Oddelenie nižších rastlín

Pracovníci Oddelenia nižších rastlín sa venujú štúdiu rôznych aspektov diverzity cyanobaktérií, rias, lichenizovaných húb (lišajníkov) a nelichenizovaných húb. Ich výskum je zameraný na základné otázky spojené so spoločenstvami týchto organizmov, ich fylogenetickými vzťahmi, evolučnou históriou a procesmi evolúcie, fylogeografiou, adaptáciami na ekologické podmienky a interakciami s inými biologickými organizmami.

Poznanie diverzity týchto organizmov využívame na riešenie otázok spojených s

 • monitoringom prirodzenej hodnoty lesných a travinných spoločenstiev
 • indikáciou znečistenia ovzdušia a vôd
 • stanovením vplyvu manažmentových postupov na pôdny ekosystém
 • určenie ohrozenia druhov a prirodzených spoločenstiev
 • hodnotenie klimatických zmien na mikrobiálne spoločenstvá a návrh na efektívne zmiernenie negatívneho vplyvu
 • úbytkom diverzity spojenej s fragmentáciou habitatov a klimatickými zmenami
 • rozpoznaním symbiotických vzťahov a interakcií medzi organizmami
 • enzymatickými a metabolickými prejavmi húb
 • spôsobom výživy a trofickými interakciami medzi mikroorganizmami a cievnatými rastlinami

Oddelenie disponuje:

 • algologickým laboratórium na predbežnú mikroskopickú identifikáciu a na prípravu kultúr cyanobaktérií a rias
 • kultivačným a analytickým mykologickým laboratórium na spracovanie vzoriek húb
 • molekulárnym laboratóriom určeným na extrakcie DNA a mRNA, prípravu vzoriek na sekvenovanie a ďalšie analýzy
 • Súčasťou oddelenia je Laboratórium Molekulárnej ekológie a metagenomiky študujúce DNA eviromentálnych vzoriek a zamerané na identifikáciu funkčnej diverzity mikroorganizmov a ich enzymatických a metabolických prejavov.
 • Oddelenie spravuje časť zbierky Botanického ústavu CBRB SAV (akronym SAV; Index herbariorum), ktorá zahŕňa herbárové položky rias, lišajníkov, nelichenizovaných húb a machorastov. Na oddelení sa nachádza aj zbierka živých kultúr cyanobaktérii a rias a zbierka trvalých preparátov rozsievok.
Vedúci oddelenia: Mgr. Miroslav Caboň, PhD.
Zástupca vedúceho oddelenia: Mgr. Slavomír Adamčík, PhD.
Meno pracovníka(-čky) / Pozícia E-mail Telefón
Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník, zástupca vedúceho oddelenia
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
Bacigálová, Kamila RNDr. , CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
kamila.bacigalova@savba.sk
Bérešová, Anna Mgr., PhD.

riaditeľka CBRB SAV, členka Snemu SAV (org. zložka BÚ)
anna.beresova@savba.sk 02/ 5942 6112
Caboň, Miroslav Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
miroslav.cabon@savba.sk 02/ 5942 6108
Fačkovcová, Zuzana Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
zuzana.fackovcova@savba.sk 02/ 5942 6149
Hindáková, Alica Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
alica.hindakova@savba.sk 02/ 5942 6138
Kozárová, Gabriela

odborná pracovníčka
gabriela.kozarova@savba.sk 02/ 5942 6136
Kučera, Viktor Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
viktor.kucera@savba.sk 02/ 5942 6139
Shapkin, Vasilii MSc.

interný doktorand
vasilii.shapkin@savba.sk