5850. Typ: ADCA
 • ČEJKA, Tomáš. Ulitníky izolovaných častí Bratislavského lesoparku. In Naturae Tutela, 2018, roč. 22, č. 1, s. 79-92. ISSN 1336-7609. Typ: ADFB
 • ČEJKA, Tomáš – BERAN, Luboš – HLAVÁČ, Jaroslav Č. – HORSÁK, Michal – JUŘIČKOVÁ, Lucie – ČAČANÝ, Juraj – BUĎOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ, J. – FRODLOVÁ, Jitka – HORÁČKOVÁ, Jitka – HORSÁKOVÁ, Veronika – HRDLIČKA, Vilém – JANSOVÁ, Anna – MYŠÁK, Jan – NOVÁK, Jiří – ŠKODOVÁ, Jana. Měkkýši Hostýnských vrchů = Molluscs of the Hostýnské vrchy Hills. In Malacologica Bohemoslovaca : Sborník o měkkýších střední Evropy, 2018, roč. 17, s. 17-27. ISSN 1336-6939. Typ: ADFB
 • ČIAMPOR, Fedor, ml.ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Biomonitoring vôd novej generácie. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 1, s. 9-12. ISSN 1337-2971. Typ: ADFB
 • ČIAMPOR, Fedor, ml.ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Biomonitoring 2.0 – nový „vietor“ v hodnotení stavu a kvality našich vôd = Biomonitoring 2.0 – a „breath of fresh air“ in water quality assessment. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 16-17.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • ČIAMPOR, Fedor, ml.ŠÍPOŠOVÁ, DarinaČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Population genetics of diving beetles populations in Tatra Mountains alpine lakes. In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 29.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFG
 • ČIAMPOR, Fedor, ml.. O krôčik bližšie k (e)DNA metabarkódingu našich vôd. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 2, s. 28-29. ISSN 1337-2971. Typ: EDJ
 • ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – BOZÁŇOVÁ, Jana – MACKO, P. – ČIAMPOR, Fedor, ml.. Slovak aquatic macroinvertebrate fauna DNA barcoding – status quo. In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 95.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFK
 • ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 2, s. 26-28. ISSN 1337-2971. Typ: EDJ
 • DEMECSOVÁ, LorianaTAMÁS, LadislavZELINOVÁ, Veronika. The mystery of Nitric oxide synthase in barley. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; recenzenti Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 86-91. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • DEMECSOVÁ, LorianaTAMÁS, LadislavZELINOVÁ, Veronika. L-NAME Decreases the Amount of Nitric Oxide via Superoxide Generation in Barley Root Tip. In International Conference Plant Abiotic Stress Tolerance V : Programme and Abstracts, Vienna, Austria, July 5-6, 2018. – Vienna : VISCEA, 2018, s. 37.(International Conference Plant Abiotic Stress Tolerance V). Typ: AFK
 • DENGLER, Jürgen – WAGNER, Viktoria – DEMBICZ, Iwona – GARCÍA-MIJANGOS, Itziar – NAQINEZHAD, Alireza – BOCH, Steffen – CHIARUCCI, Alessandro – CONRADI, Timo – FILIBECK, Goffredo – GUARINO, Riccardo – JANIŠOVÁ, Monika – STEINBAUER, Manuel J. – AĆIĆ, Svetlana – ACOSTA, Alicia – AKASAKA, Munemitsu – ALLERS, Marc-Andre – APOSTOLOVA, Iva – AXMANOVÁ, Irena – BAKAN, Branko – BARANOVA, Alina – BARDY-DURCHHALTER, Manfred – BARTHA, Sandor – BAUMANN, Esther – BECKER, Thomas – BECKER, Ute – BELONOVSKAYA, Elena – BENGTSSON, Karin – ALONSO, José Luis Benito – BERASTEGI, Asun – BERGAMINI, Ariel – BONINI, Ilaria – BRUUN, Hans Henrik – BUDZHAK, Vasyl – BUENO SÁNCHEZ, Álvaro – CAMPOS, Juan Antonio – CANCELLIERI, Laura – CARBONI, Marta – CHOCARRO, Cristina – CONTI, Luisa – CZARNIECKA-WIERA, Marta – DE FRENNE, Pieter – DEÁK, Balázs – DIDUKH, Yakiv – DIEKMANN, Martin – DOLNIK, Christian – DUPRÉ, Cecilia – ECKER, Klaus – ERMAKOV, Nikolai – ERSCHBAMER, Brigitta – ESCUDERO, Adrián – ETAYO, Javier – FAJMONOVÁ, Zuzana – FELDE, Vivian A. – CALZADO, María Rosa Fernández – FINCKH, Manfred – FOTIADIS, Georgios – FRACCHIOLLA, Mariano – GANEVA, A. – GARCÍA-MAGRO, Daniel – GARCÍA, Rosario Gavilán – GERMANY, Markus S. – GILADI, Itamar – GILLET, Francois – GIUSSO DEL GALDO, Gianpietro – GONZÁLEZ, J. – GRYTNES, John-Arvid – HÁJEK, Michal – HÁJKOVÁ, Petra – HELM, Aveliina – HERRERA, Mercedes – HETTENBERGEROVÁ, Eva – HOBOHM, Carsten – HÜLLBUSCH, Elisabeth M. – INGERPUU, Nele – JANDT, Ute – JELTSCH, Florian – JENSEN, Kai – JENTSCH, Anke – JESCHKE, Michael – JIMÉNEZ-ALFARO, Borja – KACKI, Zygmunt – KAKINUMA, Kaoru – KAPFER, Jutta – KAVGACI, Ali – KELEMEN, András – KIEHL, Katrin – KOYAMA, Asuka – KOYANAGI, Tomoyo F. – KOZUB, Łukasz – KUZEMKO, Anna – KYRKJEEIDE, Magni Olsen – LANDI, Sara – LANGER, Nancy – LASTRUCCI, L. – LAZZARO, Lorenzo – LELLI, Chiara – LEPŠ, Jan – LÖBEL, Swantje – LUZURIAGA, Arantzazu L. – MACCHERINI, Simona – MAGNES, Martin – MALICKI, Marek – MARCENÒ, Corrado – MARDARI, Constantin – MAUCHAMP, Leslie – MAY, Felix – MICHELSEN, Ottar – MESA, Joaquín Molero – MOLNÁR, Zsolt – MOYSIYENKO, Ivan Y. – NAKAGA, Yuko K. – NATCHEVA, Rayna – NOROOZI, Jalil – PAKEMAN, Robin J. – PALPURINA, Salza – PÄRTEL, Meelis – PÄTSCH, Ricarda – PAULI, Harald – PEDASHENKO, Hristo – PEET, Robert K. – PIELECH, Remigiusz – PIPENBAHER, Nataša – PIRINI, Chrisoula – PLESKOVÁ, Zuzana – POLYAKOVA, Mariya – PRENTICE, Honor C. – REINECKE, Jennifer – REITALU, Triin – RODRÍGUEZ-ROJO, Maria Pilar – ROLEČEK, Jan – RONKIN, Vladimír – ROSATI, Leonardo – ROSÉN, Ejvind – RUPRECHT, Eszter – RUSINA, Solvita – SABOVLJEVIĆ, Marko – SÁNCHEZ, Ana María – SAVCHENKO, Galina – SCHUHMACHER, Oliver – ŠKORNIK, Sonja – SPERANDII, Marta G. – STANIASZEK-KIK, Monika – DAJIĆ-STEVANOVIĆ, Zora – STOCK, Marin – SUCHROW, Sigrid – SUTCLIFFE, Laura M. E. – SWACHA, Grzegorz – SYKES, Martin – SZABÓ, Anna – TALEBI, Amir – TÃNASE, Cãtãlin – TERZI, Massimo – TÖLGYESI, Csaba – TORCA, Marta – TÖRÖK, Péter – TÓTHMÉRÉSZ, Béla – TSAREVSKAYA, Nadezda – TSIRIPIDIS, Ioannis – TZONEV, Rossen – USHIMARU, Atushi – VALKÓ, Orsolya – MAAREL, Eddy van der – VANNESTE, Thomas – VASHENYAK, Yulia – VASSILEV, Kiril – VICIANI, Daniele – VILLAR, Luis – VIRTANEN, Risto – VITASOVIĆ KOSIĆ, Ivana – WANG, Yun – WEISER, Frank – WENT, Julia – WESCHE, Karsten – WHITE, Hannah – WINKLER, Manuela – ZANIEWSKI, Piotr Tomasz – ZIV, Yaron – ZHANG, H. – ZNAMENSKIY, Sergey – BIURRUN, Idoia. GrassPlot – a database of multi-scale plant diversity in Palaearctic grasslands. In Phytocoenologia : journal of vegetation ecology, 2018, vol. 48, no. 3, p. 331-347. (1.721 – IF2017). ISSN 0340-269X. Typ: ADCA
 • DÍTĚ, Daniel – HÁJEK, Michal – SVITKOVÁ, IvanaKOŠUTHOVÁ, Alica – ŠOLTÉS, Rudolf – KLIMENT, Ján. Glacial-relict symptoms in the Western Carpathian flora. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2018, vol. 53, no. 3, p. 277-300. (1.254 – IF2017). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
 • DÍTĚ, DanielDÍTĚTOVÁ, Zuzana – ELIÁŠ, Pavol jun. – ŠUVADA, Robert. Rare plant species of salt marshes of the Croatian coast. In Hacquetia, 2018, vol. 17, no. 2, p. 221-234. ISSN 1581-4661. Typ: ADMB
 • DRAŽIL, Tomáš – BARLOG, Milan – GUTTOVÁ, Anna – HRIC, Karol – KORMANČÍK, Jozef – LESKOVJANSKÁ, A. – MIHÁĽ, František – OLEKŠÁK, Peter – SOJÁK, Marián – ŠTEVÍK, Miroslav. Prielom Hornádu v Slovenskom raji. Zostavovateľ Tomáš Dražil. 1. vyd. Spišská Nová Ves : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa Národného parku Slovenský raj, 2018. 191 s. ISBN 978-80-8184-053-1. Typ: BAB
 • DVOŘÁK, Libor – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek. New records of Callopistromyia annulipes (Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Acta Universitatis Prešoviensis, Folia Oecologica, 2017, roč. 9, č. 2, s. 18-21. ISSN 1338-080X. Typ: ADFB
 • DVOŘÁK, Libor – ČEJKA, Tomáš – SEMELBAUER, Marek – STLOUKAL, E. New records of Callopistromyia annulipes (Macquart, 1855)(Diptera: Ulidiidae) from Slovakia. In Folia faunistica Slovaca, 2018, vol. 22, p. 89-92. ISSN 1336-4529 online version, 1335-7522 print version. Typ: ADFB
 • ELIÁŠ, Pavol jun. – BUREŠ, Jan – DÍTĚ, Daniel – ELIÁŠ, Pavol – GRULICH, Vít – HODÁLOVÁ, Iva – KOŠŤÁL, Jaroslav – KOUTECKÝ, Petr – MEREĎA, Pavol, ml. – RYDLO, Jaroslav – VALACHOVIČ, Milan – VYMYSLICKÝ, Tomáš. Rastliny zaznamenané počas Floristického kurzu v Zlatých Moravciach = Plants recorded during the Floristic course held in the Zlaté moravce town. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti : Flóra okolia Zlatých Moraviec. Zborník výsledkov 51. Floristického kurzu SBS a ČBS v Zlatých Moravciach 1. – 7. 7. 2012, 2018, roč. 40, suppl. 1, s. 49-92. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • ELIÁŠ, Pavol jun. – DÍTĚ, DanielDÍTĚTOVÁ, Zuzana – BAKAY, Ladislav. Distribution and habitat preferences of Polygonum arenarium subsp. arenarium (Polygonaceae) in Slovakia. In Plant and Fungal Systematics, 2018, vol. 63, no. 2, p. 23-30. ISSN 2544-7459. Typ: ADMB
 • ELIÁŠ, Pavol jun. – DÍTĚ, DanielDÍTĚTOVÁ, Zuzana – ELIAŠOVÁ, M. Distribution and habitat preferences of Tripolium pannonicum subsp. pannonicum (Asteraceae) in Slovakia. In Thaiszia, 2018, vol. 28, no. 2, p. 111-123. ISSN 1210-0420. Typ: ADNB
 • FABER-LANGENDOEN, Don – RAYNOLDS, Martha K. – WALKER, Donald A. – BREEN, Amy L. – ŠIBÍK, Jozef – MACKENZIE, William H. Arctic vegetation types and the EcoVeg approach: US and Canadian perspectives. In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 68.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFK
 • FEDORČÁK, J. – PEKÁRIK, Ladislav – HALAČKA, Karel – ŠMIGA, Ľ. – MANKO, Peter – HAJDÚ, Juraj – VETEŠNÍK, L. – KOŠČO, Ján. Microhabitat preferences of triploid Cobitis fish and diploid progenitors in two streams in Slovakia (Danube River Basin). In Limnologica : Ecology and management of inland waters, 2018, vol. 69, p. 59-66. (1.814 – IF2017). ISSN 0075-9511. Typ: ADCA
 • FEDOSOVA, Anna G. – POPOV, E. S. – LIZOŇ, PavelKUČERA, Viktor. Towards an understanding of the genus Glutinoglossum with emphasis on the Glutinoglossum glutinosum species complex (Geoglossaceae, Ascomycota). In Persoonia, 2018, vol. 41, p. 18-38. (8.182 – IF2017). ISSN 0031-5850. Typ: ADCA
 • FIALOVÁ, IvanaŠIMKOVÁ, LenkaVACULÍKOVÁ, MiroslavaLUXOVÁ, Miroslava. Effect of Si on the Antioxidative Defense of Young Maize Roots Under NaCl Stress. In Silicon, 2018, vol. 10, iss. 6, p. 2911-2914. (1.246 – IF2017). ISSN 1876-990X. Typ: ADCA
 • FILIBECK, Goffredo – CANCELLIERI, Laura – SPERANDII, Marta G. – BELONOVSKAYA, Elena – SOBOLEV, Nikolay – TSAREVSKAYA, Nadezda – BECKER, Thomas – BERASTEGI, Asun – BÜCKLE, Christoph – CHE, Rongxiao – CONTI, Fabio – DEMBICZ, Iwona – FANTINATO, Edy – FRANK, Dieter – FRATTAROLI, Anna Rita – GARCIA-MIJANGOS, Itziar – GUGLIELMINO, Adalgisa – JANIŠOVÁ, Monika – MAESTRI, Samuele – MAGNES, Martin – ROSATI, Leonardo – VYNOKUROV, Denis – DENGLER, Jürgen – BIURRUN, Idoia. Biodiversity patterns of dry grasslands in the Central Apennines (Italy) along a precipitation gradient: experiences from the 10th EDGG Field Workshop. In Bulletin of the Eurasian Dry Grassland Group, 2018, no. 36, p. 25-42. ISSN 1868-2456. Typ: ADEB
 • FLORKOWSKA, Magda – TOŃCZYK, G. – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, ZuzanaČIAMPOR, Fedor, ml. – GRABOWSKI, Michael – MAMOS, Tomasz. In search for refugia in Western Carpathians through DNA barcoding. The case of stoneflies (Plecoptera). In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 105.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFK
 • FLORKOWSKA, Magda – TOŃCZYK, Grzegorz – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – ČIAMPOR, Fedor, ml. – GRABOWSKI, Michael – MAMOS, Tomasz. In search for refugia in Western Carpathians through DNA barcoding. The case of stoneflies (Plecoptera). In XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich "Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu". Wrocław, 4-7 września 2018. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 62. ISBN 978-83-7493-033-8.(XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich). Typ: AFK
 • GALVÁNEK, Dobromil – RIPKA, Ján. Vegetation development after a large scale restoration of species-rich grasslands in a Central European floodplain. In Wetlands Ecology and Management, 2018, vol. 26, no. 3, p. 373-381. (1.581 – IF2017). ISSN 0923-4861. Typ: ADCA
 • GUTTOVÁ, Anna – PALICE, Zdeněk – LIŠKA, Jiří – LACKOVIČOVÁ, Anna. Príspevok k poznaniu diverzity lišajníkov východného Slovenska = Contribution to the knowledge of lichen diversity of the Eastern Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 11-34. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • GUTTOVÁ, Anna – MIHÁL, Ivan – PIŠÚT, Ivan – GLEJDURA, Stanislav. Huby a lichenizované huby. In Kokava nad Rimavicou. – Kokava nad Rimavicou : Obecný úrad Kokava nad Rimavicou, 2018, s. 65-70. ISBN 978-80-973041-5-7. Typ: AEDA
 • GUTTOVÁ, Anna. Recenzia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 54. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Nordic Lichen Flora Vol. 6 Verrucariaceae 1 / Moberg, R., Tibell, S. & Tibell, L. – Uppsala : Museum of Evolution, Uppsala University, Naturcentrum AB, Nordic Lichen Society, Billes Tryckeri AB, Mölndal, 2017. – ISBN 978-91-85221-33-2. Typ: EDI
 • GUTTOVÁ, Anna – LACKOVIČOVÁ, Anna. Nekrológy a spomienky. RNDr. Ivan Pišút, DrSc. (*13.3.1935 – †14.12.2017). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 112-114. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • HÁJKOVÁ, Petra – ŠTECHOVÁ, Táňa – ŠOLTÉS, Rudolf – ŠMERDOVÁ, Eva – PLESKOVÁ, Zuzana – DÍTĚ, Daniel – BRADÁČOVÁ, Jitka – MÚTŇANOVÁ, Marta – SINGH, Patrícia – HÁJEK, Michal. Using a new database of plant macrofossils of the Czech and Slovak Republics to compare past and present distributions of hypothetically relict fen mosses. In Preslia, 2018, vol. 90, no. 4, p. 367-386. (2.706 – IF2017). ISSN 0032-7786. Typ: ADCA
 • HÁJKOVÁ, Petra – HÁJEK, Michal – MASLOVSKY, Oleg – PAWLIKOWSKI, Pawel – ABRAMCHUK, Marina – DÍTĚ, Daniel – PLESKOVÁ, Zuzana. New localities of some rare fen bryophyte species in Belarus = Nové lokality vzácných slatinných mechorostů v Bělorusku. In Bryonora : zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS, 2018, č. 61, s. 27-34 + obr. príl. VII, VIII. ISSN 0862-8904. Typ: ADEB
 • HAJNALOVÁ, Mária – BIELICHOVÁ, Zora – RAJTÁR, Ján – KRČOVÁ, Denisa – ČEJKA, Tomáš – ŠUSTEK, Zbyšek – MIHÁLYIOVÁ, Jana. A Roman Structure from Hurbanovo, SW Slovakia: Multiproxy Investigation of Unique Waterlogged Deposit. In Interdisciplinaria archaeologica, 2018, vol. 9, no. 1, p. 43-69. ISSN 1804-848X.(VEGA č. 1/0243/17 : Kelti, Rimania a Germáni. Vidiecke osady a sídla elity. APVV 15-0491 : Proces a zákonitosti osídlenia horských a podhorských oblastí západného Slovenska). Typ: ADMB
 • HEGEDÜŠOVÁ, Katarína – TOPERCER, Ján – BERNÁTOVÁ, Dana. Príspevok k poznaniu zaujímavej lokality Silava (Martin, stredné Slovensko) = Contribution to the knowledge of the interesting locality Silava (Martin, Central Slovakia). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 163-170. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • HEGEDÜŠOVÁ, Katarína – ZAJAC, Milan – UJHÁZY, Karol – KISH, Roman – SMATANOVÁ, Jana – ŠKODOVÁ, Iveta. Plant communities of the Svidovec and Chornohora Massifs in the Ukrainian Carpathians. In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 113. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
 • HEGEDÜŠOVÁ, KatarínaMÁJEKOVÁ, Jana – SMATANOVÁ, Jana – ŠKODOVÁ, Iveta. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 187-188. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • HINDÁKOVÁ, Alica. Masový rozvoj cyanobaktérie Microcoleus beggiatoiformis na slatinnom rašelinisku Močiar v Stankovanoch (stredné Slovensko) = Mass development of the cyanobacterium Microcoleus beggiatoiformis on the fen Močiar at Stankovany (C Slovakia). In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 2, s. 40-47. ISSN 1337-2971. Typ: ADFB
 • HINDÁKOVÁ, Alica – GĄBKA, Maciej. Chary ako sprievodné riasy stromatolitných útvarov na Slovensku – potreba ich ochrany. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 8. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • HINDÁKOVÁ, AlicaFAČKOVCOVÁ, ZuzanaGUTTOVÁ, Anna. The role of photobiont – green algal species in shaping the distributional range of the members of the lichen genus Solenospora. In Green future: algae – applications and perspective. The 37th International Conference of the Polish Phycological Society: Abstract & Programme Book. Kraków, Dobczyce – Jałowcowa Góra, 22-25 May 2018, Poland. – Kraków, Polska : Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, 2018, s. 62. ISBN 978-83-61191-01-8.(The 37th International Conference of the Polish Phycological Society "Green future: algae – applications and perspective"). Typ: AFK
 • HINDÁKOVÁ, Alica. The crust phototrophic communities of travertines in Slovakia. In 59th conference of the Czech Phycological Society "Modern approach to investigation of cyanobacteria and algae", Olomouc, Czech Republic, 17.-19. 9. 2018. Abstracts. – Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018, s. 28. Typ: AFK
 • HINDÁKOVÁ, Alica. Jesenný algologický a limnologický seminár SBS a SLS. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 1, s. 3-5. ISSN 1337-2971. Typ: EDJ
 • HORSÁKOVÁ, Veronika – HÁJEK, Michal – HÁJKOVÁ, Petra – DÍTĚ, Daniel – HORSÁK, Michal. Principal factors controlling the species richness of European fens differ between habitat specialists and matrix-derived species. In Diversity and Distributions, 2018, vol. 24, no. 6, p. 742-754. (4.614 – IF2017). ISSN 1366-9516. Typ: ADCA
 • HRIVNÁK, Richard – GÖMÖRY, Dušan – OŤAHEĽOVÁ, Helena. Macrophytes of the Slovak streams – species composition, diversity, environmental variables and their relations. In Macrophytes of the River Danube Basin. – Praha : Academia, 2018, s. 185-202. ISBN 978-80-200-2743-6. Typ: ABC
 • HRIVNÁK, Richard – SLEZÁK, Michal – MARHOLD, Karol. Veronico beccabungae-Mimuletum guttati, a new plant community in Slovakia. In Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2018, vol. 87, no. 3, art. no. 3587, p. 1-10. (0.876 – IF2017). ISSN 0001-6977. Typ: ADCA
 • HRIVNÁK, Richard – MÁLIŠ, František – SLEZÁK, Michal. Flóra vyšších rastlín a ich spoločenstvá. In Kokava nad Rimavicou. – Kokava nad Rimavicou : Obecný úrad Kokava nad Rimavicou, 2018, s. 71-76. ISBN 978-80-973041-5-7. Typ: AEDA
 • HRIVNÁK, Richard – WIEZIK, Maroš – MÁLIŠ, František. Zaujímavejšie floristické nálezy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 89-90. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • HRIVNÁK, Richard. Životné jubileá. Doc. Ing. Karol Ujházy, PhD. – päťdesiatka na "krku". In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 212-213. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • HURDU, Bogdan-Iuliu – BARINA, Zoltán – MRÁZ, Patrik – NOVIKOV, Andriy – PUŞCAŞ, Mihai – RONIKIER, Michał – ŠIBÍK, Jozef. Endemic Flora of the Carpathians: the Importance of Digitally Integrating Scientific Information of Major Carpathian Region Herbaria. In Visnik Ľvivskovo universitetu : Serija biologična, 2018, no. 78, p. 56-59. ISSN 0206-5657. Typ: ADEB
 • ILLYOVÁ, MartaČEJKA, Tomáš. Crustacean Zooplankton Biodiversity in Agricultural Drainage Ditches in Danubian Lowland, Slovakia. In Acta Zoologica Bulgarica, 2018, vol. 70, no. 3, p. 397-405. (0.369 – IF2017). ISSN 0324-0770. Typ: ADMA
 • ILLYOVÁ, Marta – KRNO, Iľja – BERACKO, Pavel. Vplyv využitia krajiny na abundanciu a štruktúru hyporheosu = Influence of land use on abundance and structure of hyporheos. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 44.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • ILLYOVÁ, Marta – KRNO, Iľja – BERACKO, Pavel. Vplyv využitia krajiny na abundanciu a štruktúru hyporheosu = Influence of land use on abundance and structure of hyporheos. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 44.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • ILLYOVÁ, Marta. Long-term cladoceran and copepod assemblages monitoring in the Danube floodplain area (Slovak-Hungarian stretch). In Book of Abstracts. Danube – A lifeline governed by multiple uses, pressures and a multitude of ecosystem services. The 42nd IAD Conference 2018, Smolenice, Slovakia 2-6 July 2018. – Bratislava : Institute of Geography of SAS, 2018, s. 28. ISBN 978-80-89548-07-1.(The 42nd IAD Conference 2018). Typ: AFL
 • ILLYOVÁ, Marta. Jarný algologický a limnologický seminár SBS a SLS. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 1, s. 5. ISSN 1337-2971. Typ: EDJ
 • ILLYOVÁ, Marta. 11. Jarný limnologický seminár v Tajove. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 1, s. 7-8. ISSN 1337-2971. Typ: EDJ
 • ILLYOVÁ, Marta. XVIII. Konferencia Českej limnologickej spoločnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti. In Limnologický spravodajca, 2018, roč. 12, č. 2, s. 23-25. ISSN 1337-2971. Typ: EDJ
 • JANIŠOVÁ, MonikaSKOKANOVÁ, Katarína – HLÁSNY, Tomáš. Ecological differentiation, speciation, and rarity: How do they match in Tephroseris longifolia agg. (Asteraceae)? In Ecology and Evolution, 2018, vol. 8, no. 5, p. 2453-2470. (2.340 – IF2017). ISSN 2045-7758. Typ: ADCA
 • JANIŠOVÁ, Monika – TÖRÖK, Péter. How to cure grassland ecosystems? In IAVS Bulletin, 2018, no. 1, p. 17-22. ISSN 2415-184X. Typ: ADEB
 • JANIŠOVÁ, Monika. Grassland research and conservation within the Eurasian Dry Grassland Group (EDGG). In Biologia Serbica, 2018, vol. 40, no. 1, p. 60-63. ISSN 2334-6590. Typ: ADEB
 • JANIŠOVÁ, Monika. Grassland research and conservation within the Eurasian Dry Grassland Group (EDGG). In 7BBC Book of abstracts. 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia. Editori Goran Anačkov, Lana Zorić. – Belgrade, Serbia : Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2018, s. 8. ISSN 1821-2158. In Botanica Serbica, 2018, vol. 42, supplement 1(7th Balkan Botanical Congress). Typ: AFE
 • JANIŠOVÁ, MonikaBITTNEROVÁ, Silvia. On reliability of space-for-time-substitution in studies of vegetation succession. In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 112.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFK
 • JAROLÍMEK, IvanPETRÁŠOVÁ, MáriaZALIBEROVÁ, MáriaMÁJEKOVÁ, Jana – BACIGÁL, Tomáš – MEDVECKÁ, Jana. Dynamics of alluvial grasslands: a 25-year study on the Morava river (Slovakia). In Phyton : annales rei botanicae, 2017, vol. 57, no. 1-2, p. 91-106. (0.500 – IF2016). (2017 – Current Contents). ISSN 0079-2047. Typ: ADCA
 • JÁSIK, Ján. Vybrané aspekty dynamiky proteínov v rastlinných bunkách : dizertačná práca na získanie vedeckej hodnosti doktora vied. Oponenti Martin Bačkor, Štefan Janeček, Stanislav Kopřiva, Ján Tkáč. Bratislava : Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, 2017. 276 s. Botanický ústav Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, vedný odbor: 010606 Fyziológia rastlín. Typ: DAI
 • JIMÉNEZ-ALFARO, Borja – SUÁREZ-SEOANE, Susana – CHYTRÝ, Milan – HENNEKENS, Stephan M. – WILLNER, Wolfgang – HÁJEK, Michal – AGRILLO, Emiliano – ÁLVAREZ-MARTÍNEZ, Jose M. – BERGAMINI, Ariel – BRISSE, Henry – BRUNET, Jörg – CASELLA, Laura – DÍTĚ, Daniel – FONT, Xavier – GILLET, Francois – HÁJKOVÁ, Petra – JANSEN, Florian – JANDT, Ute – KĄCKI, Zygmunt – LENOIR, Jonathan – RODWELL, John S. – SCHAMINÉE, Joop H. J. – SEKULOVÁ, Lucia – ŠIBÍK, Jozef – ŠKVORC, Željko – TSIRIPIDIS, Ioannis. Modelling the distribution and compositional variation of plant communities at the continental scale. In Diversity and Distributions, 2018, vol. 24, no. 7, p. 978-990. (4.614 – IF2017). ISSN 1366-9516. Typ: ADCA
 • JIMÉNEZ-ALFARO, Borja – GIRARDELLO, M. – CHYTRÝ, Milan – SVENNING, Jens-Christian – WILLNER, Wolfgang – GÉGOUT, J.-C. – AGRILLO, Emiliano – CAMPOS, Juan Antonio – JANDT, Ute – KĄCKI, Zygmunt – ŠILC, Urban – SLEZÁK, Michal – TICHÝ, Lubomír – TSIRIPIDIS, Ioannis – TURTUREANU, Pavel-Dan – UJHÁZYOVÁ, Mariana – WOHLGEMUTH, Thomas. History and environment shape species pools and community diversity in European beech forests. In Nature Ecology & Evolution, 2018, vol. 2, no. 3, p. 483-490. ISSN 2397-334X. Typ: ADMB
 • KLIMENT, Ján – BERNÁTOVÁ, Dana – KOCHJAROVÁ, Judita – HRIVNÁK, Richard – ŠOLTÉS, Rudolf. Nové nálezy dvoch kritických druhov bryoflóry Slovenska, Campylium protensum a Palustriella falcata = New findings of two critical species of the bryoflora of Slovakia, Campylium protensum and Palustriella falcata. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 45-48. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • KOLÁŘ, Filip – HÁJEK, Michal – HÁJKOVÁ, Petra – ROLEČEK, Jan – SLOVÁK, MarekVALACHOVIČ, Milan. Introduction to this special issue on the ecology and evolution of the Carpathian flora. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2018, vol. 53, no. 3, p. 241-242. (1.254 – IF2017). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
 • KOLÁŘ, Filip – ŠRÁMKOVÁ-FUXOVÁ, Gabriela – ZÁVESKÁ, Eliška – LUČANOVÁ, Magdalena – MARHOLD, Karol. Genetic Diversity of Diploid Populations of Arabidopsis arenosa and A. halleri in Central and SE Europe. In 7BBC Book of abstracts. 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia. – Belgrade, Serbia : Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2018, s. 41. ISSN 1821-2158. In Botanica Serbica, 2018, vol. 42, supplement 1(7th Balkan Botanical Congress). Typ: AFG
 • KUBALA, Maroš – PEKÁRIK, Ladislav. Akustická telemetria jesetera malého v slovensko-maďarskom úseku Dunaja. In Sborník příspěvků z konference RYBIKON 2018. XVI. Rybářská a ichtyologická konference, Brno, 10.-11.10. 2018. – Brno : Mendelova univerzita, 2018, s. 77. ISBN 978-80-7509-572-5.(XVI. Rybářská a ichtyologická konference RYBIKON 2018). Typ: AFG
 • KUČERA, Viktor – FEDOSOVA, Anna G. Huby rodu Glutinoglossum (jazýček) so zreteľom na druhy rastúce na Slovensku. Zoznam referátov zo seminára Diverzita a ekológia húb 5. In Spravodajca Slovenskej mykologickej spoločnosti, august 2018, č. 48, s. 19-20. ISSN 1335-7689. Typ: AFH
 • LABANCOVÁ, Eva – KOLLÁROVÁ, Karin – VIVODOVÁ, Zuzana, Vatehová – LIŠKOVÁ, Desana. The Cd2+ tolerance motive of poplar callus is modified by the presence of Si in the cultivation medium. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; recenzenti Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 361-366. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • LABANCOVÁ, Eva – KOLLÁROVÁ, Karin – VADKERTIOVÁ, Renáta – VIVODOVÁ, Zuzana, Vatehová – LIŠKOVÁ, Desana. Effect of yeasts on maize exposed to Cd. In International Conference Plant Abiotic Stress Tolerance V : Programme and Abstracts, Vienna, Austria, July 5-6, 2018. – Vienna : VISCEA, 2018, s. 44.(International Conference Plant Abiotic Stress Tolerance V). Typ: AFK
 • LANDUCCI, Flavia – CHYTRÝ, Milan – ŠUMBEROVÁ, Kateřina – TICHÝ, L. – AUNINA, Liene – BIȚĂ-NICOLAE, Claudia – BOBROV, Alexander – BORSUKEVYCH, Lyubov – ČARNI, Andraž – CSIKY, János – CVIJANOVIĆ, Dušanka – BIE, Els de – DUBYNA, Dmytro – DIMOPOULOS, Panayotis – DZIUBA, Tetiana – FITZPATRICK, Úna – FONT, Xavier – GIGANTE, Daniela – GOLUB, Valentin – HENNEKENS, Stephan M. – HOLUBOVÁ, D. – HRIVNÁK, Richard – LASTRUCCI, L. – IEMELIANOVA, Svitlana – JANDT, Ute – JANSEN, F. – JENAČKOVIĆ, Dragana – KACKI, Zygmunt – LÁJER, Konrád – MATULEVIČIUTĖ, Dalytė – MESTERHÁZY, Attila – MOLINA, J. A. – PAAL, Jaanus – PAPASTERGIADOU, Eva – PROPERZI, Alessandro – RADULOVIĆ, Snežana – RANĐELOVIĆ, Vladimir – ŘEZNÍČKOVÁ, Marcela – RODWELL, John S. – SCHAMINÉE, Joop H. J. – ŠILC, Urban – SINKEVIČIENĖ, Zofija – STANČIĆ, Zvjezdana – STEPANOVICH, Jazep – TETERYUK, Boris – TZONEV, Rossen – VENANZONI, Roberto – WEEKES, Lynda – WILLNER, Wolfgang – ZELNIK, Igor. WetVegEurope, not only a classification exercise… In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 54. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFG
 • LEESE, Florian – BOUCHEZ, Agnès – ABARENKOV, Kessy – ALTERMATT, Florian – BORJA, Ángel – BRUCE, Kat – EKREM, Torbjørn – ČIAMPOR, Fedor, ml.ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – COSTA, Filipe – DUARTE, Sofia – ELBRECHT, Vasco – FONTANETO, Diego – FRANC, Alain – GEIGER, Matthias F. – HERING, Daniel – KAHLERT, Maria – STROIL, Belma Kalamujic – KELLY, Martyn G. – KESKIN, Emre – LISKA, Igor – MERGEN, Patricia – MEISSNER, Kristian – PAWLOWSKI, Jan – PENEV, Lyubomir – REYJOL, Yorick – ROTTER, Ana – STEINKE, Dirk – WAL, Bas van der – VITECEK, Simon – ZIMMERMANN, Jonas – WEIGAND, Alexander M. Why We Need Sustainable Networks Bridging Countries, Disciplines, Cultures and Generations for Aquatic Biomonitoring 2.0: A Perspective Derived From the DNAqua-Net COST Action. In Advances in Ecological Research, 2018, vol. 58, p. 63-99. ISSN 0065-2504. Typ: ADMA
 • LEŠKOVÁ, AlexandraLABAJOVÁ, MáriaKRAUSKO, MiroslavKUSÁ, Zuzana – ZAHRADNÍKOVÁ, Alexandra, ml. – TURŇA, Ján – JÁSIK, Ján. Endosidin2 by Disruption of Golgi/trans-Golgi Network Integrity Affects Trafficking Routes of Plasma Membrane Proteins. In International Conference Plant Physiology & Biochemistry, Vienna, Austria, July 9-10, 2018. Programme and Abstracts. – Vienna : VISCEA Vienna International Science, 2018, s. 33.(ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. ITMS 26240220086 : Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave. APVV-16-0398 : Funkčná analýza synaptotagmínov so zreteľom na odpovede rastlín na environmentálne stresy. (Functional analysis of synaptotagmins in responses of plants to environmental stresses). International Conference Plant Physiology & Biochemistry). Typ: AFK
 • LINSKÝ, Marek – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, ZuzanaČIAMPOR, Fedor, ml.. DNA barkóding juhoamerickej fauny Elmidae (Coleoptera) – rody Phanocerus, Pharceonus, Hexanchorus. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 17. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • LINSKÝ, Marek – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, ZuzanaČIAMPOR, Fedor, ml.. DNA barkóding juhoamerickej fauny Elmidae (Coleoptera) – rody Phanocerus, Pharceonus, Hexanchorus = DNA barcoding of the South American fauna of Elmidae (Coleoptera) – genera Phanocerus, Pharceonus, Hexanchorus. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 63.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • MACKO, Patrik – ČIAMPOR, Fedor, ml.ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana. Molekulárna diverzita vodných chrobákov (Coleoptera) tatranských jazier = Molecular diversity of water beetles (Coleoptera) in Tatra lakes. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 66.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • MAGNES, Martin – JANIŠOVÁ, Monika – SENGL, Philipp, Sengl. Creeping loss of biodiversity in Central European semi-natural grassland: estimation with Beals-smoothing by using sub-recent datasets. In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 152.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFG
 • MÁJEKOVÁ, JanaMEREĎA, Pavol, ml.ZALIBEROVÁ, MáriaHODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2017 v okolí Stupavy a Bratislavy-Devínskeho Jazera (západné Slovensko) = Results of the Floristic mini-course held in 2017 in the Stupava and Bratislava-Devínske Jazero towns surroudings (Western Slovakia). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 55-62. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • MÁJEKOVÁ, JanaZALIBEROVÁ, Mária – JEHLÍK, Vladimír. How the Eastern Migration Route influences the Slovak flora? In XII International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation", 20-22 September 2018, Uzhhorod-Berehove, Ukraine. Book of Abstracts. – Uzhhorod : M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine; AUTDOR-SHARK Press, 2018, s. 45. ISBN 978-966-02-8550-7.(XII International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation"). Typ: AFG
 • MÁJEKOVÁ, JanaMEDVECKÁ, JanaPEKÁRIK, LadislavBAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaČEJKA, TomášJAROLÍMEK, IvanPETRÁŠOVÁ, Mária – VIGLÁŠOVÁ, Sandra – ZALIBEROVÁ, Mária. Visitor – Application for monitoring of invasive species. In XII International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation", 20-22 September 2018, Uzhhorod-Berehove, Ukraine. Book of Abstracts. – Uzhhorod : M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine; AUTDOR-SHARK Press, 2018, s. 44. ISBN 978-966-02-8550-7.(XII International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation"). Typ: AFK
 • MAMOS, Tomasz – BOZÁŇOVÁ, Jana – ČIAMPOR, Fedor, ml.ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – GRABOWSKI, Michael. Comparative phylogeography of aquatic organisms with different dispersion potential in the northern part of the Carpathians. In XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich "Hydrobiologia w obliczu zmian klimatu". Wrocław, 4-7 września 2018. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2018, s. 138. ISBN 978-83-7493-033-8.(XXIV Zjazd Hydrobiologów Polskich). Typ: AFG
 • MARHOLD, KarolŠLENKER, MarekZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita. Polyploidy and hybridization in the Mediterranean and neighbouring northern areas: examples from the genus Cardamine (Brassicaceae). In Biologia Serbica, 2018, vol. 40, no. 1, p. 47-59. ISSN 2334-6590. Typ: ADEB
 • MARHOLD, Karol. Polyploid complexes in the (Sub-) Mediterranean: examples from the genus Cardamine. In 7BBC Book of abstracts. 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia. Editori Goran Anačkov, Lana Zorić. – Belgrade, Serbia : Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2018, s. 8. ISSN 1821-2158. In Botanica Serbica, 2018, vol. 42, supplement 1(7th Balkan Botanical Congress). Typ: AFE
 • MARHOLD, KarolŠLENKER, Marek – KUDOH, Hiroshi – MANDÁKOVÁ, Terezie – ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita. Discovery and introduction of Cardamine occulta (Brassicaceae) into Europe. In Book of abstracts. International Symposium Botany at the intersection of Nature, Culture, Art and Sciences. Archaeological Park of Selinunte, Sicily, 28-30 June 2018. – Palermo : OPTIMA, 2018, s. 43. ISBN 978-88-943667-0-9. Typ: AFG
 • MARHOLD, KarolŠLENKER, MarekZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, JuditaŠPANIEL, StanislavSKOKANOVÁ, Katarína – MANDÁKOVÁ, Terezie. Flow cytometry and cytogenomics in complicated polyploid complexes: examples from the genus Cardamine (Prietoková cytometria a cytogenomika v zložitých polyploidných komplexoch: príklady z rodu Cardamine). In Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie. Konference České botanické společnosti, Praha, 24.-25. listopadu 2018. Sborník abstraktů. – Praha : Česká botanická společnost, 2018, s. 26. ISBN 978-80-86632-63-6.(Konference České botanické společnosti). Typ: AFG
 • MARHOLD, KarolŠLENKER, Marek – KUDOH, Hiroshi – MANDÁKOVÁ, Terezie – ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita. Overlooked invasive species from the Brassicaceae family: Cardamine occulta. In La Botánica en Latinoamérica, Realidad y Desarrollo Virtual: Resúmenes del XII Congreso Latinoamericano de Botánica, 21-28 Octubre 2018, Quito-Ecuador. – Quito : Universidad Central del Ecuador, 2018, s. 629.(XII Congreso Latinoamericano de Botánica). Typ: AFG
 • MEDVECKÁ, JanaJAROLÍMEK, IvanHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaŠKODOVÁ, IvetaBAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaPETRÁŠOVÁ, Mária. Forest habitat invasions – Who with whom, where and why. In Forest Ecology and Management, 2018, vol. 409, p. 468-478. (3.169 – IF2017). ISSN 0378-1127. Typ: ADCA
 • MEDVECKÁ, JanaZALIBEROVÁ, MáriaSVITKOVÁ, IvanaSENKO, DušanJAROLÍMEK, Ivan. Role of infrastructure and other environmental factors affecting the distribution of alien plants in the Tatra Mts. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2018, vol. 53, no. 3, p. 349-364. (1.254 – IF2017). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
 • MEREĎA, Pavol, ml.MAJEROVÁ BUDZÁKOVÁ, Monika – SOMLYAY, Lajos – HODÁLOVÁ, Iva. Veľkosť genómu stredoeurópskych zástupcov rodu Sesleria (Poaceae): užitočný znak pri identifikácii morfologicky podobných taxónov. In Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie. Konference České botanické společnosti, Praha, 24.-25. listopadu 2018. Sborník abstraktů. – Praha : Česká botanická společnost, 2018, s. 27. ISBN 978-80-86632-63-6.(Konference České botanické společnosti). Typ: AFG
 • MEREĎA, Pavol, ml.. Životné jubileá. Doc. RNDr. Viera Feráková, CSc. oslávila 80. narodeniny. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 196-212. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • MEREĎA, Pavol, ml.. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2017. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 3-9. ISSN 1337-7043. Typ: GII
 • MIŠÍKOVÁ, Katarína – GUTTOVÁ, Anna. Nekrológy a spomienky. RNDr. Anna Kubinská, CSc. (*26.7.1949 – †23.12.2017). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 114-119. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • MUCINA, Ladislav – ŠIBÍK, Jozef – DANIËLS, Fred J. A. Arctic-alpine vegetation in the EuroVegChecklist. In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 170.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFG
 • NOVÁKOVÁ, Slavomíra – DANCHENKO, Maksym – ŠKULTÉTY, Ľudovít – FIALOVÁ, IvanaLEŠKOVÁ, Alexandra – BEKE, Gábor – FLORES – RAMÍREZ, Gabriela – GLASA, Miroslav. Photosynthetic and stress responsive proteins are altered more effectively in Nicotiana benthamiana infected with Plum pox virus aggressive PPV-CR versus mild PPV-C cherry-adapted isolates. In Journal of Proteome Research, 2018, vol. 17, no. 9, p. 3114-3127. (3.950 – IF2017). ISSN 1535-3893.(VEGA 2/0124/15 : Proteomická analýza interakcie vírus šarky slivky (PPV)/ čerešňa (Prunus avium) a faktorov adaptácie vírusu na hostiteľa.. APVV-0174-12 : Vývoj inovatívnych postupov na charakterizáciu a kontrolu hospodársky dôležitých a novo sa objavujúcich vírusových patogénov červených kôstkovín). Typ: ADCA
 • OLEJNICZAK, P. – SAMULAK, E. – PETRÁŠOVÁ, Mária – BACIGÁL, Tomáš – NECHAJ, Juraj – ŠIBÍK, Jozef – FRANKLIN, Scott B. Clonal plant response to disturbance in the montane spruce forests of the Tatras (Slovakia). In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 179.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFK
 • ONDRUŠKOVÁ, Emília – JÁNOŠÍKOVÁ, Zuzana – ADAMČÍK, Slavomír – KÁDASI HORÁKOVÁ, Miriam – RAKÚSOVÁ-SLÁDKOVÁ, Dominika – ADAMČÍKOVÁ, Katarína. Needle blight caused by Dothistroma pini in Slovakia : distribution, host range and mating types. In Scandinavian Journal of Forest Research, 2018, vol. 33, no. 7, p. 650-656. (1.600 – IF2017). ISSN 0282-7581. Typ: ADCA
 • OŤAHEĽOVÁ, Helena – HRIVNÁK, Richard. Macrophyte assemblages and their response to environmental factors in aquatic habitats along the Danube River in Slovakia. In Macrophytes of the River Danube Basin. – Praha : Academia, 2018, s. 165-184. ISBN 978-80-200-2743-6. Typ: ABC
 • OŤAHEĽOVÁ, Helena – HRIVNÁK, Richard. Recenzia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 156. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání / Čížková H., Vlasáková L., Květ J. (eds). – České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2017. – ISBN 978-80-7394-658-6. Typ: EDI
 • PAOLI, Luca – VANNINI, Andrea – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – GUARNIERI, Massimo – BAČKOR, Martin – LOPPI, Stefano. One year of transplant: Is it enough for lichens to reflect the new atmospheric conditions? In Ecological Indicators, 2018, vol. 88, p. 495-502. (3.983 – IF2017). ISSN 1470-160X. Typ: ADCA
 • PAOLI, Luca – BENESPERI, Renato – BIANCHI, Elisabetta – BRUNIALTI, Giorgio – DI NUZZO, Luca – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – FRATI, Luisa – GIORDANI, Paolo – MACCELLI, Caterina – RAVERA, Sonia – ZEDDA, Luciana. Impact of forest management on threatened macrolichens. Incontro del Gruppo di Lavoro per l’Ecologia della SLI. In Notiziario della Società Lichenologica Italiana, 2018, vol. 31, p. 61-62. ISSN 1121-9165. Typ: ADEB
 • PAOLI, Luca – GUTTOVÁ, AnnaFAČKOVCOVÁ, Zuzana – LOPPI, Stefano. Issues for conservation of sensitive macrolichens threatened by air pollution and intensive forest management in the Mediterranean area: the case of Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. In CAPERmed. "Committee on Air Pollution Effects Research on Mediterranean Ecosystems." 20-21 June 2018, Facultad de Ciencias, Universidad de Navarra. Proceedings. – Pamplona : Universidad de Navarra, 2018, s. 22.(3rd CAPERmed Meeting). Typ: AFG
 • PAOLI, Luca – FAČKOVCOVÁ, ZuzanaLACKOVIČOVÁ, Anna – BENESPERI, Renato – BIANCHI, Elisabetta – DI NUZZO, Luca – NASCIMBENE, Juri – RAVERA, Sonia – SORBO, Sergio – LANDI, Marco – LANDI, Sara – VANNINI, Andrea – BASILE, Adriana – LOPPI, Stefano – GUTTOVÁ, Anna. Impact of logging on the endangered forest lichen Lobaria pulmonaria: issues for conservation. In Notiziario della Società Lichenologica Italiana, 2018, vol. 31, p. 14. ISSN 1121-9165. Typ: AFG
 • PAOLI, Luca – MACCELLI, Caterina – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – KRESÁŇOVÁ, Katarína – GUTTOVÁ, Anna – LOPPI, Stefano. Evernia goes to school: indoor air quality in school environments of Slovakia. In Notiziario della Società Lichenologica Italiana, 2018, vol. 31, p. 42ii. ISSN 1121-9165. Typ: AFK
 • PASTIRČÁKOVÁ, Katarína – PASTIRČÁK, Martin – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – MIKUŠOVÁ, PetraADAMČÍK, Slavomír. Morfologická variabilita a hyperparazit huby Phyllactinia fraxini = Morphological variability and hyperparasite of the fungus Phyllactinia fraxini. In XXI. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin, 5.-6. září 2018. Sborník abstraktů. – Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2018, s. 62. ISBN 978-80-7509-562-6.(Česká a slovenská konference o ochraně rostlin : Czech and Slovak plant protection conference). Typ: AFK
 • PEKÁRIK, Ladislav – FRIEDRICH, T. Obnova populácie jesetera malého (Acipenser Ruthenus, L.) v úseku Dunaja Bratislava-Viedeň. In Sborník příspěvků z konference RYBIKON 2018. XVI. Rybářská a ichtyologická konference, Brno, 10.-11.10. 2018. – Brno : Mendelova univerzita, 2018, s. 76. ISBN 978-80-7509-572-5.(XVI. Rybářská a ichtyologická konference RYBIKON 2018). Typ: AFG
 • PEKÁRIK, LadislavČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, ZuzanaŠÍPOŠOVÁ, DarinaČIAMPOR, Fedor, ml.. Genetic structure of the wild, broodstock and stocked sterlets (Acipenser ruthenus, L.) suggests negative trends in their genetic diversity in the Middle Danube. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 34.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFK
 • PETERKA, Tomáš – HÁJEK, Michal – DÍTĚ, Daniel – HÁJKOVÁ, Petra – PALPURINA, Salza – GOIA, Irina – GRULICH, Vít – KALNÍKOVÁ, Veronika – PLESKOVÁ, Zuzana – ŠÍMOVÁ, Anna – ŠTECHOVÁ, Táňa. Relict occurrences of boreal brown-moss quaking rich fens in the Carpathians and adjacent territories. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2018, vol. 53, no. 3, p. 265-276. (1.254 – IF2017). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
 • PETRÁŠOVÁ, MáriaJAROLÍMEK, IvanBAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaMÁJEKOVÁ, JanaŠKODOVÁ, IvetaZALIBEROVÁ, MáriaMEDVECKÁ, Jana. Robinia pseudoacacia as the driver of homogenization of broadleaved temperate forests. In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 69-70. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFG
 • PETRÁŠOVÁ, MáriaMEDVECKÁ, JanaBAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaMÁJEKOVÁ, JanaŠKODOVÁ, IvetaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaZALIBEROVÁ, MáriaJAROLÍMEK, Ivan. Effect of non-native tree planting on diversity, invasion and homogenization processes in Central European forests. In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 226.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFG
 • PETRÁŠOVÁ, MáriaJAROLÍMEK, Ivan. Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 102-103. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • PIŠÚT, Peter – ČEJKA, Tomáš – HORÁČKOVÁ, Šárka – PROCHÁZKA, Juraj – ČAVOJEC, Matej. Fosílny záznam mäkkýšov z lokality Veľký Grob (Úľanská mokraď). In 24. Kvartér : sborník abstraktů. – Brno : Masarykova univerzita, 2018, p. 51-52. ISBN 978-80-210-9114-6.(Konference 24. Kvartér). Typ: AFG
 • POLEMIS, E. – FRYSSOULI, V. – MARI, I. – ADAMČÍK, SlavomírCABOŇ, Miroslav – ZERVAKIS, G. Preliminary Results of the Study on the Diversity of Macrofungi in Mediterranean Habitats of Eastern Crete. In Book of Abstracts. 9th HELECOS Conference, Herakleion, 4-7 October, 2018. – Herakleion : HELECOS, 2018, s. 224.(9th HELECOS Conference). Typ: AFK
 • PRATHAPAN, K. Divakaran – PETHIYAGODA, Rohan – BAWA, Kamaljit S. – RAVEN, Peter H. – RAJAN, Priyadarsanan Dharma – ČIAMPOR, Fedor, ml.. When the cure kills-CBD limits biodiversity research. In Science, 2018, vol. 360, no. 6396, p. 1405-1406. (41.058 – IF2017). ISSN 0036-8075. Typ: ADCA
 • RAVERA, Sonia – COGONI, Annalena – VIZZINI, Alfredo – BONINI, Ilaria – CHELI, Francesco – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – GHEZA, Gabriele – GUTTOVÁ, Anna – MAIR, Petra – MAYRHOFER, Helmut – MISERERE, Luca – PANDELI, Guilio – PAOLI, Luca – PROSSER, Filippo – PUNTILLO, Domenico – PUNTILLO, Michele – SELVAGGI, Alberto – SPITALE, Daniel – TRATTER, Wilhelm. Notulae to the Italian flora of algae, bryophytes, fungi and lichens: 6. In Italian Botanist, 2018, vol. 6, p. 97-109. ISSN 2531-4033. Typ: ADEB
 • REŠETNIK, Ivana – ŠPANIEL, Stanislav. The new circumscription of the genus Alyssum L. (Brassicaceae) in the flora of Croatia. In Glasnik Hrvatskog botaničkog društva, 2018, vol. 6, no. 2, p. 4-16. ISSN 1848-8102. Typ: ADEB
 • ROY, Helen E. – GROOM, Quentin John – ADRIAENS, Tim – AGNELLO, Gaia – ANTIC, Marina – ARCHAMBEAU, Anne-Sophie – BACHER, Sven – BONN, Aletta – BROWN, Peter – BRUNDU, Giuseppe – LOPEZ, Bernat Claramunt – CLEARY, Michelle – COGALNICEANU, D. – GROOT, Maarten – SOUSA, Tiago De – DEIDUN, Alan – ESSL, Franz – PEČNIKAR, Živa Fišer – GAZDA, Anna – GERVASINI, Eugenio – GLAVENDEKIC, Milka M. – GIGOT, Guillaume – JELASKA, Sven D. – JESCHKE, Jonathan – KAMINSKI, Dariusz – KARACHLE, Paraskevi K. – KOMIVES, Tamas – LAPIN, Katharina – LUCY, Frances – MARCHANTE, Elizabete – MARISAVLJEVIC, Dragana – MARJA, Riho – TORRIJOS, Laura Martin – MARTINOU, Angeliki – MATOSEVIC, Dinka – MITSUD, Clare Marie – MOTIEJÜNAITÉ, Jurga – OJAVEER, Henn – PASALIC, Nataša – PEKÁRIK, Ladislav – PER, Esra – PERGI, Jan – PESIC, Vladimir – POCOCK, Michael – REINO, Luis – RIES, Christian – ROZYLOWICZ, Laurentiu – SCHADE, Sven – SIGURDSSON, Snorri – STEINITZ, Ofer – STERN, Nir – TEOFILOVSKI, Aco – THORSSON, Johann – TOMOV, Rumen – TRICARICO, Elena – TRICHKOVA, Teodora – TSIAMIS, Konstantinos – VALKENBURG, Johan van – VELLA, Noel – VERBRUGGE, Laura – VÉTEK, Gabor – VILLAVERDE, Cristina – WITZELL, J. – ZENETOS, Argyro – CARDOSO, Ana Cristina. Increasing understanding of alien species through citizen science (Alien-CSI). In Research Ideas and Outcomes, 2018, vol. 4, art. no. e31412. ISSN 2367-7163. Dostupné na internete: <https://riojournal.com/articles.php?id=31412>. Typ: ADEB
 • SHEVERA, Myroslav V. – ZALIBEROVÁ, Mária – PROTOPOPOVA, V. V. – JEHLÍK, Vladimír – ANDRIK, E. J. – KOHUT, E. – MÁJEKOVÁ, Jana. Flora of selected railway stations of the Transcarpathian Lowland (Transcarpathia Region, Ukraine). In XII International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation", 20-22 September 2018, Uzhhorod-Berehove, Ukraine. Book of Abstracts. – Uzhhorod : M. G. Kholodny Institute of Botany, NAS of Ukraine; AUTDOR-SHARK Press, 2018, s. 60. ISBN 978-966-02-8550-7.(XII International Conference "Synanthropization of Flora and Vegetation"). Typ: AFG
 • SKOKANOVÁ, Katarína – KOUTECKÝ, Petr. (2661) Proposal to conserve the name Centaurea axillaris (Compositae) with a conserved type. In Taxon : international journal of taxonomy, phylogeny and evolution, 2018, vol. 67, no. 6, p. 1224-1225. (2.680 – IF2017). ISSN 0040-0262. Typ: ADCA
 • SKOKANOVÁ, KatarínaSLOVÁK, MarekKUČERA, Jaromír. Two different examples of hybridization in the genus Cyanus from Greece. In 7BBC Book of abstracts. 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia. – Belgrade, Serbia : Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2018, s. 55. ISSN 1821-2158. In Botanica Serbica, 2018, vol. 42, supplement 1(7th Balkan Botanical Congress). Typ: AFK
 • SKOKANOVÁ, KatarínaKOCHJAROVÁ, JuditaŠINGLIAROVÁ, Barbora – PAULE, Juraj. Veľkosť genómu v dvoch homoploidných komplexoch z čeľade Asteraceae. In Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie. Konference České botanické společnosti, Praha, 24.-25. listopadu 2018. Sborník abstraktů. – Praha : Česká botanická společnost, 2018, s. 36. ISBN 978-80-86632-63-6.(Konference České botanické společnosti). Typ: AFK
 • SLEZÁK, Michal – PETRÁŠOVÁ, MáriaJAROLÍMEK, IvanSENKO, DušanHRIVNÁK, Richard. Riparian floodplain forests in Slovakia – drivers of species composition and richness variability. In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 156. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
 • SLOVÁK, MarekKUČERA, Jaromír – LACK, Hans Walter – ZIFFER-BERGER, Jotham – MELICHÁRKOVÁ, Andrea – ZÁVESKÁ, Eliška – VĎAČNÝ, P. Diversification dynamics and transoceanic Eurasian-Australian disjunction in the genus Picris (Compositae) induced by the interplay of shifts in intrinsic/extrinsic traits and paleoclimatic oscillations. In Molecular Phylogenetics and Evolution, 2018, vol. 119, p. 182-195. (4.412 – IF2017). ISSN 1055-7903. Typ: ADCA
 • SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – HAMERLÍK, Ladislav – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, Kateřina – HRIVNÁK, Richard. Test of the efficiency of environmental surrogates for the conservation prioritization of ponds based on macrophytes. In Ecological Indicators, 2018, vol. 95, p. 606-614. (3.983 – IF2017). ISSN 1470-160X. Typ: ADCA
 • SVITOK, Marek – NOVIKMEC, Milan – HAMERLÍK, Ladislav – KOCHJAROVÁ, Judita – OŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, KateřinaHRIVNÁK, Richard. Sú environmentálne premenné užitočnou pomôckou pre identifikáciu prioritných habitatov pre ochranu vodných makrofytov v malých vodných nádržiach? = Are environmental surrogates a useful tool for prioritization of habitats for conservation of aquatic macrophytes in ponds? In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 92.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • SVITOK, Marek – MATÚŠOVÁ, Zuzana – GODUNKO, R.J. – HAMERLÍK, L. – HRIVNÁK, Richard – NOVIKMEC, Milan. The surrogacy potential of pond-dwelling dragonflies in Central Europe. In Book of Abstracts. CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research, 8-13 July 2018, Łódź, Poland. – Łódź : University of Łódź, 2018, s. 69.(CESAMIR – 3rd Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research). Typ: AFG
 • ŠEVERA, M. V. – TIMČENKO, I. A. – ZAVJALOVA, L. V. – VASIĽJEVA, T. V. – ANDRIK, E. J. – KOHUT, E. – CELKA, Z. – ZALIBEROVÁ, MáriaMÁJEKOVÁ, Jana. Profesor Vira Viktorovna Protopopova – 85. In Ukrainian Botanical Journal, 2018, vol. 75, no. 2, p. 197-199. ISSN 0372-4123. Typ: EDJ
 • ŠIBÍK, Jozef – OLEJNICZAK, Zbigniew – SAMULAK, E. – PETRÁŠOVÁ, Mária – BACIGAL, M. – NECHAJ, Juraj – FRANKLIN, Scott B. Clonal plant response to disturbance: A case study from montane Norway spruce forests in the Tatras. In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 68. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFG
 • ŠIBÍK, Jozef – MACKENZIE, William H. – WALKER, Donald A. – BREEN, Amy L. – RAYNOLDS, Martha K. – PEIRCE, Jana L. – DRUCKENMILLER, Lisa – WALKER, Marilyn D. – COOPER, David J. – HENNEKENS, Stephan M. Vegetation variability of the arctic vegetation of Alaska, USA and Yukon Territory, Canada using the Arctic vegetation archive (AVA). In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 225.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFG
 • ŠIBÍK, Jozef. Diverzita flóry a vegetácie nad hornou hranicou lesa v Krivánskej Malej Fatre. In Výskum a ochrana Malej Fatry. Zborník referátov z konferencie Výskum a ochrana Malej Fatry. Gbeľany, 5. október 2017. – Varín : Občianske združenie Fatranský spolok a ŠOP SR, Správa národného parku Malá Fatra, 2017, s. 104. ISBN 978-80-972895-0-8.(Vedecká konferencia Výskum a ochrana Malej Fatry). Typ: AFH
 • Zaujímavejšie fytocenologické zápisy. Editor Jozef Šibík. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 98-103. ISSN 1337-7043. Typ: BDF
 • ŠINGLIAROVÁ, BarboraZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita – MRÁZ, Patrik. Differences in clonal growth may explain the dominance of polyploids in diploid-polyploid primary contact zones. In 7BBC Book of abstracts. 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia. – Belgrade, Serbia : Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2018, s. 56. ISSN 1821-2158. In Botanica Serbica, 2018, vol. 42, supplement 1(7th Balkan Botanical Congress). Typ: AFK
 • ŠINGLIAROVÁ, Barbora – HOJSGAARD, Diego – MRÁZ, Patrik. Rates and pathways of (neo)autopolyploid formation in natural populations of Pilosella rhodopea (Asteraceae). In Systematika, ekologie i floristika ve světle průtokové cytometrie. Konference České botanické společnosti, Praha, 24.-25. listopadu 2018. Sborník abstraktů. – Praha : Česká botanická společnost, 2018, s. 38. ISBN 978-80-86632-63-6.(Konference České botanické společnosti). Typ: AFK
 • ŠÍPOŠOVÁ, DarinaČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, ZuzanaČIAMPOR, Fedor, ml.. Genetická štruktúra populácie Agabus guttatus (Coleoptera: Dytiscidae) vodných biotopov (sub)alpínskeho pásma Tatier = Genetic structure of Agabus guttatus population (Coleoptera: Dytiscidae) in the (sub)alpine aquatic habitats of the Tatra Mountains. In Limnospol 2018. Sborník příspěvků. XVIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, 25. – 29. června 2018, Kořenov. – Praha : Česká limnologická společnost, 2018, s. 96.(Limnospol 2018. XIII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti). Typ: AFG
 • ŠÍPOŠOVÁ, Darina – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, ZuzanaČIAMPOR, Fedor, ml.. Čo naznačuje genetická štruktúra populácie Agabus guttatus (Coleoptera: Dytiscidae) v tatranských jazerách? In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 16. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • ŠIRKA, Pavel – TURISOVÁ, Ingrid – GALVÁNEK, Dobromil. What are the principal environmental filters driving species composition and succession on mineralogically different spoil heaps? In Écoscience, 2018, vol. 25, no. 3, p. 295-309. (0.696 – IF2017). ISSN 1195-6860. Typ: ADCA
 • ŠIRKA, Pavel – BITTNEROVÁ, Silvia – TURISOVÁ, Ingrid. Succession pattern at two mineralogically different spoil heaps in Central Slovakia. In Biologia, 2018, vol. 73, no. 9, p. 809-820. (0.696 – IF2017). ISSN 0006-3088. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.2478/s11756-018-0095-5>. Typ: ADDA
 • ŠKODOVÁ, Iveta – RUŽIČKOVÁ, Jana – HEGEDÜŠOVÁ, Katarína. The impact of extensive management measures on non-forest Natura 2000 habitats in the Nature reserve Devínska Kobyla Mt. (Slovakia). In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 155. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
 • ŠLENKER, MarekZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita – MANDÁKOVÁ, Terezie – KUDOH, Hiroshi – ZHAO, Yunpeng – SOEJIMA, Akiko – YAHARA, Tetsukazu – SKOKANOVÁ, KatarínaŠPANIEL, StanislavMARHOLD, Karol. Morphology and genome size of the widespread weed Cardamine occulta: how it differs from cleistogamic C. kokaiensis and other closely related taxa in Europe and Asia. In Botanical Journal of the Linnean Society, 2018, vol. 187, no. 3, p. 456-482. (3.124 – IF2017). ISSN 0024-4074. Typ: ADCA
 • ŠLENKER, MarekCETLOVÁ, Veronika. Špecifikácia sekvencie TATA boxu a Y polí v génoch rezistencie Arabidopsis thaliana. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : zborník recenzovaných príspevkov. Editor Michal Galamboš, Eva Viglašová, Vladimíra Džugasová, Andrea Ševčovičová, Adela Bobovská ; rec. Alžbeta Blehová, Silvia Bodoríková. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2018, s. 637-642. ISBN 978-80-223-4517-0.(Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018). Typ: AFD
 • ŠLENKER, MarekZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita – MANDÁKOVÁ, Terezie – KUDOH, Hiroshi – MARHOLD, Karol. Cardamine occulta – only recently recognized (again), still colonizing whole globe. In Botany 2018. Abstracts. July 21 – 25, 2018, Rochester, Minnesota. – Rochester, Minnesota : AFS, ASPT, BSA, CBA, IAPT, SHC, 2018, s. 398.(Botany 2018). Typ: AFG
 • ŠLENKER, Marek – KUDOH, Hiroshi – MANDÁKOVÁ, Terezie – ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, JuditaMARHOLD, Karol. Introduction of Cardamine occulta into Europe and origin of this species. In 7BBC Book of abstracts. 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia. – Belgrade, Serbia : Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2018, s. 41. ISSN 1821-2158. In Botanica Serbica, 2018, vol. 42, supplement 1(7th Balkan Botanical Congress). Typ: AFG
 • ŠPANIEL, Stanislav – HABURAJOVÁ, Lýdia – CETLOVÁ, Veronika. Diploid and tetraploid cytotypes and subspecies of Odontarrhena tortuosa (Brassicaceae) in Pannonia: differences in morphology, ecology and genome size. In Phytotaxa, 2018, vol. 358, no. 2, p. 162-180. (1.185 – IF2017). ISSN 1179-3155. Typ: ADCA
 • ŠPANIEL, Stanislav – KAPLAN, Klaus – BOVIO, Maurizio – MÁRTONFIOVÁ, Lenka – CETLOVÁ, Veronika. Alyssum rossetii (Brassicaceae), a new species from the Aosta Valley in Italy based on morphological and genome size data. In Phytotaxa, 2018, vol. 360, no. 3, p. 269-281. (1.185 – IF2017). ISSN 1179-3155. Typ: ADCA
 • ŠPANIEL, Stanislav – REŠETNIK, Ivana – BUZJAK, Suzana. The lost and rediscovered holotype of Alyssum austrodalmaticum (Brassicaceae) is in line with the latest taxonomic treatment. In Phytotaxa, 2018, vol. 379, no. 1, p. 57-65. (1.185 – IF2017). ISSN 1179-3155. Typ: ADCA
 • ŠPANIEL, StanislavMARHOLD, KarolZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita. Alyssum montanum-A. repens group (Brassicaceae) in the Balkans, genetic and morphological patterns and revised taxonomic treatment. In 7BBC Book of abstracts. 10-14 September 2018, Novi Sad, Serbia. – Belgrade, Serbia : Institute of Botany and Botanical Garden "Jevremovac", University of Belgrade, 2018, s. 42. ISSN 1821-2158. In Botanica Serbica, 2018, vol. 42, supplement 1(7th Balkan Botanical Congress). Typ: AFG
 • TAMÁS, LadislavDEMECSOVÁ, LorianaZELINOVÁ, Veronika. L-NAME decreases the amount of nitric oxide and enhances the toxicity of cadmium via superoxide generation in barley root tip. In Journal of Plant Physiology : biochemistry, physiology, molecular biology and functional biotechnology of plants, 2018, vol. 224-225, p. 68-74. (2.833 – IF2017). ISSN 0176-1617. Typ: ADCA
 • TÖRÖK, Péter – JANIŠOVÁ, Monika – KUZEMKO, Anna – RŪSIŅA, Solvita – DAJIĆ-STEVANOVIĆ, Zora. Grasslands, their Threats and Management in Eastern Europe. In Grasslands of the World: Diversity, Management and Conservation. – Boca Raton : CRC Press, Taylor & Francis Group, 2018, s. 64-88. ISBN 978-1-4987-9626-2. Typ: ABC
 • TURLAND, Nicholas – WIERSEMA, John H. – BARRIE, Fred R. – GREUTER, Werner – HAWKSWORTH, David L. – HERENDEEN, Patrick S. – KNAPP, Sandra – KUSBER, Wolf-Henning – LI, De-Zhu – MARHOLD, Karol – MAY, Tom W. – MCNEILL, John – MONRO, Anna M. – PRADO, Jefferson – PRICE, Michelle J. – SMITH, Gideon F. International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Shenzhen Code) adopted by the Nineteenth International Botanical Congress Shenzhen, China, July 2017. Glashütten : Koeltz Botanical Books, 2018. 254 p. Regnum Vegetabile, Vol. 159. ISBN 978-3-946583-16-5. Typ: BAA
 • VACULÍK, Marek. Základné princípy fytoremediácií. Recenzenti Milada Čiamporová, Alexander Lux. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komenského, 2018. 90 s. ISBN 978-80-223-4514-9. Typ: ACB
 • VACULÍK, Marek. Antimón a jeho toxické účinky na rastliny. In Geochémia 2018. Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Bratislava, 5.-6. december 2018. Editori Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič ; recenzenti Edgar Hiller, Ondrej Ďurža, Ján Milička, Peter Koděra, Peter Šottník, Štefan Méres, Igor Slaninka, Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík. – Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2018, s. 131-132. ISBN 978-80-8174-036-7.(Vedecká konferencia Geochémia 2018). Typ: AFB
 • VALACHOVIČ, Milan. Prehliadané spoločenstvo s pajaseňom žliazkatým (Ailanthus altissima) na Slovensku = Overlooked community with Ailanthus altissima in Slovakia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 157-161. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
 • VALACHOVIČ, Milan. Recenzia. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 10. ISSN 1337-7043. Recenzia na: Flora and Vegetation of the Czech Republic. Plant and Vegetation 14 / Chytrý M., Danihelka J., Kaplan Z., Pyšek P. – Springer International Publishing AG, 2017. – ISBN 978-3-319-63180-6. Typ: EDI
 • VALACHOVIČ, Milan. Životné jubileá. Vladimír Řehořek – 85-ročný. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 2, s. 195-196. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ
 • VASSILEV, Kiril – RUPRECHT, Eszter – ALEXIU, Valeriu – BECKER, Thomas – BELDEAN, Monica – BIȚĂ-NICOLAE, Claudia – CSERGŐ, Anna Mária – DZHOVANOVA, Iliana – FILIPOVA, Eva – FRINK, József Pál – GAFTA, Dan – GEORGIEVA, Mariya – GERMANY, Markus S. – GOIA, Irina – GUMUS, Media – HENNEKENS, Stephan M. – JANIŠOVÁ, Monika – KNOLLOVÁ, Ilona – KOLEVA, Viktoriya – KOSTADINOVA, Sofia – KUZMANOVIĆ, Nevena – LOOS, Jacqueline – MARDARI, Constantin – MICHL, Thomas R. – NEBLEA, Monica Angela – NICOARĂ, Roxana Ion – NOVÁK, Pavel – ÖLLERER, Kinga – ONETE, Marilena – PALPURINA, Salza – PAULINI, Inge – PEDASHENKO, Hristo – PUȘCAȘ, Mihai – ROMAN, Anamaria – ŠIBÍK, Jozef – SÎRBU, Culită – STANCU, Daniela Ileana – SUTCLIFFE, Laura M. E. – SZABÓ, Anna – TOMESCU, Cezar-Valentin – TOTEV, Evelin – TSVETANOV, Borislav – TURTUREANU, Pavel-Dan – VASSILEVA, Plamena – VELEV, Nikolay – DENGLER, Jürgen. The Romanian Grassland Database (RGD): historical background, current status and future perspectives. In Phytocoenologia : journal of vegetation ecology, 2018, vol. 48, no. 1, p. 91-100. (1.721 – IF2017). ISSN 0340-269X. Typ: ADCA
 • VLKOVÁ, Veronika – BERACKO, Pavel – BULÁNKOVÁ, Eva – DERKA, Tomáš – KRNO, Iľja – ČIAMPOROVÁ-ZAŤOVIČOVÁ, Zuzana – NAVARA, Tomáš – ŠTANGLER, Andrej – ROGÁNSKA, Alexandra – GREGUŠOVÁ, Katka – CÍBIK, Jakub. Bentický život v pramennom toku: časovo-priestorové zmeny spoločenstva makrozoobentosu v pozdĺžnom profile pramenného toku. In Limnologický spravodajca : Zborník abstraktov. 11. jarný limnologický seminár, 26.-27. apríl 2018, Tajov, 2018, roč. 12, suppl. 1, s. 10. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
 • WAGNER, V. – CHYTRÝ, Milan – JIMÉNEZ-ALFARO, Borja – PERGL, Jan – HENNEKENS, Stephan M. – BIURRUN, Idoia – KNOLLOVÁ, Ilona – BERG, C. – VASSILEV, Kiril – RODWELL, John S. – ŠKVORC, Željko – JANDT, Ute – EWALD, Jörg – JANSEN, F. – TSIRIPIDIS, Ioannis – BOTTA-DUKÁT, Zoltán – CASELLA, Laura – ATTORRE, Fabio – RAŠOMAVIČIUS, Valerijus – ĆUŠTEREVSKA, Renata – SCHAMINÉE, Joop H. J. – BRUNET, Jörg – LENOIR, Jonathan – SVENNING, Jens-Christian – KĄCKI, Zygmunt – PETRÁŠOVÁ, Mária – ŠILC, Urban – GARCÍA-MIJANGOS, Itziar – CAMPOS, Juan Antonio – FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ, Federico – WOHLGEMUTH, Thomas – ONYSHCHENKO, Viktor – PYŠEK, Petr. Alien plant invasions in European woodlands. In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 256-257.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFG
 • WALKER, Donald A. – DANIËLS, Fred J. A. – MATVEYEVA, Nadezhda V. – ŠIBÍK, Jozef – WALKER, Marilyn D. – BREEN, Amy L. – DRUCKENMILLER, Lisa – RAYNOLDS, Martha K. – BÜLTMANN, Helga – HENNEKENS, Stephan M. – BUCHHORN, Marcel – EPSTEIN, Howard E. – ERMOKHINA, K. – FOSAA, Anna Maria – HEI∂MARSSON, Starri – HEIM, Birgit – JÓNSDÓTTIR, Ingibjörg S. – KOROLEVA, Natalia E. – LÉVESQUE, Esther – MACKENZIE, William H. – HENRY, Greg H.R. – NILSEN, Lennart – PEET, Robert K. – RAZZHIVIN, Volodya – TALBOT, Stephen S. – TELYATNIKOV, Mikhail – THANNHEISER, Dietbert – WEBBER, Patrick J. – WIRTH, Lisa M. Circumpolar Arctic Vegetation Classification. In Phytocoenologia : journal of vegetation ecology, 2018, vol. 48, no. 2, p. 181-201. (1.721 – IF2017). ISSN 0340-269X. Typ: ADCA
 • WALKER, Donald A. – RAYNOLDS, Martha K. – BREEN, Amy L. – DRUCKENMILLER, Lisa – ŠIBÍK, Jozef – EPSTEIN, Howard E. – BHATT, U. S. Circumpolar arctic vegetation classification, mapping, and transects: a framework for Arctic change analysis. In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 258.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFG
 • WILLNER, Wolfgang – ROLEČEK, Jan – DENGLER, Jürgen – CHYTRÝ, Milan – JANIŠOVÁ, Monika – LENGYEL, Attila – AĆIĆ, Svetlana – BECKER, Thomas – DEMINA, Olga – JANDT, Ute – KĄCKI, Zygmunt – KRSTIVOJEVIĆ-ĆUK, Mirjana – KOROLYUK, A. – KUZEMKO, Anna – KROPF, Matthias – LEBEDEVA, M. – SEMENISHCHENKOV, Yuri – ŠILC, Urban – STANČIĆ, Zvjezdana – STAUDINGER, Ursula M. – POLUYANOVM, A. – VASSILEV, Kiril – YAMALOV, Sergei. Syntaxonomic revision of the semi-dry grasslands of Central and Eastern Europe. In 27th Congress of the European Vegetation Survey, 23-26 May, 2018, Wrocław, Poland. "Vegetation survey 90 years after the publication of Braun-Blanquet’s textbook – new challenges and concepts". Book of Abstracts. – Wrocław : Botanical Garden, University of Wrocław, 2018, s. 81. ISBN 978-83-950944-0-8.(27th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFG
 • WILLNER, Wolfgang – ROLEČEK, Jan – DENGLER, Jürgen – CHYTRÝ, Milan – JANIŠOVÁ, Monika – LENGYEL, Attila – DEMINA, Olga – KĄCKI, Zygmunt – KOROLYUK, A. – KUZEMKO, Anna – ŠILC, Urban – STANČIĆ, Zvjezdana – VASSILEV, Kiril – YAMALOV, Sergei. Formal definition of associations using diagnostic species: a case study of European meadow steppes. In International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium "Natural Ecosystems as Benchmarks for Vegetation Science". Bozeman, Montana, USA, 22-27 July, 2018. Abstracts. – International Association for Vegetation Science (IAVS), 2018, s. 264-265.(International Association for Vegetation Science 61st Annual Symposium). Typ: AFG
 • ZALIBEROVÁ, Mária. Životné jubileá. Krásnych osemdesiat – RNDr. Terézia Schwarzová, CSc. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 106-110. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ