Welcome to Jozef Šibík's webpage

Classes

The High-altitude ecosystems (Vysokohorské ekosystémy)


2 hours per week, summer semester


Prednáška charakterizuje vysokohorské ekosystémy ako jedinečné plochy s typickými rastlinnými a živočíšnymi druhmi, ktoré vytvárajú mimoriadne krehké a zraniteľné prostredie. Upozorňuje na základné špecifiká tamojších ekosystémov, ich nenahraditeľnosť pre väčšinu tam žijúcich druhov, ale aj ich na význam pre život človeka. Preberú sa tiež otázky adaptačných schopností dominantných druhov na špecifické abiotické a biotické podmienky, ako aj na antropický tlak. Zdôrazňujú sa základné princípy, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie prirodzeného fungovania týchto ekosystémov.


Numerical methods used in Phytosociology (Numerické metódy vo fytocenológii)


2 hours per week, summer semester


AnotáciaCopyright - Institute of Botany SAS, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, SR
Design - Matúš Kempa (matus.kempa(at)gmail.com)