Publications

OES senior researcher
RNDr. Kornélia Goliašová, CSc.

Publications for year 2023

On this page, you can search the on-line database of the Central Library of the SAS for the publications.
Select year

Publications

  • GOLIAŠOVÁ, Kornélia. RNDr. Helena Šípošová, CSc. (17.07.1950 – †30.06.2022). Spomienka na RNDr. Helenu Šípošovú, CSc : Nekrológy a spomienky. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 98-99. ISSN 1337-7043. Typ: EDJ