Centrálna databáza fytocenologických zápisov (CDF) na Slovensku

Botanický ústav SAV, oddelenie geobotaniky, Dúbravska cesta 14, 845 23 Bratislava. Tel: 52968508
e-mail: katarina.hegedusova@savba.sk, jozef.sibik@savba.sk

 

navrat na hlavnu stranku CDF


ZÁSADY
PRÁCE S CDF


STAV CDF

***

UPDATE TURBOVEG
UPDATE


SETUP

***

MANUÁLY
TURBOMAN
(DOS version)

MANUÁL
(WINDOWS version)

***

JUICE
DOWNLOAD
softvér pre spracovávanie rozsiahlych fytocenologických tabuliek

***
 
TURBOWIN Zásady práce s CDF |
Turbowin v praxi |

Program Turboveg for Windows je voľne prístupný pre vzdelávacie a vedecké inštitúcie a na súkromné použitie. Inštaláciu pre slovenských používateľov (podporujúcu aj 64 bit systém Windows 7) si môžete stiahnuť priamo TU.

Ďalší postup:

 1. Po úspešnej inštalácii programu doporučujeme urobiť aktualizáciu z webovskej stránky http://www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/. Ďaľšie aktualizácie by mali chodiť automaticky.

 2. Konverzia databáz z pôvodnej verzie DOS sa ponúkne pri prvom otvorení automaticky. Inak sa dá aj mechanicky skopírovať z c:\turboveg\ do c:\turbowin\data.

Pri získavaní prístupových práv a vo veci registrácie sa obracajte na milan.valachovic@savba.sk.

V súčasnosti sa pracuje na vytvorení slovenského manuálu, nateraz si môžete stiahnuť krátky návod vo formáte pdf , ktorý je k dispozícii na stránke partnerskej Českej vegetačnej databázy, alebo anglický manuál vytvorený autorom programu - Stephanom Hennekensom ( http://www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/tvwin.pdf ). Anglický návod (funkcia "Help") nájdete tiež ako súčasť samotného programu a môžete ho využiť v prípade potreby.

Po prechode na verziu programu pre windows, sa pôvodná DOSovská databáza zapečatila a prestala sa v tejto forme dopĺňať. To platí aj pre pomocné súbory, napr. súbor Tvpubl.xls, kde pre verziu DOS bývala k dispozícii aktualizovaná excerpovaná literatúra. V súčasnosti tento a ďalšie súbory nahrádza súbor popup.zip, ktorý sa pravidelne aktualizuje a je voľne k dispozícii. Tento súbor (Popup - TurbovegDdBackup_Default dictionary.zip) je nutné importovať cez funkciu "Restore" do c:\turbowin\popup, kde sa aktualizujú všetky staré položky (pozri nižšie).

Naďalej sa bude vyžadovať dodržiavanie pravidiel a postupov, tak ako tomu bolo v doterajšom období a najmä pokiaľ ide o nevstupovaní do zoznamu druhov, akceptovaní prideľovania kódov a rozsahov z jedného centra a ochote vymieňať si dáta a prispievať do budovania vegetačnej databázy.

Zásady práce s CDF

 1. každý musí zadávať fytocenologické zápisy pod pridelenými číslami - to zabezpečí, že pod rovnakým číslom nebude iný zápis;
 2. v rámci rovnakého intervalu sa zadávajú aj citácie literatúry, ak sú zadávané snímky z publikovaných zdrojov - tie sa posielajú do centrály a správca ich prečísluje a zaradí do systému CDF;
 3. v súčasnej dobe sa takmer všetky na Slovensku vyskytujúce sa taxóny (výnimku tvoria niektoré „malé druhy“, prípadne hybridné taxóny a pod.) dajú bez vážnejších problémov dohľadať v Checkliste (Marhold & Hindák 1998). Ťažko dostupné synonymá a species list budú v dohľadnej dobe (po dokončení Kľúča) aktualizované a zavesené na stránke CDF. V prípade, že niektorý druh nenájdete medzi bežnejšími synonymami (napr. v Checkliste, vložte tento taxón do databázy pod rodový menom alebo pod širšie chápaným taxónom [napr. „Sorbus margittaina“ (endemit Krivánskej Malej Fatry), ktorý nie je obsiahnutý v súčasnom species liste môžete vložiť pod názvom Sorbus sp., príp. Sorbus aria agg.] a do poľa „Remarks“ vpíšte na jeho úplný začiatok vysvetlenie (Fig. 1, 2 ) (táto informácia má prednosť pred ostatnými informáciami obsiahnutými v poli „Remarks“). V prípade, že nájdete synonymum pre nejaký taxón, ktoré nie je bežne používané v súčasných botanických publikáciách, prosíme Vás o uvedenie tohto mena do poznámky napr. v tvare:

 4. Anastrophyllum minutum (Schreb.) R.M.Schust. = in orig. Sphenolobus minutus (Schreb.) Berggr. (syn.)

  Bryum imbricatum (Schwägr.) Bruch et Schimp. = in orig. Bryum inclinatum (Brid.) Blandow

  Cladonia macroceras = in orig. C. gracilis (L.) Willd. var. elongata (Jacq.) Flk. (= Cladonia macroceras = C. elongata)

  Dicranum polysetum = in orig. D. undulatum (syn.)

  Geheebia gigantea = in orig. Didymodon giganteus

  Hieracium chlorocephalum = in orig. Hieracium stygium (H. chlorocephallum group)

  Leicolea alpestris = in orig. Lophozia collaris (syn.)

  Plagiothecium laetum = P. curvifolium (syn. Plagiothecium laetum var. secundum (Lindb.) Frisvoll et al.)

  Pohlia andalusica = in orig. Pohlia rothii (Corr. × Limpr.) Broth. (syn.)

  Racomitrium lanuginosum určené ako = R. hypnoides (syn.)

  Schistidium apocarpum = in orig.S. tenerum (J.E.Zett.) Nyholm (syn. S. apocarpum var. tenerum Conradi & I.Hagen)

  Schistidium apocarpum = in orig.Grimmia tenera (= Schistidium apocarpum var. tenerum Conradi & I.Hagen)

  Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch = in orig. Lecidea granulosa (syn.)

  a pod. V krátkej dobe bude pre Vašu jednoduchšiu prácu vypracovaný zoznam takýchto ťažšie dostupných synoným.

 5. všetky pripomienky a návrhy k zoznamu druhov (syntaxónov apod.) posielajte na adresu jozef.sibik@savba.sk.
 6. veľmi dôležité je dôsledné dodržiavanie dohodnutej štruktúry databázy; štruktúru databázy a jednotlivých polí si vytvorte podľa priloženého vzoru >>> TurbovegDB Public [1,93 KB]
  Po otvorení databázy cez funkciu Restore (Fig. 3) si po vložení svojich dát nezabudnite vymazať vzorové zápisy. V ponuke „Database“ (Fig. 4) predefinujte (v ponuke „Modify Attributes“, Fig. 5) pôvodné rozpätie zápisov z databázy „Public“ (1–999999) na Vám pridelený rozsah čísel („Range of releves“), pod ktorými budete vkladať jednotlivé záznamy. Rozsah čísel vám po požiadaní pridelí správca databázy (katarina.hegedusova@savba.sk) Nakoniec kliknite na „Save“ a „Close“.
 7. pri vyplňovaní poľa 'Remarks' nepoužívať 'Enter';
 8. pri vypĺňaní poľa Localities je nutné dodržiavať správnu diakritiku, orografický celok sa vkladá do nového poľa – Orography, ktoré sa vytvorí automaticky po stiahnutí aktuálneho popupu. Toto pole je potrebné vyplniť vždy (Fig. 6), v poli Locality, sa už tento údaj nemusí opätovne zaznamenať.
 9. najviac chýb však vzniká pri plnení dát do databázy – chybné zadanie druhu, jeho nesprávne zaradenie do poschodia, nesprávne zadané súradnice, nesprávne vyplnená lokalita, pri ktorej je dôležitá diakritika (údaje s nesprávnou diakritikou nepodliehajú selekcii dát). Zápisy, ktoré nemajú vyplnený syntaxón, zemepisné súradnice, prípadne lokalitu môžu byť pri použití rôznych analýz dát automaticky vylúčené. Dochádza tak k strate cenných údajov.
 10. Chceli by sme zdôrazniť čo najúplnejšie vypĺňanie jednotlivých polí databázy, v prípade že údaj napr. o pokryvnosti Shrub Layer a pod. nemáte k dispozícii, ale táto vrstva sa v zápise vyskytovala, použite v príslušnej kolónke údaj „-1“, ktorý jasne odlišuje záznam s 0 % pokryvnosťou oproti neúplnému záznamu.
 11. súradnice vkladajte len vo formáte DDMMSS.SS ( D – stupne, M – minúty, S – sekundy a desatiny sekúnd) napr. 190906.32, prípadne 190906.00
 12. pri sťahovaní popupu starý popup nahrádzajte výhradne cez funkciu Restore

Typy na praktické využitie turbowinu:

 1. Nastavenie formátu súradníc (Fig. 7, 8)
 2. Jednoduché vytvorenie .shp súboru vo formáte WGS 84 pre prácu v ArcView a ArcGIS, perspektíva pri ďalšom analyzovaní s vrstvami pôdnych typov, geologického podkladu, klimatickými dátami a pod., prípadne pri jednoduchom vytváraní rôznych máp rozmiestnenia jednotlivých fytocenologických zápisov ( Fig. 9, 10, 11).
 3. Rýchle a jednoduché zobrazenie lokalizácie jednotlivých zápisov v Google Earth ( 12, 13)
 4. Pri výbere zápisov obsahujúcich niektorý konkrétny taxón, rýchle a jednoduché zobrazenie výskytu tohto taxónu na mape.
 5. Pri použití databázového programu Turbowin v súvislosti s floristickými údajmi (záznamy druhov/druhu z určitej lokality v podobe absencie alebo prezencie (Code of Cover abundance scale = 04) možnosť zobrazenia výskytu jednotlivých taxónov (využitie programu nielen pre fytocenológov, ale aj taxonómov).
 6. Možnosť vytvárania vlastných „species checklistov“ pre určité konkrétne použitie (samozrejme tu treba potom počítať s nekompatibilnosťou s centrálnym species listom!)

Na spracovanie fytocenologických zápisov uložených v Turboveg for Windows. doporučujeme používať program JUICE, ale naďalej ostáva aj ponuka použitia programu MEGATAB, pre ktorý si musíte vytvoriť nový shortcut Mt32.exe (podrobnosti nájdete v textovom súbore README.txt, ktorý sa generuje pri inštalácii programu).

navrat na hlavnu stranku CDF

Literatúra:
Marhold K. & Hindák F. (eds), 1998: Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska. – Veda, Bratislava, p.687.

Institute of Botany S.A.S., Dúbravská cesta 14, SK-845 23 Bratislava, tel.: +421 7 54 77 35 07, fax: +421 7 54 77 19 48
Pages created by: Tami