Oddelenie geobotaniky

Objektom štúdia pracovníkov Oddelenia geobotaniky sú rastlinné spoločenstvá Slovenska a strednej Európy, ich vývoj, štruktúra a dynamika. Hlavné ciele výskumu možno rozdeliť do troch oblastí.

Prehľad rastlinných spoločenstiev a kompletizácia expertného systému na ich identifikáciu.
Hlavnou náplňou je syntéza vegetačných dát na regionálnej (národnej) úrovni (zavŕšenie procesu vydávania vegetačných prehľadov zo série „Rastlinné spoločenstvá Slovenska“), ako aj na nadregionálnej (nadnárodnej) úrovni (ohraničenej orograficky, fytogeograficky alebo administratívne). Pripravujeme syntaxonomické revízie, prehľady a porovnávacie štúdie. Zaoberáme sa kompletizáciou expertného systému (ES) pre všetky syntaxóny (spoločenstvá) a následným prepojením ES na úroveň biotopov.
Prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov je vegetačná databázaCentrálna databáza fytocenologických zápisov Slovenska (CDF), ktorá sa buduje na Oddelení geobotaniky už od roku 1995 a patrí svojou kvalitou a veľkosťou na popredné miesta v Európe i vo svete.

Ekológia spoločenstiev a populačná biológia vybraných druhov rastlín.
Zaoberáme sa vzťahom vegetácie k faktorom prostredia, vrátane vplyvu človeka (napr. vplyv rôznych druhov manažmentu, synantropizácia). Získané ekologické dáta budú využité na vypracovanie systému indikátorov pre hodnotenie vegetácie. Analyzujeme štruktúru populácií vybraných druhov rastlín (veľkostnú, vekovú, genetickú) a ich zmeny, aj vzhľadom k faktorom prostredia.

Dynamika vegetácie, štúdium priestorových a časových zmien na rôznych úrovniach, modelovanie a predikcia vývoja vegetácie.
Zameriavame sa na spracovanie reálnej vegetácie Slovenska, sledovanie zmien a regionálne štúdie a modely. Ako prostriedky využívame vegetačnú databázu, ako aj ďalšie databázy BÚ SAV a ďalších organizácií, GIS-laboratórium s adekvátnym hardvérom a softérom a dátami (ortofotosnímky, digitálne modely, vrstvy).

Na týchto troch úrovniach pracujú skupiny zamerané na výskum travinno-bylinnej, vysokohorskej, synantropnej, slaniskovej, vodnej a lesnej vegetácie (okrajovo aj ďalších typov vegetácie). Vo všetkých bodoch je dôležitá kooperácia medzi jednotlivými oddeleniami v rámci BÚ SAV, ako aj s ďalšími odbormi – pedológia, geológia, geografia, štatistika, zoológia, atď. Náš výskum má interdisciplinárny charakter.

Dôležitou súčasťou práce je aplikovaný výskum, pracovníci oddelenia využívajú znalosti pri implementovaní európskej environmentálnej legislatívy, najmä Smernice o biotopoch 92/43/EHS v súvislosti s budovaním sústavy Natura 2000. Oddelenie má k dispozícii Pedologické laboratórium na analýzu základných pedologických parametrov. Rastlinný materiál nazbieraný na štúdium uchovávame v Herbárovej zbierke Botanického ústavu (SAV). Výsledky základného výskumu publikujeme v domácich a zahraničných časopisoch a monografiách. Okrem databázy fytocenologických zápisov sa na oddelení geobotaniky buduje Bibliografia Botanica Slovaca, ktorá slúži na katalogizáciu „ktorá slúži na katalogizáciu botanických publikácií od roku 1993 (vzniku samostatnej SR).“

Vedúci oddelenia: Mgr. Iveta Škodová, PhD.
Zástupca vedúceho oddelenia: RNDr. Jana Májeková, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Bazalová, Denisa Mgr.

interný doktorand
denisa.bazalova@savba.sk 02/ 5942 6179
Biro, Alina Sorina Mgr.

interná doktorandka
alina.biro@savba.sk
Čahojová, Lucia Mgr.

interná doktorandka
lucia.cahojova@savba.sk
Čejka, Tomáš Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
tomas.cejka@savba.sk 02/ 5942 6127
Čiampor, Fedor RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
f.ciampor@savba.sk 02/ 5942 6125
Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
zuzana.zatovicova@savba.sk 02/ 5942 6125
Dítě, Daniel RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
daniel.dite@savba.sk 0905 524 086
Dítě, Zuzana Mgr. , PhD.

vedecká pracovníčka IIb
zuzana.dite@savba.sk
Dúbravková, Daniela RNDr., PhD.

odborný pracovník
daniela.dubravkova@savba.sk 042/ 4323 765
Galvánek, Dobromil Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
dobromil.galvanek@savba.sk
Hrivnák, Richard Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
richard.hrivnak@savba.sk 045/ 5320 313
Janišová, Monika Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
monika.janisova@savba.sk 02/ 5942 6174
Jarolímek, Ivan RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník
ivan.jarolimek@savba.sk 02/ 5942 6177
Jegorovová, Natália Mgr.

odbormý pracovník
natalia.yehorova@savba.sk 02/ 5942 6175
Klačanová, Simona Mgr.

interná doktorandka
simona.klacanova@savba.sk
Majerová, Monika Mgr., PhD.

vedecký pracovník
monika.budzakova@savba.sk 02/ 5942 6180
Michalková, Michaela Mgr.

interná doktorandka
michaela.michalkova@savba.sk
Pekárik, Ladislav Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
ladislav.pekarik@savba.sk
Podroužková Medvecká, Jana Mgr., PhD.

vedecký pracovník
jana.medvecka@savba.sk 02/ 5942 6170
Svitková, Ivana RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
ivana.svitkova@savba.sk 02/ 5942 6168
Šibík, Jozef RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
jozef.sibik@savba.sk 02/ 5942 6168
Šibíková, Mária Mgr., PhD.

vedecký pracovník
maria.petrasova@savba.sk 02/ 5942 6177
Škodová, Iveta Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Treplanová, Dagmar

technický pracovník
dagmar.treplanova@savba.sk 02/ 5942 6171
Valachovič, Milan RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
Vantarová, Katarína Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
katarina.hegedusova@savba.sk 02/ 5942 6173
Zaliberová, Mária RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
maria.zaliberova@savba.sk 02/ 5942 6176
Žemlová, Silvia Mgr.

interná doktorandka
silvia.zemlova@savba.sk