Publications

OBE PhD student
MSc. Vasilii Shapkin

Publications for year 2023

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • KLAČANOVÁ, Simona - JAROLÍMEK, Ivan - SABO, Peter - SHAPKIN, Vasilii - ŠIBÍKOVÁ, Mária - MICHALKOVÁ, Michaela - ŠIBÍK, Jozef. The occurrence and distribution of synanthropic plant species on the ski slopes in Central Slovakia. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2023 : Zborník recenzovaných príspevkov. Editori Mária Chovancová, Táňa Sebechlebská, Eva Viglašová, Dagmara Gajanová. 1. vydanie. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 2023, s. 237-242. ISBN 978-80-223-5608-4. Dostupné na internete: https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/Zbornik_SVK_PriF_UK_2023.pdf (Študentská vedecká konferencia 2023) Typ: AFD
  • SHAPKIN, Vasilii. Searching for alternative barcodes in fungal metabarcoding : In Miroslav Caboň (editor): Abstrakty prednášok z Biosystematického stretnutia - Skalica, rekreačná oblasť Zlatnícka dolina, 11. 11. - 13. 11. 2022. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 71. ISSN 1337-7043. Typ: AFH