Projekty

OBE samostatný vedecký pracovník
RNDr. Daniel Dítě, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Pôvod a vývoj vápnitých slanísk a ich bioty v Západných Karpatoch: otázka glaciálnych reliktov a refúgií
  Program: Bilaterálne - iné
  Doba trvania: 1. 1. 2008 – 31. 12. 2010

Národné

Ukončené
 • Ostrovy vnútrozemskej slanomilnej vegetácie v temperátnej zóne Európy – čo ich spája a čo delí?
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2020 – 31. 12. 2023
 • Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Flóra Slovenska – čeľaď Asteraceae (1. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020
 • Život na hranici zániku - možnosti zachovania halofytov vo flóre Slovenska
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2019
 • Biotopy s výskytom halofytov v Panónskej oblasti - vegetácia, ekológia, dynamika a možnosti ich obnovy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2015
 • Dynamika a sukcesia travinnobylinnej vegetácie
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Ekologicko-taxonomické štúdium vybraných halofytných druhov a ich spoločenstiev v Panónskej oblasti
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Ostrovný fenomén vysokých pohorí Karpát vo vzťahu k environmentálnym faktorom, ekológii spoločenstiev a k fytogeografii vybraných druhov
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2011
 • Manažmentové modely pre travinné biotopy
  Program: Mechanizmus EHP
  Doba trvania: 1. 7. 2009 – 30. 3. 2011