Oddelenie geobotaniky

Hlavným objektom štúdia pracovníkov Oddelenia geobotaniky sú najmä rastlinné spoločenstvá. Skúmame ich štruktúru, vývoj, históriu, zameriavame sa na ich klasifikáciu, dynamiku, invadovanosť nepôvodnými druhmi, ekologickú charakteristiku s dôrazom na karpatský a panónsky región. V našom tíme máme botanikov aj zoológov, čo nám umožňuje komplexnejšie štúdium biotopov.

Naše výskumné aktivity sú zamerané na tieto oblasti:

• Vegetačná ekológia

1) Diverzita a ekológia trávnych porastov
2) Vegetačná ekológia lesných ekosystémov
3) Arktická a alpínska vegetácia a jej dynamika
4) Ekologická obnova biotopov
5) Klasifikácia vegetácie

• Synantropizácia ekosystémov

• Využitie dát z diaľkového prieskumu Zeme pre monitoring biodiverzity

• Biodiverzita a ekológia vodných ekosystémov

1) diverzita spoločenstiev vodných ekosystémov
2) ekológia vodných organizmov a ich spoločenstiev
3) genetická štruktúra populácií druhov vodnej fauny
4) aplikovaný výskum pre udržateľný manažment ohrozených druhov bioty
Vedúci oddelenia: Mgr. Iveta Škodová, PhD.
Zástupca vedúceho oddelenia: RNDr. Jana Májeková, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Bazalová, Denisa Mgr.

interná doktorandka
denisa.bazalova@savba.sk 02/ 5942 6179
Čahojová, Lucia Mgr.

interná doktorandka
lucia.cahojova@savba.sk
Čejka, Tomáš Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
tomas.cejka@savba.sk 02/ 5942 6127
Čiampor, Fedor RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
f.ciampor@savba.sk 02/ 5942 6125
Čiamporová-Zaťovičová, Zuzana RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
zuzana.zatovicova@savba.sk 02/ 5942 6125
Dítě, Daniel RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
daniel.dite@savba.sk 0905 524 086
Dítě, Zuzana Mgr. , PhD.

vedecká pracovníčka
zuzana.dite@savba.sk
Dúbravková, Daniela RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
daniela.dubravkova@savba.sk 042/ 4323 765
Galvánek, Dobromil Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
dobromil.galvanek@savba.sk 0908 592 598
Hrivnák, Richard Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
richard.hrivnak@savba.sk 045/ 5320 313
Ivascu, Alina – Sorina Mgr.

interná doktorandka
alina.biro@savba.sk
Janišová, Monika Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
monika.janisova@savba.sk 02/ 5942 6174
Jarolímek, Ivan RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník
ivan.jarolimek@savba.sk 02/ 5942 6177
Klačanová, Simona Mgr.

interná doktorandka
simona.klacanova@savba.sk
Májeková, Jana RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
jana.majekova@savba.sk 02/ 5942 6176
Majerová, Monika Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
monika.budzakova@savba.sk 02/ 5942 6180
Michalková, Michaela Mgr.

interná doktorandka
michaela.michalkova@savba.sk
Pekárik, Ladislav Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
ladislav.pekarik@savba.sk
Slezák, Michal Ing. , PhD.

vedecký pracovník
slezak.miso@gmail.com
Svitková, Ivana RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
ivana.svitkova@savba.sk 02/ 5942 6168
Šibík, Jozef RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
jozef.sibik@savba.sk 02/ 5942 6168
Šibíková, Mária Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
maria.petrasova@savba.sk 02/ 5942 6177
Škodová, Iveta Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka, vedúca oddelenia
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Treplanová, Dagmar

technická pracovníčka
dagmar.treplanova@savba.sk 02/ 5942 6171
Valachovič, Milan RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
Vantarová, Katarína Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka, redakcia časopisu Biologia
katarina.hegedusova@savba.sk 02/ 5942 6173
Zaliberová, Mária RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
maria.zaliberova@savba.sk 02/ 5942 6176