Riešiteľský kolektív

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., botanik – je špecialistom na taxonomické a systematické štúdie bazídiových húb. Metodicky sa venuje štúdiám mikroskopickej štruktúry húb a phylogenetickým analýzam za použitia sekvencií viacerých regiónov DNA získaných Sangerovou metódou. Medzi objekty jeho štúdia patrí predovšetkým rod Russula, ale aj iné bazídiové agarikoidné huby, ako napr. Pseudobaeospora a Camarophyllopsis. Venoval sa diverzite, ekológii a indikačnej hodnote húb osídľujúcich drevo v bukových pôvodných lesoch. Má skúsenosti s vedením vedeckých tímov v rámci medzinárodných aj národných projektov. Celkovo publikoval 36 vedeckých prác v CC časopisoch, 31 iných vedeckých článkov v recenzovaných (väčšinou zahraničných) časopisoch, 2 monografie a 2 kapitoly v knihách. Jeho práce majú celkovo 168 citácií (115 WOS).
Úloha pri riešení projektu: riadenie celého riešiteľského kolektívu a koordinácia prác na čiastkových úlohách projektu, zodpovednosť za zber primárnych dát o ektomykoríznych.

RNDr. Kamila Bacigálová, CSc., botanička – špecializácia patologická fyziológia a mykológia. Pracuje v oblasti biosystematiky fytopatogénnych mikroskopických húb (Ascomycetes, Taphrinales, Erysiphales) so zameraním na druhové bohatstvo uvedených húb s centrom rozšírenia v Západných Karpatoch a Panónskej oblasti v ekologických podmienkach na Slovensku. Je spoluautorkou 25 vedeckých prác v CC časopisoch, 41 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch, editorom 2 vedeckých monografií, spoluautorom 3 vedeckých monografií, 9 kapitol vo vedeckých monografiách. Na svoje vedecké práce má 70 WOS citácií, a 125 iných citácií.
Úloha pri riešení projektu: prispeje svojimi doterajšími poznatkami k určovaniu študovaných druhov múčnatiek (Erysiphaceae) a ich hostiteľov.

Mgr. Anna Bérešová, PhD., botanička – špecializácia lichenológia, pracuje v oblasti fylogeografie, fylogenézy, a biosystematiky lišajníkov, zameriava sa na karpatské druhy s centrom rozšírenia v Mediteráne; venuje sa modelovaniu ekologických ník; a aplikačným štúdiám pre decíznu sféru doma a v zahraničí (biodiverzita lišajníkov, biomonitoring). Má skúsenosti s vedením národných vedeckých projektov i medzinárodných tímov v rámci riešenia projektov aplikačného charakteru. Je spoluautorkou 23 vedeckých prác v CC časopisoch, 57 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch, editorkou 1 vedeckej monografie, spoluautorkou 9 kapitol publikovaných vo vedeckých monografiách a 40 abstraktov z príspevkov na zahraničných a domácich konferenciách. Je spoluautorkou 3 odborných monografií publikovaných v zahraničí a 2 odborných monografií publikovaných doma. Na svoje vedecké práce má doposiaľ 115 WOS citácií, 65 citácií v monografiách a 150 iných citácií.
Úloha pri riešení projektu: zástupca zodpovedného riešiteľa pri koordinácii prác na projekte, zber primárnych dát o rozšírení lichenizovaných modelových druhoch, zameranie na rod Solenopsora, príprava dátových matríc na modelovanie distribučných areálov, generovanie sekvencií vybraných úsekov DNA mykobiontov a fotobiontov taxónov rodu Solenopsora.

Mgr. Miroslav Caboň, botanik – špecializácia mykológia a molekulárna biológia. Objektami jeho štúdia sú rody indikačnej skupiny húb CHEGD a čeľade Russulaceae, v rámci ktorých sa venuje biodiverzitným, morfologickým i molekulárno-ekologickým témam. V súčasnosti sa zaoberá najmä práci a optimalizácii protokolov v molekulárnom laboratóriu a molekulárnym analýzam so špeciálnym záujmom na fylogenetické analýzy multi-locus datasetov a metabarkódingové analýzy. V súčasnosti pracuje na Botanickom ústave CBRB ako mladý vedecký pracovník a kurátor molekulárneho laboratória. Úloha pri riešení projektu: Je zodpovedný za sampling, spracovanie a molekulárne analýzy
študovaných ektomykoríznych húb.

Mgr. Zuzana Fačkovcová, botanička – špecializácia lichenológia, medzi jej hlavné výskumné témy patrí biogeografia, ekológia, fylogenéza, evolúcia lišajníkov a ekotoxikológia. Venuje sa i diverzite lišajníkov a ich aplikácii v biomonitoringových štúdiách a taktiež sa zaoberá otázkami vplyvu lesného manažmentu na lišajníkovú biotu za účelom návrhu opatrení pre zachovanie biodiverzity v manažovaných lesných porastoch. Je spoluautorkou 8 vedeckých prác v CC časopisoch, 12 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch a 31 abstraktov z príspevkov na zahraničných a domácich konferenciách. Na svoje vedecké práce má 6 WOS citácií, a 9 iných citácií. Úloha pri riešení projektu: zber primárnych dát o rozšírení lichenizovaných druhov rodu Solenopsora, generovanie sekvencií vybraných úsekov DNA mykobiontov a fotobiontov taxónov rodu Solenopsora.

Mgr. Alica Hindáková, PhD., botanička – má dlhoročné skúsenosti so štúdiom planktónových a bentosových rozsievok. Významne prispela k poznaniu diverzity rozsievok tečúcich a stojatých vôd u nás a v zahraničí (napr. v Švajčiarsku, Taliansku, Rakúsku), zistila viacero taxónov nových pre flóru Slovenska. Je spoluautorkou 19 vedeckých prác v CC časopisoch, 46 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch a 3 kapitol v knihe a jedných vysokoškolských skrípt. Na svoje vedecké práce má doposiaľ 57 WOS a Scopus citácií.
Úloha pri riešení projektu: kultivácia a následné určovanie fotobionta lišajníkov.

Mgr. Alica Košuthová, PhD., botanička, ekologička – je expertka na taxonómiu a biogeografiu rodu lichenizovaných húb Placynthium. Svoje poznatky o morfológii a genetike rodu využila aj na spoluprácu s mnohými zahraničnými lichenológmi v rámci viacerých zahraničných pobytov vedeckých mobilít. Má vedomosti a zručnosti práce v molekulárnom laboratóriu, rieši problematiku evolúcie morfologických znakov u rodu Placynthium, a má skúsenosti so štatistickým vyhodnotením vplyvu ekologických a environmentálnych faktorov. Je spoluautorkou 6 vedeckých prác v CC časopisoch, 15 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch a jednej kapitoly v knihe.
Úloha pri riešení projektu: práce na zbere primárnych dát o lichenizovaných modelových druhoch rodu Placynthium, štatistické vyhodnotenie vplyvu environmentálnych faktorov na distribučný areál a možné morfologické adaptácie.

RNDr. Anna Lackovičová, CSc., botanička – špecializácia lichenológia. Jej práca je zameraná na základný výskum lichenizovaných húb Slovenska, na biosystematiku a ekológiu vybraných rodov, a na štúdium zmien v rozšírení týchto organizmov v čase. Patrí k priekopníkom lichenoindikačných výskumov v okolí imisných zdrojov a aktuálneho mapovania lišajníkov vybraných územných celkov SR, ale aj Európy. Má bohaté organizačné skúsenosti ako vedúca vedeckého oddelenia BÚ SAV, ale aj zodpovedná riešiteľka úspešných vedeckých projektov APVT a APVV (3 projekty), vedecko-technických projektov a projektov VEGA. Je spoluautorkou 16 vedeckých prác v CC časopisoch, 62 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch, 9 knižných monografií a 16 kapitol v knihách. Citačný ohlas: 419 citácie, z toho WOS 153.
Úloha pri riešení projektu: práce na zbere primárnych dát o lichenizovaných modelových druhoch rodu Solenopsora.

Mgr. Petra Mikušová, PhD., botanička – špecializácia mikroskopické huby. Zameriava sa na prítomnosť vláknitých mikromycét v potravinách, sleduje ich biodiverzitu, určuje ich pomocou molekulárnych analýz. Analyzuje prítomnosť a produkciu sekundárnych metabolitov pomocou HPLC. Je spoluautorkou 10 vedeckých prác v CC časopisoch.
Úloha pri riešení projektu: morfologická a genetická identifikácia múčnatiek (Erysiphaceae).

RNDr. Dušan Senko, PhD., ekológ, bioinformatik – špecializuje sa na testovanie a tvorbu nových metód analýzy a syntézy dát, modelovanie v čase a priestore. Má skúsenosti so spracovaním geologických a ekologických údajov a mapovaním pre účely hodnotenia biotopov. Je spoluautorom 15 vedeckých prác v CC časopisoch a 9 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch. Na svoje vedecké práce má doposiaľ 75 citácií (47 WOS).
Úloha pri riešení projektu: spracovanie primárnych dát, práca s GIS – získavanie environmentálnych metadát, štatistické spracovanie dát a vyhodnotenie vplyvu environmentálnych faktorov na rozšírenie druhov a ich prípadné morfologické adaptácie.

Technické pracovníčky:
Gabriela Kozárová – technická pracovníčka, herbaristka – starostlivosť o zbierku lišajníkov, evidencia položiek.
Mgr. Miroslava Vaneková – technická pracovníčka, práca v molekulárnom a algologickom laboratóriu.

Ústav ekológie lesa SAV

Mgr. Katarína Adamčíková, PhD., fytopatologička – špecializácia ochrana rastlín. Venuje sa hubovým chorobám drevín: šírenie choroby, hostiteľské spektrum, biologická ochrana, charakteristika kmeňov (virulencia, hypovirulencia, vegetatívna kompatibilita, pohlavný systém). Má skúsenosti s diagnostikou parazitických húb, laboratórnymi technikami izolácie pôvodcov ochorenia, extrakciami DNA, PCR a realizácia biologickej ochrany. Je vedúcou Pobočky biológie drevín Ústavu ekológie lesa SAV. Má bohaté skúsenosti s vedením národných aj medzinárodných projektov a s aplikovaním vedeckého výskumu v praxi. Je spoluautorkou 10 vedeckých prác v CC časopisoch, 15 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch a 3 monografií.
Úloha pri riešení projektu: identifikácie a revízie herbárového materiálu ektomykoríznych modelových druhov rodu Russula, predovšetkým použitie molekulárnych metód.

Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD., fytopatologička – špecializácia mykológia. Pracuje v oblasti taxonómie a biodiverzity húb; venuje sa identifikácii hubových patogénov na rastlinách (dreviny, byliny); morfologickej variabilite druhov; vzájomným vzťahom medzi anamorfnými a teleomorfnými štádiami húb; a monitoringu rozšírenia húb. Špecializuje sa na vybrané skupiny húb (Botryosphaeriales, Erysiphales, Pleosporales). Je kurátorkou fytopatologického herbára (NR). Má skúsenosti s vedením národných vedeckých projektov v rámci riešenia projektov základného výskumu. Je spoluautorkou 10 vedeckých prác v CC časopisoch a 20 iných vedeckých článkov v recenzovaných časopisoch. Na svoje vedecké práce má doposiaľ 136 WOS a Scopus citácií a 145 iných citácií.
Úloha pri riešení projektu: koordinácia zberu dát pre študované druhy múčnatiek (Erysiphaceae), morfologická a genetická identifikácia múčnatiek.

Technická pracovníčka:
Alena Magušinová – technická pracovníčka, práca v teréne a technická práca v laboratóriu.

Univerzita Komenského, Prírodovedecká Fakulta

Doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD., botanička – pracuje v oblasti mykológie. Prednostne sa venuje taxonómii vybraných rodov bazídiových húb (Crepidotus, Entoloma, Pseudobaeospora, Camarophyllopsis, Russula a. i.) s využitím anatomicko-morfologických ako aj molekulárno-genetických metód. Pre daný projektový zámer má adekvátne teoretické a praktické skúsenosti, motiváciu zavádzať nové metodické postupy, školiť študentov, ako aj cit pre tímovú prácu. Z najvýznamnejších prác je spoluautorkou 1 vedeckej monografie vydanej v domácom vydavateľstve a 18 vedeckých prác v CC časopisoch. Na svoje vedecké práce má doposiaľ 17 WOS citácií.
Úloha pri riešení projektu: identifikácie a revízie herbárového materiálu ektomykoríznych modelových druhov rodu Russula, predovšetkým použitie morfologicko-anatomických analýz.

Kooperácia a komplementarita riešiteľov

Projekt je založený na dvoch čiastkových úlohách: zbere dát o výskyte druhov modelových trofických skupín húb v Európe a ich vyhodnotení za použitia ekologických metadát a štatistických postupov. Celkovo budú v rámci projektu pracovať štyri pracovné podskupiny. Za koordináciu a vedenie všetkých štyroch skupín je zodpovedný Mgr. Slavomír Adamčík, PhD. (zodpovedný riešiteľ), ktorý má bohaté skúsenosti s riešením národných aj medzinárodných projektov. Postup prác na projekte bude konzultovať s ďalšími členmi kolektívu, ktorí majú skúsenosti s koordináciou väčších riešiteľských tímov (Mgr. Anna Guttová, PhD., Mgr. Katarína Adamčíková, PhD., RNDr. Anna Lackovičová, CSc.).
Tri pracovné podskupiny budú zodpovedné za zber primárnych dát o výskyte troch rôznych modelových trofických skupín húb v Európe v zložení:
Lichenizované huby (Solenopsora, Placynthium): vedúci pracovnej podskupiny – Mgr. Anna Guttová, PhD., členovia – RNDr. Anna Lackovičová, CSc., Mgr. Alica Hindáková, PhD., Mgr. Alica Košuthová, PhD., Mgr. Zuzana Fačkovcová.

Ektomykorízne huby (Russula): vedúci pracovnej podskupiny – Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., členovia – doc. Mgr. Soňa Jančovičová, PhD., Mgr. Katarína Adamčíková, PhD., Mgr. Miroslav Caboň.

Parazitické huby (Erysiphaceae): vedúci pracovnej podskupiny – Mgr. Katarína Pastirčáková, PhD., členovia – RNDr. Kamila Bacigálová, CSc., Mgr. Viktor Kučera, PhD., Mgr. Petra Mikušová, PhD.

Štvrtá pracovná podskupina bude zodpovedná za štatistické spracovanie dát a vyhodnotenie vplyvu environmentálnych faktorov na rozšírenie druhov a ich prípadné morfologické adaptácie. Zloženie: vedúci – RNDr. Dušan Senko, PhD., členovia – Mgr. Alica Košuthová, PhD., Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Mgr. Anna Guttová, PhD.

Technickú podporu projektu zabezpečujú Gabriela Kozárová (starostlivosť o zbierku lišajníkov a ECM húb, evidencia položiek), Jana Križanová (práca v algologickom laboratóriu) a Alena Magušinová (technická práca v teréne a laboratóriu).