LogoDIPOFUNGI
je akronym pre „Distribučný potenciál rôznych trofických skupín húb v Európe“ – projekt APVV-15-0210 finančne podporovaný Agentúrou na podporu výskumu a vývoja.
 
Objektom výskumu sú vybrané modelové skupiny húb s rôznym spôsobom výživy – ektomykorízne, parazitické a lichenizované huby. Výskyt húb s rôznymi trofickými stratégiami podmieňuje predovšetkým prítomnosť vhodného substrátu alebo sprievodnej hostiteľskej alebo partnerskej) rastliny. Je známe, že areály húb nekopírujú rozšírenie svojich hostiteľov, resp.
partnerov. Ich výskyt limituje komplexný súbor ekologických, klimatických a geografických faktorov. Nie je však známe, ako súvisí spôsob výživy a s tým súvisiace adaptačné mechanizmy s flexibilitou húb osídľovať rôzne klimatické zóny alebo geografické oblasti.
 
Hlavným cieľom projektu
je v rámci každej trofickej skupiny identifikovať geografické elementy a určiť bioklimatické a geografické faktory, ktoré vplývajú na ich distribučný areál. Okrem toho budeme sledovať vplyv environmentálnych faktorov na prítomnosť vybraných morfologických znakov. Pripravíme predikciu vývoja distribučného areálu voči klimatickým scenárom budúcnosti.