Welcome to Marek Slovák's webpage

Scientific projects

European Initiative for the Euro+Med PlantBase

2002-2003

5th Framework Programme of the European Union

Vnútrodruhová variabilita polymorfného druhu Picris hieracioides na území strednej a južnej Európy

VEGA-4037

2004-2006

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

Určovací kľúč papraďorastov a semenných rastlín Slovenska a riešenie taxonomických problémov niektorých kritických skupín v stredoeurópskom priestore

APVT-51-026404

2005-2007

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

ENSCONET – European Native Seed Conservation Network

2005-2009

6th Framework Programme of the European Union

EDIT – European Distributed Institute of Taxonomy

2006-2009

6th Framework Programme of the European Union

Millenium Seed Bank project

2006-2016

Royal Botanic Gardens Kew, Great Britain; riešiteľ

Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí

APVV-0368

2008-2010

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae

VEGA-0026

2009-2012

Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR a Slovenskej akadémie vied

Taxonómia a fylogenéza európskych zástupcov rodu Picris

APVV-0239-09

2009-2012

Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Mikroevolučné procesy v čeľadi Asteraceae

APVV-0320-10

2011-2014

Agentúra na podporu výskumu a vývoja


Copyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)