Projekty

OES samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. Judita Zozomová, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Aký dopad má celogenómová multiplikácia na klonálne rozmnožovanie rastlín?
  Program: Open Mobility
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
 • Disentagling the taxonomy and evolutionary history in the Alyssum montanum group in western Europe and North Africa
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 14. 4. 2013 – 19. 4. 2013

Národné

Aktuálne
 • Evolučné a ekologické dôsledky rastlinných invázií: aké sú potenciálne dopady hybridizácie a polyploidizácie po invázii na inváznosť taxónov rodu Solidago (zlatobyľ) v Európe?
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Retikulátna alebo divergentná evolúcia? Objasnenie procesov, ktoré stoja za veľkou druhovou bohatosťou a endemizmom v rodoch čeľade Brassicaceae
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Pôvod polyploidných komplexov: úloha polyploidizácie a geografickej a ekologickej izolácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022
 • Odkrývanie procesov zodpovedných za súčasný geografický areál symbiotických organizmov s Mediteránnym rozšírením
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Polyploidia a alopatrická diferenciácia ako mechanizmy speciácie v čeľadi Brassicaceae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Fylogenetické vzťahy v polyploidnom komplexe Alyssum montanum – A. repens (Brassicaceae)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
 • Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2011
 • KraBio Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu
  Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
  Doba trvania: 1. 5. 2009 – 30. 11. 2011
 • Fylogenetické vzťahy a taxonómia skupiny Alyssum montanum - A. repens (Brassicaceae)
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 11. 2006 – 31. 5. 2011
 • Evolučné trendy a taxonomické problémy v rode Onosma (Boraginaceae)
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Fylogeografia, postglaciálny vývoj a taxonómia modelových skupín taxónov v Európe
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 30. 6. 2010
 • Určovací kľúč papraďorastov a semenných rastlín Slovenska a riešenie taxonomických problémov niektorých kritických skupín v stredoeurópskom priestore
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2005 – 31. 12. 2008
 • Vybrané evolučné a taxonomické problémy rodu Cardamine (Brassicaceae) v rôznych častiach jeho areálu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008