Projektová činnosť

Národné

Svet vo svete – od mikrokozmov k ekosystémom
Worlds in a world – from microcosms to ecosystems
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Svitková Ivana PhD.
Anotácia: Základným predpokladom dobrého modelového systému v ekologickom výskume je nízka priestorová variabilita (dobrá replikovateľnosť) a nízka stochasticita (dobrá predikovateľnosť). Vodné ekosystémy vo fytotelmách, sú všeobecne považované za vynikajúce modely pre štúdium rôznych ekologických teórií (napr. dynamika metapopulácií a metaspoločenstiev, ostrovná biogeografia, interakcie v potravných sieťach). V miernom pásme Európy však dokáže len veľmi málo rastlinných druhov vytvárať také štruktúry, ktoré udržia vodu dostatočne dlho pre vznik vodných ekosystémov. Jedným z nich je štetka lesná (Dipsacus fullonum L.). Poznanie fungovania fytoteliem na štetkách je však doposiaľ obmedzené na kusé faunistické správy. Navrhovaný projekt má za cieľ overiť vhodnosť využitia fytoteliem na štetkách ako modelových systémov a potvrdiť predpoklad, že procesy prebiehajúce na úrovni jednotlivých fytoteliem ovplyvňujú fitness hostiteľských rastlín, čo môže v konečnom dôsledku ovplyvňovať charakter celého rastlinného spoločenstva.
Doba trvania: 1.1.2020 – 31.12.2023
PLANTin – Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hrivnák Richard PhD.
Anotácia: Rastlinné invázie sú postupujúcim procesom, ktorý ohrozuje biodiverzitu na úrovni druhov, biotopov a krajiny. Regionálne rozdiely v zložení nepôvodnej flóry sú spôsobené najmä klimatickými a kultúrnymi faktormi. Navrhovaný projekt sa zameriava na environmentálne pozadie rastlinných invázií na Slovensku (zahŕňa prevažnú časť Západných Karpát a priľahlú časť Panónie), ktoré bolo doteraz v tomto regióne študované len okrajovo. Dynamika rastlinných invázií bude študovaná v pobrežnej vegetácii riek, ktoré hrajú dominantnú úlohu pri prirodzenom šírení inváznych rastlín. Pomocou viacročného monitoringu vegetácie, semennej banky a pôdnych vlastností odhalíme priestorovo-časové zmeny v pobrežných ekosystémoch a prepojíme ich s environmentálnymi a ľudskými faktormi. Na základe terénnych a herbárových údajov, stanovíme ekologické nároky modelových skupín inváznych rastlín (Fallopia japonica agg. a Solidago canadensis agg.) a namodelujeme ich potenciálne rozšírenie pri súčasných i predpokladaných budúcich klimatických podmienkach. Integrovaný prístup využijeme na štúdium vplyvu rastlinných invázií na poloprírodné lúky a pasienky, ktoré predstavujú najviac invadované neantropogénne biotopy na Slovensku. Porovnáme diverzitu širokého spektra organizmov (rastliny, machorasty, huby – sekvenovaním enviromentálnej DNA, mäkkýše a pôdne bezstavovce) na neinvadovaných plochách a plochách invadovaných F. japonica agg. alebo S. canadensis agg. Kombináciou analýz pôdnych vlastností, mikrobiálnej aktivity a trofie húb zistíme ako invázie vplývajú na pôdne ekosystémové procesy. Terénny experiment bude využitý na štúdium vplyvu modelových inváznych rastlín na dekompozíciu organického materiálu. Predkladaný projekt s mimoriadne širokým pokrytím taxonomických skupín a metodologických prístupov poskytne jedinečný pohľad na procesy súvisiace s rastlinnými inváziami a umožní odhaliť, okrem všeobecných trendov, aj mechanizmy špecifické pre jednotlivé druhy alebo skupiny blízko príbuzných druh.
Doba trvania: 1.7.2020 – 30.6.2024