Projekty

OTVR interná doktorandka
Mgr. Zuzana Gajdošová

Národné

Aktuálne
  • Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy
    Program: VEGA
    Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
Ukončené
  • Súvisí zriedkavý prípad celogenómovej duplikácie v prevažne diploidnom rode Daphne L. s posunmi v ekologických nikách?
    Program: DoktoGranty
    Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022