Výskumné témy

Svoju kariéru začal výskumom diverzity húb v Národnom parku Poloniny, pokračoval neskôr vo výskume Vihorlatských vrchov, Bielych Karpát, Vysokých Tatier  a Národnej prírodnej rezervácie Abrod. Od roku 2000 sa aktívne venoval systematike, taxonómii a fylogenéze bazídiových húb, predovšetkým rodov Russula, PseudobaeosporaHodophilus. Študoval predovšetkým lesné a travinné biotopy Európy a Severnej Ameriky. Zaoberal sa indikačnou hodnotou húb na určenie prirodzeného zloženia pôvodných bukových lesov a karpatských lúčnych porastov. V súčasnosti využíva nadobudnuté skúsenosti vo výskume diverzity húb na rozvoj laboratória Molekulárnej ekológie a metagenomiky (MEM). Rozvíja metódy molekulárnej ekológie pre riešenie spoločensky zaujímaných otázok spojených s funkciou organizmov v ekosystéme.