Projekty

OBE samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. Monika Janišová, PhD.

Medzinárodné

Aktuálne
 • Trávne porasty pre biodiverzitu: podpora ochrany trávnych porastov bohatých na biodiverzitu a súvisiacich postupov hospodárenia v Alpách a Karpatoch
  Program: Horizont Európa
  Doba trvania: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026
Ukončené
 • Klasifikácia mezofilných trávnych porastov Východných Karpát
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 31. 7. 2014 – 31. 12. 2016
 • Diverzita travinnobylinnej vegetácie Karpát
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2015

Národné

Aktuálne
 • Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026
 • Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
 • Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024
 • Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2020 – 30. 6. 2024
Ukončené
 • Tradičné ekologické poznatky pre ochranu a obnovu travinno-bylinných biotopov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Diverzita a klasifikácia európskej travinno-bylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2018
 • Faktory podmieňujúce vzácnosť v rámci Tephroseris longifolia agg.: biosystematický a populačno-biologický prístup
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2014
 • Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Manažmentové modely pre travinné biotopy
  Program: Mechanizmus EHP
  Doba trvania: 1. 7. 2009 – 30. 3. 2011
 • Demografická, cenologická a ekologická analýza populácií európsky významného taxónu Tephroseris longifolia subsp. moravica
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010
 • Diverzita vegetácie Veľkej Fatry vo vzťahu k okolitým územiam. 1. Nelesné fytocenózy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007
 • Formalizovaný klasifikačný systém na identifikáciu travinnobylinnej vegetácie
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 2. 2005 – 31. 12. 2007
 • Prehodnotenie klasifikácie mezofilných a xerofilných travinnobylinných porastov slovenskej časti Západných Karpát a ich ekologická diferenciácia
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2005 – 31. 12. 2007