Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku - GIVD ID: EU-SK-001

Botanický ústav SAV, oddelenie geobotaniky, Dúbravska cesta 9, 845 23 Bratislava. Tel: +421 2 52968508
správca databázy (výmena dát): e-mail: katarina.hegedusova(at)savba.sk, technický správca databázy: e-mail: jozef.sibik(at)savba.sk

 

AKTUALITY

POZOR!
Nové polia RELIEF, PETROLOGY, SOIL TYPE, SOIL UNIT
stiahnite si nový popup (02.06.2021) – pri aktualizácii používajte funkciu Backup/Restore!


POZOR!
NOVÝ, DOPLNENÝ SPECIES LIST DO TURBOWINU, 02-2016
stiahnite si TU
pri aktualizácii používajte funkciu Backup/Restore!

stiahnite si
NOVÝ SYNTAXA LIST
a nezabudnite si stiahnuť
NOVÝ COUNTRY CODE

TURBOWIN

ZÁSADY
PRÁCE S CDF


STAV CDF

***

UPDATE TURBOVEG
UPDATE


SETUP
inštalačný súbor pre windows 10 a 8 (21.4.2014)

***


SETUP
inštalačný súbor pre windows 7 (13.9.2011)

***

MANUÁLY
TVwin Manual
(Version 2. 08-24-2012)

CZ MANUÁL
(WINDOWS version)

***

JUICE
DOWNLOAD
softvér pre spracovávanie rozsiahlych fytocenologických tabuliek

***
 
Pár slov na úvod Perspektíva databázy |
Zámer do budúcnosti |
Evidencia a rozsahy |

Cieľom budovania centrálnej databázy fytocenologických zápisov (CDF) je sústrediť dostupné fytocenologické zápisy z územia Slovenska za účelom postupného spracovania synoptických tabuliek všetkých vegetačných typov na Slovensku a jeho publikovania prostredníctvom prehľadu Rastlinných spoločenstiev Slovenska (RSS), pre kvalifikovanú tvorbu druhových skupín, pre mapovanie rozšírenia taxónov a syntaxónov a podobne. História CDF sa začala na oddelení geobotaniky BÚ SAV začiatkom 80-tych rokov.

Pre európskych fytocenológov bol však významný rok 1993, kedy sa na prvom stretnutí pracovnej skupiny European Vegetation Survey (EVS) v Ríme dohodlo, že optimálnym databázovým programom v EÚ bude holandský produkt - TURBO(VEG) (Hennekens 1995). Intenzívna spolupráca medzi stredoeurópskymi krajinami, Rakúskom, Českou republikou a Slovenskom, postupne vyústila do dohody o koordinovaní ukladania zápisov s perspektívou výmeny databázových súborov. Výsledkom spolupráce bol aj spoločný check-list nižších a vyšších taxónov. Od roku 2006 sa na Botanickom ústave SAV využíva verzia programu TURBOVEG for WINDOWS (Hennekens & Schaminée 2001). Program je voľne dostupný pre všetkých záujemcov. Ochranný režim užívania a dohodnuté štandardy boli zverejnené v tlači (Chytrý 1997) a na internete (www.sci.muni.cz/botany/chytry/links.htm)

V súčasnosti je v CDF uložených 35.390 publikovaných zápisov v centrálnej databáze a približne 20 tisíc nepublikovaných údajov v databázach jednotlivých spolupracovníkov (stav ku dňu 28. 02. 2014). Prevažná časť z celého súboru dát je už lokalizovaná pomocou zemepisných súradníc na rôznej úrovni presnosti - od veľmi presných súradníc zistených pomocou GPS až po dodatočne dohľadané koordináty z rôznych zdrojov ako napríklad topografické mapy, letecké snímky a pod. Na základe informácie o lokalizácii jednotlivých zápisov je možné pripraviť bodové mapy pokrytia územia Slovenska fytocenologickými zápismi v rôznych programoch od jednoduchého mapovacieho programu DMAP až po špecializované aplikácie typu ArcGIS. Na spracovanie fytocenologických zápisov uložených v Turboveg for Windows sa doporučuje používať program JUICE (Tichý 2002), ktorý je voľne prístupný a môžete si ho stiahnuť na stránke http://www.sci.muni.cz/botany/juice/ a tiež ostatné klasifikačné a ordinačné programy CANOCO (ter Braak & Šmilauer 2002), PC-ORD (McCune & Mefford 1999), SYNTAX (Podani 2001) a iné.

(Kliknutím na obrázok ho zväčšíte)

nepublikovane

publikovane

Perspektívou databázy CDF je jej význam v analýze veľkých vegetačných dát na presne lokalizovaných plochách v dlhšom časovom horizonte (historické a recentné dáta). V spojení s GIS-om je možné vzťahovať rozšírenie jednotlivých syntaxónov k určitým vrstvám - lepšie definovať ekologické nároky druhov a parametre prostredia a tým predpokladať miesta ich ďalších výskytov. Na oddelení geobotaniky BÚ SAV, kde sa centrálna databáza sústreďuje, sa po spojení s geografickým informačným systémom ArcView GIS bude celý postup od zaznamenania fytocenologického zápisu až po jeho mapové vyjadrenie a interpretáciu dát optimalizovať. Vyžaduje si to získanie nových ľudí a obsadenie funkcie manažéra databázy, ktorý by koordinoval činnosť ukladania dát a prostredníctvom Internetu informoval o stave excerpovaných údajov z literatúry, zabezpečoval výmenu dát v elektronickej forme, aktualizoval stránku, komunikoval s pracoviskami a pod.

Nateraz túto funkciu zabezpečujú vedeckí pracovníci OG popri ostatných povinnostiach, čo celú činnosť spomaľuje a je aj zdrojom určitých chýb. Čiastočnou ochranou pred duplicitou dát je číslovanie zápisov podľa dohodnutého kódu - napr., Slovensko má pridelený interval od 600.001-900.000. Prvých stotisíc zápisov je určených pre publikované dáta; počnúc zápisom 700.001 nasledujú intervaly pre jednotlivých autorov a pre ich nepublikované údaje. Tieto pridelené čísla sú súčasne ochranou dát pred ich zneužitím. O štatúte CDF sa dlhšie diskutuje. Jeho dopracovanie musí byť v línii so štatútmi ostatných botanických databáz na Slovensku, nakoľko sa predpokladá ich spolupráca, počnúc databázou taxónov a končiac expertným informačným systémom biotopov.

Zámerom do budúcnosti je získanie projektu, ktorý by doriešil nielen otázku správcu databázy, ale aj finančného ohodnotenia prispievateľov do databázy. V tomto smere sme oslovili aj MŽP SR. V súčasnosti je všetka práca postavená na dobrovoľnosti a disciplinovanosti mnohých z vás, za čo vám ďakujeme. Naším zámerom je poskytovať na našej stránke http://ibot.sav.sk/cdf/ také informácie, aby každý záujemca našiel aktuálne správy o databáze a mohol si stiahnuť zoznamy excerpovanej literatúry, autorov a iné zoznamy z global.lst.

Verím, že zverejnením informácie o prispievateľoch rovnako ako zverejnením zoznamu pracovísk, ktoré sa do tvorby CDF na Slovensku nejakou formou zapojili, budeme iniciovať aj vás. Ďakujeme : )

Tab. 1. Evidencia spolupracovníkov a ich číselných rozsahov v rámci CDF (aktualizované 11. October 2012)

 

Skratka
databázy

Majiteľ

Rozsahy
(Číselné hodnoty)

Celkový
počet

 

 

 

 

BÚ SAV

 

700001-725000

25 000

MIVAL01

Valachovič

700001-702500

2 500

MUCIN01

Mucina

702501-705000

2 500

IJARO

Jarolímek

705001-709000

4 000

RIKIW01

Watzka

709001-709100

100

IVSIB01

Šibíková

709101-709199

99

IJARO01

Jarolímek

709200-710000

900

IJARO02

Jarolímek

710001-710500

500

BANAS01

Banásová

710501-711000

500

OTAHE01

Oťaheľová

711001-712500

1 500

HEGED01

Hegedüšová

712501-713000

500

MARIC01

Zaliberová

713001-714000

1 000

IVETS01

Škodová

714001-715000

1 000

MALOV01

Malovcová

715001-715500

500

HEGED02

Hegedüšová

715501-716000

500

RIPKA01

Ripka

716001-716500

500

PACLO01

Paclová

716501-717000

500

IVSIB02

Šibíková

717001-717100

100

SIBIK01

Šibík

717101-717500

400

BRMIK01

Mikuška

717501-717600

100

MAGLO

Maglocký

717601-718000

400

DAMICH01

Michálková

718001-718500

500

JASAD01

Sadloňová

718501-718730

230

BUBKA01

Bubíková K.

718731-719000

270

MARSA01

Sádovský

719001-719500

500

IJARO03

Jarolímek

719501-721500

2 000

SIBIK02

Šibík

721501-722500

1 000

SIBIK03

Šibík

722501-723500

1 000

MOBUD01

Budzáková

723501-724000

500

MAPET01

Petrášová M.

724001-724500

500

KRIPP01

Krippelovci

724501-725000

500

IJARO04

Jarolímek I.

734501-735000

500

atď.

 

 

 

 

BZ UK

 

725001-730000

5 000

JKLIM01

Kliment

725001-726000

1 000

JKLIM02

Kliment

726001-726500

500

PEKUC03

Kučera P.

726501-727000

500

KOCHJ01

Kochjarová

727001-727500

500

KOCHJ02

Kochjarová

727501-728000

500

PEKUC01

Kučera P.

728001-728500

500

DBERN01

Bernátová

728501-729500

1 000

PEKUC02

Kučera P.

729501-730000

500

atď.

 

 

 

 

 

 

 

Prír FUK

 

730001-735000

5 000

DUBR01

Dúbravcová

730001-730500

500

TOPET01

Petrík

730501-731000

500

MEDV01

Medvecká

731001-731500

500

MAMAJ01

Májeková M.

731501-732000

500

HUZAR01

Žarnovičan H.

732001-732500

500

BALZU01

Ballová Z.

732501-733500

1000

ZEDLU01

Zedníček L.

733501-733700

200

KARGE01

Gelatičová K.

733701-733800

100

MICHM01

Michálková M.

733801-734000

200

KLASI01

Klačanová S.

734001-734200

200

 

free

734201-734500

300

atď.

 

 

 

 

 

 

 

VSLD + Zvolen

 

735001-745000

10 000

HRISO01

Hrivnák

735001-736000

1 000

HRISO02

Hrivnák

738001-739000

1 000

KUJHA01

Ujházy

736001-737000

1 000

BENCA

Benčaťová

737001-737500

500

JANIS01

Janišová

737601-738000

400

SLEZAK01

Slezák

739001-739500

500

GLONC

Glončák

739501-740000

500

SLEZAK02

Slezák

740001-740500

500

KUJHA02

Ujháziovci

740501-741500

1 000

 

free

741501-745000

3500

atď.

 

 

 

 

 

 

 

NAPANT + CHKO

 

750001-752000

2 000

TURIS

Turis

750001-750500

500

 

free

750501-752000

1 500

atď.

 

 

 

 

 

 

 

UMB + Bystrica

 

752001-759000

8 000

HABER01

Háberová

752001-752500

500

JANIS02

Janišová

752501-753500

1 000

ENDZI

Turisová

753501-754000

500

HILBE

Hilbert

754001-755000

1000

UHLIA01

Uhliarová

755001-755500

500

LINKES01

Linkešová

755501-756000

500

 

free

756001-759000

3 000

atď.

 

 

 

 

 

 

 

ÚKE SAV

 

759001-767000

8 000

HERUZ01

Ružičková

759001-760000

1 000

HERUZ02

Ružičková

760001-761000

1 000

HERUZ03

Ružičková

761001-762000

1 000

HALAD

Halada

762001-762200

200

KRAJCI

Krajci

762201-762700

500

 

free

762701-763000

300

KANKA

Kanka

763001-763500

500

KOLLAR

Kollár

763501-764000

500

SPULER

Špulerová

764001-764500

500

BACA01

Bača A.

764501-765000

500

PALAJ01

Palaj A.

765501-765500

500

 

free

765501-767000

1 500

atď.

 

 

 

OTHERS

 

767001-770000

3 000

DUCHON

Duchoň

767001-767500

500

BAFED

Fedorková

767501-767700

200

ZITAR

Rimajová

767701-767900

200

SISAB

Bittnerová

767901-768100

200

SISAR

Chasníková

768101-768300

200

KATKAJ

Juríková

768301-768400

100

BOTKA01

Botková K.

768401-768500

100

DENIBA01

Bazalová D.

768501-768600

100

DENIBA02

Bazalová D.

768601-768800

200

BOTKA02

Botková K.

768801-769000

200

ZEMSI01

Žemlová S.

769001-769200

200

CAHLU01

Čahojová L.

769201-769400

200

ZEMSI02

Žemlová S.

769401-769600

200

 

free

769601-770000

500

atď.

 

 

 

 

 

 

 

VŠP UKF + Nitra

 

770001-780001

10 000

ELIAS

Eliáš

770001-772000

2 000

KOSTA

Košťál

772001-772500

500

PELIS

Eliáš jun.

773001-773500

500

 

free

773501-778000

4 500

atď.

 

 

 

 

 

 

 

NLC

Národné lesnícke centrum

778001-780000

2 000

MALIS01

Máliš

778001-778500

500

atď.

 

 

 

TANAP + NP + CHKO

 

780001-788000

8 000

RSOLT

Šoltés

780001-781000

1 000

SEDLAKOVA01

Sedláková

781001-781500

500

 

free

781501-782000

500

JSKOL

Školek

782001-782500

500

 

free

782501-784000

1 500

FLEIS

Fleischer

784001-784500

500

CELER

Celer

784501-785000

500

 

free

785001-786000

1 000

DANOD

Dítě

786001-786500

500

DRAHU

Pukajová

786501-787000

500

 

free

787001-788000

1 000

atď.

 

 

 

 

 

 

 

UPJŠ Košice + Prešov

 

788001-795000

7 000

MOCHN

Mochnacký

788001-789000

1 000

PMRAZ01

Mráz

789001-789500

500

 

free

789501-793000

3 500

BALAZ

Balazs

793001-793500

500

 

free

793501-795000

1 500

atď.

 

 

 

Slov. kras + NP + Mur. Planina

 

795001-797000

2 000

SUVADA

Šuvada

795001-795500

500

BLANAR

Blanár

795501-796000

500

 

free

796001-797000

1 000

atď.

 

 

 

SNM

 

797001-799000

2 000

VIDEKY

Vidékyová

797001-797500

500

UHLIR01

Uhlířová

797501-798000

500

 

free

798001-799000

1 000

atď.

 

 

 

AVČR

 

799001-800000

1 000

BELOH

Bělohlávková

799001-799500

500

 

free

799501-800000

500

atď.

 

 

 

 

Osobitnú skupinu dát predstavujú nepublikované, avšak k verejnému prospechu odovzdané údaje do centrálnej databázy - tie
začínajú číslicou 8 (800001), nateraz nám takéto údaje poskytli kolegovia z Čiech - Hejný, Chytrý, Kolbek, Hájek, Hájková, Moravec, ale aj starší kolegovia zo Slovenska, napr. Miadok a ďalší, ktorí pochopili potrebu centralizácie údajov. Všetkým veľmi pekne ďakujeme. Je povinnosťou každého, kto údaje použije vo svojej práci, aby presne uviedol autorstvo každého zápisu.

Poďakovanie
Naša vďaka patrí predovšetkým Stephanovi M. Hennekensovi, autorovi databázového programu Turboveg for Windows, ktorý tento program neustále zdokonaľuje, prispôsobuje a dopĺňa, a ktorý nám bol vždy ochotný poradiť a pomôcť bez ohľadu na hodinu a miesto, kde sa práve nachádzal. Tiež by sme radi vyjadrili svoju vďaku trom zakladateľom vegetačnej databázy na Slovensku – Lacovi Mucinovi, Ivanovi Jarolímkovi a Milanovi Valachovičovi, ako aj všetkým prispievateľom, ktorí sa pričinili o jej napĺňanie fytocenologickými zápismi.

Literatúra:
Hennekens, S.M., 1995: TURBO(VEG) – Software package for imput, processing, and presentation of phytosociological data. User‘ s guide. IBN-DLO. Wageningen.
Hennekens, S. M & Schaminée, J. H. J. 2001. TURBOVEG, a comperhensive data base management system for vegetation data. J. Veg. Sci. 12: 589–591.
Chytrý, M., 1997: Databázový systém pro projekt přehledu vegetace České republiky. Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha, 31: 193-200.
Jarolímek, I., Schlosser, G., 1997: FYTOPACK – A system of programs to process phytosociological tables. Biologia, Bratislava, 52: 53-59.
McCune, B. & Mefford, M. J. 1999. PC-ORD. Multivariate analysis of ecological data, Version 4.0. – MjM Software Design, Gleneden Beach. 237 p.
Podani, J. 2001. SYN-TAX 2000. Computer Program for Data Analysis in Ecology and Systematics for Windows 95, 98 & NT. User’s manual. Scientia Publ. 53 p.
ter Braak, C. J. F. & Šmilauer, P. 2002. CANOCO reference manual and CanoDraw for Windows user´s guide. Software for Canonical Community Ordination (version 4.5). Biometris, Wageningen & České Budějovice.
Tichý, L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci. 13: 451–453.
Valachovič, M., 1996: TURBO(VEG) – celoeurópsky databázový program pre fytocenologické dáta. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 18: 189.
Valachovič, M., 1999: Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. p. 75-77. In: Zb. 7. Zjazdu SBS, Hrabušice, Podlesok.


© Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 594 26 111, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin Matúš Kempa

chý, L. 2002. JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci. 13: 451–453.
Valachovič, M., 1996: TURBO(VEG) – celoeurópsky databázový program pre fytocenologické dáta. Bull. Slov. Bot. Spoločn., Bratislava, 18: 189.
Valachovič, M., 1999: Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku. p. 75-77. In: Zb. 7. Zjazdu SBS, Hrabušice, Podlesok.


© Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 594 26 111, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin Matúš Kempa