Projekty

OES odborný pracovník
Mgr. Matúš Kempa, PhD.

Národné

Aktuálne
  • Evolučná dynamika (sub)mediteránnej flóry: odhalenie príčin vysokej druhovej diverzity v rodoch Alyssum a Odontarrhena (Brassicaceae)
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2024