Projekty

riaditeľ CBRB SAV, v. v. i.
Ing. Jaromír Kučera, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Mobilizácia dát, pravidiel a expertov vo vedeckých zbierkach
  Program: COST
  Doba trvania: 1. 10. 2018 – 1. 4. 2023
 • Uchovanie endemickej flóry Karpát
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022
 • Príspevok BÚ SAV k medzinárodnému projektu Millenium Seed Bank
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2018

Národné

Aktuálne
 • Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2023 – 30. 6. 2027
 • Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
Ukončené
 • Vplyv hybridizácie na diverzifikačné a speciačné procesy u karpatských zástupcov rodu Soldanella
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Pôvod polyploidných komplexov: úloha polyploidizácie a geografickej a ekologickej izolácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 8. 2018 – 31. 7. 2022
 • Taxonomická a nomenklatorická revízia diverzity cievnatých rastlín Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Biosystematické štúdie kritických taxónov čeľadí Caryophyllaceae a Asteraceae
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2012
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Taxonómia vybraných skupín semenných rastlín Karpát a priľahlých oblastí
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 9. 2008 – 31. 12. 2011
 • Fylogeografia, postglaciálny vývoj a taxonómia modelových skupín taxónov v Európe
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 30. 6. 2010
 • Vybrané evolučné a taxonomické problémy rodu Cardamine (Brassicaceae) v rôznych častiach jeho areálu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008