Publications

OBE senior researcher
Ing. Tomáš Čejka, PhD.

Publications for year 2024

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • BEDNÁR, František - HEMALA, Vladimír - ČEJKA, Tomáš**. First records of two new silverfish species (Ctenolepisma longicaudatum and Ctenolepisma calvum) in Slovakia, with checklist and identifcation key of Slovak Zygentoma. In Biologia, 2024, vol. 79, no. 2, pp. 425-435. (2023: 0.361 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0006-3088. (VEGA č. 2/0108/21 : Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti/Diversity of urban biota in the Carpathian-Panonian region. APVV-21-0386 : Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb/Bees cannot make it all - DNA metabarcoding analysis of polinator biodiversity for omproving their protection and ecosystem services. APVV-19-0134 : Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznvý dopad na ekosystémy/Alliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystem) Typ: ADDA