Projekty

OBE samostatný vedecký pracovník
RNDr. Jozef Šibík, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Zvýšenie odolnosti malých a stredných ostrovov zabezpečením udržateľnosti ekosystémových služieb
  Program: COST
  Doba trvania: 22. 9. 2022 – 21. 9. 2026
 • Zjednocujúci pohľad na udržateľný manažment druhovej diverzity lesov mierneho pásma
  Program: COST
  Doba trvania: 13. 11. 2019 – 12. 11. 2023
 • Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí
  Program: COST
  Doba trvania: 15. 10. 2019 – 14. 10. 2023
Ukončené
 • Uchovanie endemickej flóry Karpát
  Program: Iné
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 30. 6. 2022
 • Softvérové nástroje na monitorovanie biotopov NATURA 2000 satelitnými snímkami
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2019
 • Odpoveď klonálnych rastlín na disturbancie
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 1. 12. 2017
 • Vplyv zmien vo využívaní krajiny na alpínsky stupeň: interkontinentálne porovnanie
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
 • Vytvorenie Arktickej vegetačnej databázy a spracovanie arktickej vegetácie
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 16. 3. 1942 – 15. 6. 1942

Národné

Aktuálne
 • Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2021 – 30. 6. 2025
Ukončené
 • Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 pomocou dynamickej segmentácie satelitných obrazov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Vplyv interakcií voľne žijúcich bylinožravcov a vegetácie na procesy vo vysokohorských ekosystémoch
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Vegetačné zmeny v alpínskych polohách – príčiny, trendy a porovnania
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Nelesná vegetácia horských a subalpínskych polôh Krivánskej Malej Fatry
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2006 – 31. 12. 2008