Ciele projektu


IMG_0969

Hypotéza

Predpokladáme, že výskyt húb nepodlieha iba lokálnym ekologickým podmienkam, ale aj bioklimatickým a geografickým vplyvom. Ďalej predpokladáme, že huby s rôznymi trofickými stratégiami reagujú na rôzne environmentálne faktory odlišne. Túto hypotézu a vplyv ekologických, bioklimatických a geografických faktorov na formovanie areálu rozšírenia húb budeme študovať na troch modelových skupinách húb s rôznou trofiou v Európe: lichenizované (rody Placynthium a Solenopsora), ektomykorízne (rod Russula, podsekcie Maculatinae a Xerampelinae) a parazitické huby (čeľaď Erysiphaceae). Kľúčovým zdrojom dát budú údaje o výskyte presne definovaných taxónov húb (geneticky, morfologicky, anatomicky) doplnené o ekologické metadáta.


S. cesatii

Cieľ

Cieľom projektu je v rámci každej trofickej skupiny identifikovať geografické elementy a určiť bioklimatické a geografické faktory, ktoré vplývajú na ich distribučný areál. Okrem toho budeme sledovať vplyv environmentálnych faktorov na prítomnosť vybraných morfologických znakov. Pripravíme predikciu vývoja distribučného areálu voči klimatickým scenárom budúcnosti.

Phyllactinia guttta

Sústredíme sa na hľadanie odpovedí na súbor nasledujúcich otázok

1. Areály verzus ekologické nároky. Čo hovoria o modelových objektoch ich distribučné areály v Európe? Aký je pomer ubikvistov a geografických elementov v jednotlivých trofických skupinách? Nakoľko sa prekrývajú habitaty druhov osídľujúcich podobný substrát či hostiteľa? Korelujú zistené areály s bioklimatickými zónami Európy? Podmieňujú klimatické, geografické a ekologické faktory výskyt študovaných druhov – ak áno, ktoré? Existujú geografické alebo klimatické disjunkcie, ktoré sú bariérami pre výskyt, prípadne šírenie študovaných druhov?

2. Areály verzus biologické vlastnosti organizmov. Existuje vzťah medzi spôsobom výživy húb a ich klimatickými prípadne ekologickými preferenciami? Existujú morfologické adaptácie reprodukčných orgánov modelových húb vo väzbe na klimatické, prípadne ekologické preferencie?

3. Areály verzus klimatické scenáre. Môže byť distribučný areál stanovených geografických elementov ovplyvnený klimatickými scenármi budúcnosti?