Projekty

OBE vedúci vedecký pracovník
Ing. Richard Hrivnák, DrSc.

Národné

Aktuálne
 • Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Diverzita rastlín jelšových lesov hlavných bioregiónov strednej Európy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Funkčná a taxonomická diverzita mokradí a ich vzťah k ekosystémovým procesom
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Diverzita a disperzia v metapopuláciách a metaspoločenstvách malých vodných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Druhová bohatosť synúzie vyšších rastlín bukových lesov pozdĺž výškového gradientu
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Vegetácia jelšových lesov – úloha zonálnych a stanovištných gradientov v azonálnej vegetácii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2014 – 31. 12. 2017
 • Biodiverzita malých vodných biotopov: rovnobežky, rôznobežky alebo mimobežky?
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2012 – 31. 12. 2015
 • Porovnávacia diverzita makrofytov rôznych typov vodných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2013
 • Manažmentové modely pre travinné biotopy
  Program: Mechanizmus EHP
  Doba trvania: 1. 7. 2009 – 30. 3. 2011
 • Distribúcia a diverzita makrofytnej vegetácie vodných nádrží na Slovensku vo vzťahu k environmentálnym charakteristikám a antropickým disturbanciám
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Stanovištné nároky vydry riečnej (Lutra lutra L.) na vodných tokoch Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Rastlinné spoločenstvá Národného parku Muránska planina. 2. Lesná vegetácia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2007 – 31. 12. 2009
 • Diverzita makrofytov na ekologických gradientoch vodných tokov a priľahlých mokradiach na Slovensku
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
 • Diverzita vegetácie Veľkej Fatry vo vzťahu k okolitým územiam. 1. Nelesné fytocenózy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007