Welcome to Dušan Senko's webpage

Projects

Participal Investigator

Dynamics of vegetation changes and semistationary geoecological research in the NNR Devínska Kobyla

UK/189/2007

2007

Comenius University

Stationary and semistationary geoecological research and compilation of the real vegetation map

UK/121/2006

2006

Comenius University

Stationary and semistationary geoecological research and compilation of the real vegetation maps with emphasis on photo documentation of rare taxons and plant associations in the area of Devínska Kobyla

UK/187/2005

2005

Comenius University

Team Member

Rastlinné spoločenstvá Slovenska. Lesná a krovinová vegetácia.

Vega 2/0059/11

1/2011-12/2014

Biotopy s výskytom halofytov v Panónskej oblasti - vegetácia, ekológia, dynamika a možnosti ich obnovy

VEGA 2/0003/12

1/2012-12/2015

Vegetačné zmeny v alpínskych polohách – príčiny, trendy a porovnania

VEGA 2/0090/12

1/2012-12/2015

Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov

Vega 2/0121/09

1/2009-12/2011

Katalóg nepôvodných druhov vyšších rastlín a analýza invadovanosti biotopov Slovenska

Vega 2/0098/11

Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie

Vega 2/0181/09

1/2009-12/2011

"KraBio − Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu (Center of excellence for protection and use of lanscape and for biodiversity)"

Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj

5/2009-11/2011

Production of maps presentations and web portal to improve the teaching of geography and the choice support of work and study opportunities

ITMS: 13120120142

2005-2008

National Taxonomic Centre

ITMS: 13120200105

2008

Application of high resolution digital elevation model to modelling of natural hazards and potencials (case study Bratislava)

APVV LPP-0232-06APVV

2008

A Pan-European Species-directories Infrastructure (PESI)

Dynamics and succesion of grassland vegetation

VEGA 2/0181/09

since 2009

Island phenomenon of the Carpathians high mountains in relation to environmental factors, synecology of plant communities and phytogeography of selected plant species

VEGA 2/0121/09

since 2009

Geographic fields and research of natural hazards and risks

VEGA 1/4042/07

2007

Analysis of changes concerning selected parameters of landscape system at the territory of the Tatra National Park stricken by wind calamity

VEGA 1/3052/06

2006

Development of geoinformative methods for the geomorphological and geoecological research and mapping for the needs of environmental assessments

VEGA 1/1037/04

2005-2006

Production of maps presentations and web portal to improve the teaching of geography and the choice support of work and study opportunities

ITMS: 13120120142

2005-2008

GIS expert

National Taxonomic Centre

ITMS: 13120200105

2008

Expert lektor

Application of high resolution digital elevation model to modelling of natural hazards and potencials (case study Bratislava)

APVV LPP-0232-06APVV

2008

EDIT, the European Distributed Institute of Taxonomy

2008-2011

Another Significant R&D Outcomes


Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)