Welcome to Jaromír Kučera's webpage

Scientific projects

Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov

VEGA-0121

2009-2011

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae

VEGA-0026

2009-2012

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí

APVV-0368

2008-2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava

EDIT – European Distributed Institute of Taxonomy

6th Framework Programme of the European Union

2006-2009

Millenium Seed Bank project

several grants of Royal Botanic Gardens Kew, Great Britain

2006-2009

Vybrané evolučné a taxonomické problémy rodu Cardamine (Brassicaceae) v rôznych častiach jeho areálu

VEGA-6055

2006-2008

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

ENSCONET- European Native Seed Conservation Network

6th Framework Programme of the European Union

2005-2009

Určovací kľúč papraďorastov a semenných rastlín Slovenska a riešenie taxonomických problémov niektorých kritických skupín v stredoeurópskom priestore

APVT-51-026404

2005-2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava

Taxonomická revízia rodu Cardamine s.l. (Brassicaceae)

VEGA-3042

2003-2005

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

Prehľad počtov chromozómov papraďorastov a semenných rastlín Slovenska

APVT-51-006002

2002-2005

Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Bratislava

Species Plantarum - Flora of the World: Cardamine and related genera

The Australian Biological Resources Study (ABRS) administers various funding opportunities within the National Taxonomy Research Grant Program

2000-present

European Initiative for the Euro+Med PlantBase

5th Framework Programme of the European Union

2000-2003


Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)