GBIF IOPB

CBD-GTI

IAPT

Botanický ústav SAV realizuje základný výskum v oblasti systematickej botaniky, geobotaniky a fyziológie rastlín. Kľúčové témy výskumu:

Botanický ústav SAV spravuje infraštruktúru, ktorá umožňuje kvalitné riešenie projektov a otvára nové možnosti pre rozšírenie domácej i medzinárodnej vedeckej spolupráce. Je externým školiacim pracoviskom pre doktorandské štúdium vo vedných odboroch botanika a fyziológia rastlín. Pracovníci sa podieľajú na vedení bakalárskych, diplomových a doktorandských prác študentov, predovšetkým z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Karlovej Univerzity v Prahe. Dlhodobo budujú botanické informačné zdroje (BIS-Botanický informačný systém; CDF-Centrálna databáza fytocenologických zápisov; herbárovú zbierku "SAV"; knižnica). Ústav je zapojený do širokej medzinárodnej spolupráce zahŕňajúcej bilaterálne a multilaterálne projekty a projekty Európskeho spoločenstva. Podieľa sa na spracúvaní medzinárodných projektov Flora Europaea, Atlas Flora Europaeae, Prehľad vegetácie Európy, Vegetačná mapa Európy.

Botanický ústav SAV slovom a obrazom

Botanický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava


© Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4, tel.: (+421 2) 594 26 111, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin Matúš Kempa - posledná zmena 21. apríla 2011

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!