Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku

Botanický ústav SAV, oddelenie geobotaniky, Dúbravska cesta 14, 845 23 Bratislava. Tel: 52968508
e-mail: katarina.hegedusova@savba.sk, jozef.sibik@savba.sk

 

navrat na hlavnu stranku CDF


TURBOWIN

ZÁSADY
PRÁCE S CDF


***

UPDATE TURBOVEG
UPDATE


SETUP

***

MANUÁLY
TURBOMAN
(DOS version)

MANUÁL
(WINDOWS version)

***

JUICE
DOWNLOAD
softvér pre spracovávanie rozsiahlych fytocenologických tabuliek

***
 

Informácia o stave CDF (Centrálnej Databáze Fytocenologických zápisov) pre členov SBS

Ku dňu 17. 1. 2007 je v CDF:

  • v databázach z publikovaných prác excerpovaných 27.246 zápisov >>> Graf 1 (pozri nižšie)
  • v databázach nepublikovaných, ale voľne prístupných ďalších 834 zápisov
  • v databázach autorov (nepublikované a prístupné iba so súhlasom autora)
    ďalších približne 10.619 zápisov
Súčasne máme k dispozícii zápisy z okolitých krajín na porovnanie 1.112 zápisov.

>>> Graf 2 (pozri nižšie) a >>> Tab.1 (pozri tu) ukazuje počty zápisov z hľadiska ich príslušnosti k syntaxónu.

  • najväčším počtom zápisov 7778 je zastúpená travinnobylinná vegetácia triedy Molinio-Arrhenatheretea
  • vegetácia listnatých opadavých lesov triedy Querco-Fagetea s počtom zápisov 5118
  • vegetácia mokradí triedy Phragmito-Magnocaricetea s počtom zápisov 2850 rovnako ako xerotermná vegetácia triedy Festuco-Brometea s počtom zápisov 2785
  • nakoniec slatinná vegetácia triedy Scheuchzerio-Caricetea fuscae s počtom zápisov 2617
  • najmenší počet zápisov majú triedy, zahŕňajúce na Slovensku zriedkavé typy vegetácie: Festucetea vaginatae, Isoeto-Littorelletea, Pulsatillo-Pinetea, Molinio-Betuletea pubescentis (Hegedüšová 2007)

Graf 1

Graf 2

Prevažná časť zápisov je lokalizovaná koordinátami. Presnosť takejto lokalizácie je diskutabilná, ale na úrovni mapy Slovenska v mierke približne 1: 1 000 000 úplne dostatočná.

V súčastnosti sa už lokalizácia robí pomocou GPS.

Ďakujem všetkým spolutvorcom CDF.

V Bratislave, 27.2.2007
Katarína Hegedüšová, správca CDF na BÚ SAV

navrat na hlavnu stranku CDF

Literatúra:
Hegedüšová, K. 2007: Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku (stav k januáru 2007), in press.

Institute of Botany S.A.S., Dúbravská cesta 14, SK-845 23 Bratislava, tel.: +421 7 54 77 35 07, fax: +421 7 54 77 19 48
Pages created by:
Tami