Projekty

OBE samostatná vedecká pracovníčka
Mgr. Mária Šibíková, PhD.

Medzinárodné

Ukončené
 • Zjednocujúci pohľad na udržateľný manažment druhovej diverzity lesov mierneho pásma
  Program: COST
  Doba trvania: 13. 11. 2019 – 12. 11. 2023
 • Integrovaný prístup k ochrane ohrozených rastlín v 21. storočí
  Program: COST
  Doba trvania: 15. 10. 2019 – 14. 10. 2023
 • NaturaSat - softvér na výskum biotopov Natura 2000 pomocou satelitných dát
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022
 • Konverzia poznatkov na zlepšenie riadenia európskych pobrežných ekosystémov a služieb – COST
  Program: COST
  Doba trvania: 9. 11. 2017 – 30. 5. 2022
 • Softvérové nástroje na monitorovanie biotopov NATURA 2000 satelitnými snímkami
  Program: European Space Agency (ESA)
  Doba trvania: 1. 12. 2017 – 30. 11. 2019
 • Európsky informačný systém pre cudzokrajné druhy – COST
  Program: COST
  Doba trvania: 2. 5. 2013 – 1. 5. 2017

Národné

Aktuálne
 • Včely všetko nestihnú – DNA metabarkódingová analýza biodiverzity opeľovačov pre zlepšenie ich ochrany a ekosystémových služieb
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2026
Ukončené
 • Diverzita a distribúcia druhov a spoločenstiev v meniacom sa prostredí
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2022
 • Zmeny biodiverzity v urbánne fragmentovanej krajine
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2021
 • Identifikácia a monitoring biotopov Natura 2000 pomocou dynamickej segmentácie satelitných obrazov
  Program: APVV
  Doba trvania: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2021
 • Dynamika antropicky ovplyvnených biotopov nelesnej vegetácie v procese ekologickej obnovy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2020