Projekty

OES interná doktorandka
Mgr. Zuzana Gajdošová

Národné

Aktuálne
 • Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy
  Program: VEGA
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2025
 • Diverzita endofytných hubových symbiontov v koreňovom systéme endemického druhu Daphne arbuscula (Thymelaeaceae) na extrémnych skalných biotopoch
  Program: DoktoGranty
  Doba trvania: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023
Ukončené
 • Súvisí zriedkavý prípad celogenómovej duplikácie v prevažne diploidnom rode Daphne L. s posunmi v ekologických nikách?
  Program: DoktoGranty
  Doba trvania: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022